Det offentlige forbrugerklagesystem samt private klage- og ankenævn

Sidst redigeret den 20.01.2020

Hvis man som forbruger er utilfreds med en vare eller et stykke arbejde, man har fået udført, er der forskellige klagemuligheder.

Det offentlige forbrugerklagesystem består af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over forbrugerkøb på områder, der ikke er dækket af private ankenævn.

Nedenfor bringes en liste over forskellige private klage- og ankenævn. Er man i tvivl om, hvor en klage kan behandles, kan man også kontakte:

Forbrugerrådet Tænks Rådgivning
tlf. 77 41 77 41, man-tors 9-15, fre 9-13

Rådgivningen svarer på forbrugerjuridiske spørgsmål fra private.

På mange af landets biblioteker er der oprettet Forbruger INFO-punkter, hvor der ydes gratis rådgivning inden for køberet, forbrugerret og klagevejledning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver råd og vejledning til forbrugere og erhvervsdrivende om forbrugerretlige forhold via den offentlige forbrugerportal www.forbrug.dk, hvor der også findes oplysninger om private klage- og ankenævn. 

Man kan ikke gøre brug af klage- eller ankenævn, hvis man ikke først har forsøgt at få en tilfredsstillende løsning med forretningen eller virksomheden. Det anbefales at klage skriftligt til forretningen eller virksomheden og få svaret på klagen skriftligt, da det ellers kan være vanskeligt at bevise, at man har søgt at blive enige.

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet
Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet er uvildige klageinstanser under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som behandler klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser fra erhvervsdrivende.

Forudsætningerne for at klage er

  • at varer eller ydelser koster mindst 1.050 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tekstiler og sko skal prisen dog være mindst 680 kr.
  • at personen, man handler med, er erhvervsdrivende
  • at man har klaget til den erhvervsdrivende så hurtigt som muligt, efter fejlen er opdaget
  • at den erhvervsdrivende har nægtet at efterkomme kravet.

En klage vil først blive søgt forligt gennem mediation (se dette under Konfliktløsning), der foretages af Center for Klageløsning. Det koster klageren et gebyr på 100 kr., der ikke refunderes, medmindre sagen afvises som uegnet.

Center for Klageløsning har herefter 90 dage til at søge sagen løst mellem parterne. Lykkes dette ikke, vil Centeret afslutte sagen, hvorefter klageren inden 4 uger kan anmode om at få sagen behandlet i Forbrugerklagenævnet.

Center for Klageløsning kan også afbryde løsningsprocessen, hvis det er åbenbart, at der ikke kan findes en løsning forligsmæssigt, hvorefter klagen kan behandles af Forbrugerklagenævnet eller et af de godkendte klagenævn, se nedenfor.

Klagegebyret for behandlingen af sagen i Forbrugerklagenævnet er 400 kr. Hvis man får medhold i en klage, sagen forliges eller sagen afvises som uegnet, betales gebyret tilbage.

Klagen skal sendes til Forbrugerklagenævnet på et særligt skema, der kan fås ved henvendelse til Nævnenes Hus, eller på www.forbrug.dk.

Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg
tlf. 72 40 56 00, man-fre 9-12
naevneneshus.dk

www.forbrug.dk kan man få hjælp til at klage, og man kan indgive sin klage online. Hjemmesiden indeholder også brevskabeloner til klagebreve.

Hvis Forbrugerklagenævnets afgørelse giver forbrugeren medhold, har den erhvervsdrivende en frist på 30 dage til at efterleve afgørelsen. Gør denne ikke det, men forholder sig passivt, kan sagen efter fristens udløb indbringes direkte for fogedretten. Nævnenes Hus kan vejlede om fremgangsmåden.

Hvis den erhvervsdrivende ikke vil anerkende klagenævnets afgørelse, kan denne inden for fristen på 30 dage meddele dette til Forbrugerklagenævnet, hvorefter sagen ikke kan gå direkte i fogedretten. I så fald er forbrugeren nødt til at indbringe sagen for domstolene for at få gennemført kravet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan på anmodning indbringe sagen for domstolene på forbrugerens vegne.

naevneneshus.dk findes en liste - Firmatjek- med navne på erhvervsdrivende, der ikke efterlever nævnets afgørelser.

Godkendte klage- og ankenævn
Erhvervsministeren godkender klage- og ankenævn, der omfatter bestemte brancher eller andre afgrænsede områder.

Klager man til disse nævn, skal der betales et gebyr, der varierer fra nævn til nævn. Får man medhold i klagen, betales gebyret tilbage.

Nævnenes afgørelser er typisk ikke retskraftige som f.eks. en domstolsafgørelse, men vil ofte være udslagsgivende og en vigtig støtte, hvis sagen går videre til domstolene.

Følgende nævn er godkendte:

Ankenævn for biler
tlf. 32 71 29 29
www.bilklage.dk

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
tlf. 88 88 82 16, tirs 9.30-11.30, fre 10-11.30
www.abtm.dk

Ankenævnet på Energiområdet
tlf. 41 71 53 01, man-fre 9-12
www.energianke.dk

Ankenævnet for Feriehusudlejning
tlf. 20 36 22 44
www.fbnet.dk

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
tlf. 41 71 50 00
www.finansanke.dk

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
tlf. 35 43 63 33, man-fre 10.30-12.30
www.fanke.dk/ankenaevenet-for-fondsmaeglerselskaber

Ankenævnet for Forsikring
tlf. 33 15 89 00, man-fre 10-13
www.ankeforsikring.dk

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme
tlf. 35 36 51 21, man-fre 10-14
www.hrt-ankenaevn.dk

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige (Ankenævnet for Huseftersyn)
tlf. 72 40 56 00, man-fre 9-12
www.husklage.dk

Ankenævnet for Investeringsfonde
tlf. 35 43 63 33, man-fre 9.30-12.30
www.fanke.dk/detfinansielleankenaevn

Ankenævn for Køreundervisning
tlf. 63 33 10 59, man-fre 10-12
www.ankesag.dk

Ankenævnet for Tekniske Installationer
(el- og vvs-installationer)
tlf. 87 41 77 90, man-fre 10-12
www.el-vvs-anke.dk

Byggeriets Ankenævn1
tlf. 72 16 02 00, man-fre 10-12
www.byggerietsankenaevn.dk

Behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.

Håndværkets Ankenævn1
tlf. 70 20 25 37, man-fre 13-15
www.hvanke.dk

Behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde. Håndværkets Ankenævn behandler endvidere klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

1) Forskellen mellem Byggeriets og Håndværkets Ankenævn består i realiteten alene i, hvilken organisation den virksomhed, der klages over, er medlem af.
Af hensyn til hurtigere ekspedition af klagen er det en god idé at kontakte begge nævn for at høre, hvor virksomheden er medlem. Er virksomheden ikke medlem af nogen organisation, behandles klagen af det nævn, hvor klagen sendes til.

Klagenævnet for Ejendomsformidling
tlf. 70 25 36 66, man-tors 13-15
www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Pakkerejse-Ankenævnet
tlf. 45 46 11 00, man-fre 9-12
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Parkeringsklagenævnet
(angiver ikke tlf.nr., men mail adresse: post@parkeringsklagenaevnet.dk)
www.parkeringsklagenaevnet.dk

Pengeinstitutankenævnet
tlf. 35 43 63 33, man-fre 9.30-12.30
www.fanke.dk

Realkreditankenævnet
tlf. 35 43 63 33, man-fre 9.30-12.30
www.fanke.dk

Teleankenævnet
tlf. 33 18 69 00, tirs-tors 10-12
www.teleanke.dk

Indhold hentes