Sådan dækker egne forsikringer

Sidst redigeret den 15.01.2024

Indboforsikring
Hoveddækningerne er

 • forsikring af indbo. Dækker private ejendele ved indbrud, brand, hærværk og visse former for vandskade. Man skal være opmærksom på, at dækning af penge, betalingskort, cykler, smykker, guld, sølv og frimærkesamlinger mv. normalt er begrænset. Erstatningsbeløb udbetales ikke altid efter nyværdi af det stjålne eller ødelagte indbo, da selskabet kan fratrække beløb som følge af alder, slitage el.lign. Selskabet kan også have ret til at erstatte med en tilsvarende brugt ting. Affektionsværdi erstattes ikke
 • ansvarsforsikring. Dækker, hvis nogen i husstanden har ansvar for en fejl eller en forsømmelse, der medfører en skade på andres ting eller på personer
 • retshjælpsforsikring. Dækker i visse tilfælde sagsomkostninger ved private retssager. Se afsnittet om Retshjælpsforsikring under Rådgivnings- og Klagenøgle.

Forsikringstagere bør være opmærksomme på, at

 • hvis trick-tyve skaffer sig adgang til boligen, betragtes det som udgangspunkt som simpelt tyveri, der ikke er dækket, hvis de stjæler noget. Nogle forsikringsselskaber har en udvidet tyveridækningen, så trick-tyveri bliver dækket som ved indbrud. Man bør derfor tjekke sine forsikringsvilkår
 • hvis hjemmehjælper el. lign. får udleveret nøgle til boligen, bør dette drøftes med forsikringsselskabet ift. dækning
 • hvis en nøgleboks brydes op, vil tyveri fra boligen blive dækket som indbrud
 • hvis den ene part flytter til plejebolig el. lign., bør der evt. tegnes to familie-indboforsikringer eller tillæg til bestående
 • hvis der sker tyveri på et plejehjem, hvor dørene ikke låses, betyder det, at tyveri fra værelset kun erstattes med begrænset dækning eller slet ingen dækning, hvis der stjæles penge eller smykker. Tal med forsikringsselskabet om en tillægs- eller plejehjemsforsikring
 • tilbyder plejehjemmet at opbevare smykker eller penge, så spørg om forsikringsforholdene.

Mod betaling af højere præmie kan vælges forskellige typer dækninger efter behov, fx el-skadedækning, glas- og kummeforsikring og rejse- og afbestillingsforsikring, ligesom særligt eller kostbart udstyr som smykker, antikviteter, film- og fotoudstyr og dyrere pc-udstyr kan tillægsforsikres i fornødent omfang.

Man bør overveje ændringer i forsikringsforholdene, hvis man fx flytter på plejehjem, eller hvis man overgår til førtids- eller folkepension, da præmiebetaling for erhvervsevnetab herefter næppe vil være en relevant merudgift.

Bilforsikring

 • Grunddækningen i bilforsikringen er den lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker skader, som bilens ejer eller fører laver på andre personer, herunder passagerer eller andres ting. Forsikringen dækker ikke skade på ejerens/førerens person eller ting
 • herudover kan der, og skal der, hvis bilen er finansieret, tegnes kaskoforsikring, der dækker skader inkl. brand på egen bil med tilbehør
 • forsikringen omfatter ved kaskodækning også retshjælpsforsikring, der i visse tilfælde dækker sagsomkostninger ved retssager, som ejer eller fører af bilen er part i
 • ved kombineret ansvars- og kaskoforsikring er der endvidere redningsforsikring (det røde kort-appen), der dækker under kørsel i udlandet, hvis bilens totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.

Præmien for bilforsikringen afhænger af mange faktorer, fx bilmærke, model, vægt, nypris, hvor man bor, hvor mange års skadefri kørsel man har, forsikringstagerens alder og størrelse af valgt selvrisiko. Præmien stiger, hvis man ønsker værdiforringelsesdækning, der kan tegnes for højst tre år gamle biler. Den dækker erstatning for værdiforringelse i forbindelse med en større skade.

Hvis man ønsker personskadedækning for bilens fører, skal der udvides med dækning herfor. Efter behov kan der tegnes mange former for tillægsforsikringer. Nærmere oplysninger om disse kan gives af ens forsikringsselskab eller Forsikringsguiden.dk

En skade kan være forvoldt af et ukendt eller uforsikret motorkøretøj. Hvad enten køretøjet er dansk eller udenlandsk, og hvad enten skaden er sket i Danmark eller i udlandet, kan skaden søges dækket via garantifonde, administreret af DFIM.

Skader forvoldt af uforsikrede heste, speedbåde eller vandscootere kan søges dækket via garantifonde administreret af DFIM. 

DFIM
tlf. 41 91 90 19, man-fre kl. 10–15
www.dfim.dk

Husforsikring
Denne forsikring omfatter bygninger på forsikringsstedet og bygningernes faste tilbehør.

Grunddækningen er

 • branddækning, der dækker skader som følge af brand, lynnedslag, kortslutning og eksplosion, herudover kan tegnes
 • dækning af storm- og snetryksskader, skader, der følger af voldsomme sky- eller tøbrud, tyveri og hærværk, udstrømning af vand, brud på glas og sanitet mv.
 • ansvarsforsikring, der dækker, hvis man som husejer ved uforsigtighed eller forglemmelse er skyld i en skade på andres ting eller personer, fx skade forårsaget af en løs tagsten, som man ikke har sikret ordentligt, eller man ved glat føre har forsømt grusning af fortov el. lign.
 • retshjælpsdækning, der dækker sagsomkostninger, hvis man som husejer bliver part i en retssag vedrørende ejendommen.

Præmien er afhængig af bl.a. husets størrelse og beliggenhed, udnyttet tagetage, stråtag, valgt selvrisiko og eventuelle tilvalgsforsikringer såsom dækning af utætheder i skjulte rør i huset, dækning af brud på stikledninger, insekt- og svampeskadedækning, brud på glas og sanitet monteret i bygningen mv. Ens forsikringsselskab kan oplyse om yderligere former for tilvalgsforsikringer, man som forsikringstager kan have brug for.

Lovpligtig hundeansvarsforsikring
Forsikringen dækker de skader på personer og personers ting, som hunden er årsag til.

Forsikringen dækker ikke skader på hundens ejer og personer, der passer hunden. Hvis hunden er ukendt eller uforsikret, kan man søge om erstatning via en garantifond, administreret af DFIM. 

Ulykkesforsikring
Denne dækker skade på forsikringstageren og eventuelle sikrede, hvis et ulykkestilfælde medfører varigt mén på 5% og derover. Krav skal fremsættes, mens forsikringstageren eller sikrede er i live.

Man skal dog være opmærksom på, at hvor familieforsikringen automatisk dækker alle i husstanden, dækker ulykkesforsikringen kun den eller de personer, den er tegnet for. Det kan betyde, at ens børn fx ikke har nogen dækning, hvis ikke de udtrykkeligt er nævnt. For nogle policer er grænsen for varigt mén højere end 5%.

I de fleste forsikringsselskaber kan man udvide enten sin familie- eller ulykkesforsikring med en såkaldt ferieforsikring eller årsrejseforsikring. Denne udvidede dækning kan, afhængig af hvad der står i policen, give ret til en erstatningsrejse, sygeledsagelse mv. inden for en nærmere angivet sum. Det geografiske dækningsområde omfatter ikke rejser i Danmark.

Forsikringer under ophold i udlandet
Se afsnittet Ophold i udlandet.

Indhold hentes