Mediation

Sidst redigeret den 14.01.2020

Som et godt alternativ til retssager kan parterne aftale at anvende mediation som en metode til at løse konflikten.

Mediation er en frivillig forhandlingsproces, hvor parterne, bistået og inspireret af en neutral person (mediator), selv finder frem til og tager ansvar for løsning af konflikten.

Mediator hjælper parterne med at drøfte forholdet på en struktureret måde og med fokus på den egentlige problemstilling, men kommer ikke med forslag til løsning af konflikten.

Betaling sker efter aftale med mediator. Det er almindeligt, at parterne deles om betaling af honoraret. Flere forsikringsselskaber dækker omkostninger til mediation via en evt. retshjælpsforsikring.

Ønskes kontakt til en mediator kan der rettes henvendelse til:

Mediatoradvokater
tlf. 33 43 70 00
www.mediatoradvokater.dk

Mediation i forbrugertvister
En tvist mellem en forbruger og en leverandør af en vare eller en tjenesteydelse, der ikke kan løses ved forhandling, skal først søges løst ved en konfliktløsningsproces (mægling), der foretages af Center for Klageløsning. Se Private klage- og ankenævn, under Rådgivnings- og Klagenøgle.

Indhold hentes