Skattefri præmie

Sidst redigeret den 12.01.2023

Ved at udsætte overgangen til efterløn kan man optjene timer til skattefri præmie, hvis man arbejder. Det gælder også, hvis man arbejder og modtager supplerende efterløn.

Hovedreglen er at man, som fuldtidsforsikret medlem af efterlønsordningen, skal udskyde overgangen til efterløn til man er berettiget til den høje sats.

Personer født 1. januar 1956 eller derefter, som arbejder samtidig med at der udbetales efterløn, skal udskyde overgangen til efterløn til 2 år efter udstedelse af efterlønsbeviset, for at blive berettiget til at optjene skattefri præmie af arbejdstimerne.

Forudsætningen for at kunne tælle timer med til skattefri præmie samtidig med efterløn er at der er sket fradrag for timerne i efterlønnen.

Bierhvervstimer fra en godkendt 400-timers ordning kan også medregnes når der er sket fradrag i efterlønnen.

Man optjener en præmieportion hver gang man efter reglerne om optjening af beskæftigelseskravet har 481 timer. Hver præmieportion udgør 14.204 kr. for fuldtidsforsikrede og 9.469 kr. for deltidsforsikrede i 2023. Der udbetales kun hele præmieportioner. Har man optjent mindre end 481 timer udløses der ikke en præmie.

Det anbefales, at man spørger a-kassen og får en foreløbig opgørelse af timerne til skattefri præmie 6 måneder før pensionsalderen. Det er ærgerligt at stå med 480 timer og miste op til 14.204 kr., fordi man mangler den sidste time.

Der er en speciel regel ved optælling af timer til skattefri præmie i perioden, hvor man også har modtaget efterløn. Der kan aldrig medregnes flere arbejdstimer til præmie end 5.772 timer med fradrag af de udbetalte efterlønstimer indtil folkepensionsalderen.

Man optjener timer til skattefri præmie til og med dagen før folkepensionsalderen.

Fuldtidsforsikrede, der arbejder på deltid, bør altid kontakte a-kassen og få vejledning om mulighederne for efterløn og optjening af skattefri præmie

Hvis man arbejder mere end fuld tid kan alle timer medregnes og man kan optjene maksimal præmie på kortere tid end 3 år. Det kan være aktuelt for dem, der først opfylder udskydelsesreglerne forsinket.

Honorarer for offentlige og private hverv, der ikke kan betragtes som egentligt lønarbejde, medregnes ikke til optjening af den skattefri præmie.

Arbejdet kan udføres i Danmark, Grønland, Færøerne, i et EØS-land, i Schweiz og Storbritannien.

Arbejde i det øvrige udland kan ikke medregnes medmindre man er udsendt af en dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet.

Hvis man driver selvstændig virksomhed gælder der særlige regler for optjening til den skattefri præmie. Spørg a-kassen.

Hvis man har ret til efterløn efter fortrydelsesordningen nedsættes præmien med 4% for hvert hele års manglende bidragsbetaling, se afsnit "fortrydelsesordning".

Præmien udbetales som et engangsbeløb, når man når folkepensionsalderen. Man skal skriftligt søge om udbetalingen i a-kassen.

Vær opmærksom på, at der kan være en forældelsesfrist på udbetaling af præmien - kontakt a-kassen. 

Indhold hentes