Arbejde i efterlønsperioden

Sidst redigeret den 15.01.2024

Midlertidig lovændring for modregning i efterløn ved arbejde indenfor sundhedssektoren

Som led i regeringens akutpakke på sundhedsområdet er der trådt en midlertidig lovændring i kraft den 1.7.2023. For arbejde indenfor sundhedssektoren skal der ikke ske modregning for arbejdsindtægt i efterlønnen i årene 2023 og 2024. Fritagelsen gælder for arbejde på offentlige sygehuse, privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede fri sygehusvalg, samt inden for den kommunale sundheds- og ældrepleje. Det er en forudsætning, at man er overgået til efterløn og herefter ansættes i et nyt ansættelsesforhold den 1.1.2023 eller senere. Hvis man allerede er ansat i sundhedsvæsenet ved overgang til efterløn, kan man alene få fradrag for merarbejde.

Modregning i efterløn ved andet arbejde end i sundhedssektoren

I efterlønsperioden har man ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang men timerne skal fratrækkes i efterlønnen. Arbejdet kan udføres i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Fradrag for arbejde sker time for time eller efter omregning, hvis der er tale om ukontrollabelt arbejde. Arbejder man mere end 145,53 timer om måneden bliver der ikke udbetalt efterløn for de resterende timer.

Reglerne gælder for lønarbejde, arbejde som selvbygger eller medbygger, fritidsbeskæftigelse og godkendt selvstændig virksomhed. Medbyggere kan søge a-kassen om efterløn i byggeperioden, hvor man dokumenteret ikke deltager i byggeriet.

Hvis man har en timeløn på under 277,76 kr. (omregningssatsen) har man ret til et lempeligere fradrag i efterlønnen for de første 43.628 kr. Arbejdet skal være kontrollabelt.

Fradraget beregnes ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen = (timeløn x antal arbejdstimer /277,76 kr.) = timer til modregning.

www.borger.dk kan man beregne fradraget.

Eksempel 2024 Ved arbejde i 20 timer i en uge til en løn på 150 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer, men (20 x 150 kr.)/(277,76 kr.) = (3.000 kr.)/(277,76 kr.) = 11 timer. Timelønnen skal være mindst højeste sygedagpengesats, der i 2024 er 126,89 kr.

I det år man overgår til efterløn, eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de 43.628 kr. afhængig af, hvornår man går på efterløn eller udtræder af ordningen.

Maksimum på timer, som giver ret til lempet fradrag 
Så længe man har ret til lempet fradrag er der et loft for, hvor meget man må arbejde for at kunne få efterløn i en måned. Loftet gælder kun for de timer, hvor timelønnen er lavere end 277,76 kr. 

En fuldtidsforsikret må maksimalt have 128 arbejdstimer i en måned med lavere timeløn end 277,76 kr. Har man flere timer, kan man ikke få efterløn i den måned. Som deltidsforsikret må man maksimalt have 104 arbejdstimer med en timeløn under 277,76 kr. for at kunne få efterløn i den pågældende måned.

Indhold hentes