Arbejde i efterlønsperioden

Sidst redigeret den 12.01.2023

I efterlønsperioden har man ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang men timerne skal fratrækkes i efterlønnen. Arbejdet kan udføres i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Fradrag for arbejde sker time for time eller efter omregning, hvis der er tale om ukontrollabelt arbejde. Arbejder man mere end 145,53 timer om måneden bliver der ikke udbetalt efterløn for de resterende timer.

Reglerne gælder for lønarbejde, arbejde som selvbygger eller medbygger, fritidsbeskæftigelse og godkendt selvstændig virksomhed. Medbyggere kan søge a-kassen om efterløn i byggeperioden, hvor man dokumenteret ikke deltager i byggeriet.

Hvis man har en timeløn på under 268,63 kr. (omregningssatsen) har man ret til et lempeligere fradrag i efterlønnen for de første 42.275 kr. Arbejdet skal være kontrollabelt.

Fradraget beregnes ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen = (timeløn x antal arbejdstimer /268,63 kr.) = timer til modregning.

www.borger.dk kan man beregne fradraget.

Eksempel 2023 Ved arbejde i 20 timer i en uge til en løn på 150 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer, men (20 x 150 kr.)/(268,63 kr.) = (3.000 kr.)/(268,63 kr.) = 11 timer. Timelønnen skal være mindst højeste sygedagpengesats, der i 2023 er 122,97 kr.

I det år man overgår til efterløn, eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de 42.275 kr. afhængig af, hvornår man går på efterløn eller udtræder af ordningen.

Maksimum på timer, som giver ret til lempet fradrag 
Så længe man har ret til lempet fradrag er der et loft for, hvor meget man må arbejde for at kunne få efterløn i en måned. Loftet gælder kun for de timer, hvor timelønnen er lavere end 268,63 kr. 

En fuldtidsforsikret må maksimalt have 128 arbejdstimer i en måned med lavere timeløn end 268,63 kr. Har man flere timer, kan man ikke få efterløn i den måned. Som deltidsforsikret må man maksimalt have 104 arbejdstimer med en timeløn under 268,63 kr. for at kunne få efterløn i den pågældende måned.

Indhold hentes