Skattefri præmie

Sidst redigeret den 09.01.2018

Ved at udsætte overgangen til fleksibel efterløn er det muligt at optjene timer til skattefri præmie når man arbejder, også samtidig med, at man arbejder og modtager supplerende efterløn.

Hovedreglen er, at man som fuldtidsforsikret skal udskyde overgangen til efterløn, til man er berettiget til den høje sats.

For personer født 1. juli 1959 og frem er efterlønsperioden 3 år, efterlønssatsen 100 %, og der er mulighed for at optjene 12 skattefri præmier på 3 år, hvis man ikke går på efterløn.

Men arbejder disse personer samtidig med der udbetales efterløn, skal de udskyde overgangen til efterløn til 2 år efter udstedelsen af efterlønsbeviset, hvis de skal være berettiget til at optjene skattefri præmie.

Forudsætningen for at kunne tælle timer med til skattefri præmie samtidig med efterløn er, at der er sket fradrag for timerne i efterlønnen.

Bierhvervstimer fra en godkendt 400-timers ordning kan også medregnes, når der er sket fradrag i efterlønnen.

Man optjener en præmieportion, hver gang man efter reglerne om optjening af beskæftigelseskravet har 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i 3 måneder.

Hver præmieportion udgør 13.416 kr. for fuldtidsforsikrede og 8.944 kr. for deltidsforsikrede i 2018.

Der udbetales kun hele præmieportioner. Har man optjent mindre end 481 timer, udløses der ikke en præmie.

Det anbefales, at man spørger a-kassen og får en foreløbig opgørelse af timerne til skattefri præmie 6 måneder før pensionsalderen. Det er ærgerligt, at stå med 480 timer og miste op til 13.416 kr., fordi man mangler den sidste time.

Der er en speciel regel ved optælling af timer til skattefri præmie i perioden, hvor man også har modtaget efterløn. Der kan aldrig medregnes flere arbejdstimer til præmie end 5.772 timer (3 x 1.924) minus de udbetalte efterlønstimer indtil folkepensionsalderen.

Hvis man både har ret til præmie og har modtaget efterløn, bør man kontakte sin a-kasse i god tid inden man når folkepensionsalderen.

Fuldtidsforsikrede, der arbejder på deltid, bør altid kontakte a-kassen og få vejledning om mulighederne for fleksibel efterløn og optjening af skattefri præmie

Hvis man arbejder mere end fuld tid, kan alle timer medregnes og man kan optjene maksimal præmie på kortere tid end 3 år. Det kan være aktuelt for dem, der først opfylder udskydelsesreglerne forsinket.

Man kan højst optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til skattefri præmie, uanset om man har arbejdet flere timer.

Honorarer for offentlige og private hverv, der ikke kan betragtes som egentligt lønarbejde, medregnes ikke til optjening af den skattefri præmie.

Arbejdet kan udføres i Danmark, Grønland, Færøerne, i et EØS-land eller i Schweiz.

Arbejde i det øvrige udland kan ikke medregnes, medmindre man er udsendt af en dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet.

Hvis man driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, gælder der særlige regler for optjening til den skattefri præmie. Spørg a-kassen.

Hvis man har ret til efterløn efter fortrydelsesordningen, nedsættes præmien med 4% for hvert hele års manglende bidragsbetaling, se afsnit om fortrydelsesordning.

Præmien udbetales som et engangsbeløb, når man når folkepensionsalderen. Man skal skriftligt søge om udbetalingen i a-kassen.

Det er en betingelse for at få præmien, at man ikke har fået tilbagebetalt efterlønsbidraget.

Indhold hentes