Fleksydelse

Sidst redigeret den 09.01.2018

Sats 2018 91% af sygedagpengemaksimum 16.956 kr. pr. måned/203.472 kr. pr. år. Fleksydelsesbidrag 1.505 kr. pr. kvartal. Beløbet indbetales fortsat, når man modtager fleksydelse.

Når man er ansat eller visiteret til et fleksjob er man afskåret fra at søge efterløn. Man skal i stedet søge fleksydelse. Der er mange lighedspunkter mellem den fleksible efterløn og fleksydelse. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

Betingelsen for ret til fleksydelse i 2018 er, at man:

  • har nået fleksydelsesalderen, se alder for tilbagetrækning
  • er visiteret til fleksjob
  • har betalt fleksydelsesbidrag i mindst 30 år. Ved opgørelse af optjeningstid i ordningen medregnes perioder med medlemskab af a-kasse og indbetaling af efterlønsbidrag. (Der er overgangsordninger i forhold til anciennitetskravet og betalingen af bidraget ligesom i efterlønsordningen, læs om overgangsordninger i afsnittet om efterløn)
  • har bopæl i Riget (Danmark, Færøerne og Grønland) eller et andet EU/EØS-land
  • ikke modtager social pension, dog undtaget invaliditetsydelse.

Har man betalt til fleksydelsesordningen, kan man få overført sin anciennitet til efterlønsordningen, hvis man får et arbejde på almindelige vilkår, ligesom det indbetalte efterlønsbidrag kan overføres til fleksydelsesordningen, når man ansættes i fleksjob.

Der er, som i efterlønsordningen, indført en fortrydelsesordning vedrørende medlemskab (se efterløn, fortrydelsesordning).

Med vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen, er betingelserne for fleksydelse ændret fra 2014, se afsnit Fleksibel efterløn - tilbagetrækningsreformen.

Fleksydelsens størrelse
Fleksydelsen udgør som udgangspunkt et fast beløb på 16.956 kr. pr. måned (91% af dagpengesatsen). Dog kan fleksydelsen aldrig udbetales med mere end et gennemsnit af de sidste 12 måneders skattepligtige indtægter.

Ved udbetaling af fleksydelse sker der modregning for pensionsordninger på samme måde som efter efterlønsreglerne.

Oplysning om pensioner sker ved overgang til fleksydelse med værdien af pensionerne ved fleksydelsesalderen. Der modregnes i ydelsen, hvis man har pensionsordninger, selv om de ikke kommer til udbetaling (se fradrag for pensioner under Efterløn).

Løbende udbetaling af pension, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, medfører også fradrag i fleksydelsen, ligesom det sker i efterlønnen. Men man har ved fleksydelse ikke samme mulighed for at undgå modregning af pensioner, som i efterlønsordningen, selv om man venter med at gå på fleksydelse. Ligesom man heller ikke kan optjene en skattefri præmie.

Personer der er født den 01.01.1956 eller senere, har mulighed for at modtage en højere sats (100% af dagpengesatsen), hvis de venter med at overgå til fleksydelse til der er 3 år til folkepensionsalderen, se alder for tilbagetrækning.

Personer, der er født 01.07.1959 eller senere, kan kun modtage fleksydelse i 3 år. Når perioden med fleksydelse nedsættes til 3 år stiger satsen fra 91 % til 100 % af dagpengesatsen.

Arbejde i fleksydelsesperioden
Det er muligt at have arbejde med lønindkomst samtidig med fleksydelsen. Det gælder dog kun job på ordinære vilkår, da beskæftigelse i fleksjob ikke kan kombineres med fleksydelse. Som hovedregel trækkes der i fleksydelsen for hver time, man har lønarbejde. Hæves der feriepenge, nedsættes fleksydelsen med 7,4 timer pr. feriedag.

Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde
Har man en timeløn under 235,60 kr., (omregningssatsen), får man et lempeligere fradrag for de første 38.329 kr. i lønindtægt pr. hele arbejdsår. Det er et krav, at arbejdstiden er kontrollabel.

Eksempel 20 timers arbejde i en måned, 130 kr. i timen: 20 x 130 kr. = 2.600 kr. 2600 kr. / 235,60 kr. = 11 timer Der trækkes ikke for de 20 timer i fleksydelse, men kun for 11 timer.
Man kan på www.borger.dk lave en vejledende beregning af fleksydelse efter modregning af pensioner.

Personer med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan ikke få udbetalt fleksydelse. Derimod kan personer med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse få udbetalt fleksydelse mod fradrag for den periode, hvor den selvstændige bibeskæftigelse udføres.

Man må ikke udføre arbejde i en selvstændig virksomhed, som ejes eller drives af ægtefællen – bortset fra mindre jordbrug.

Klageadgang
Hvis man ikke er enig i afgørelsen om fleksydelse, skal man klage inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis afgørelsen fastholdes, bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen.

Udbetaling
Det er Udbetaling Danmark, der varetager udbetalingen af fleksydelsen.

Indhold hentes