På efterløn i 2020

Sidst redigeret den 14.01.2020

I 2020 er efterlønsalderen 63 år.

Der er følgende betingelser, med mindre man forinden har fået udstedt et efterlønsbevis:

  • man skal have været medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år (se dog overgangsregler nedenfor)
  • man skal opfylde betingelserne for ret til dagpenge - man må ikke være syg eller ude af stand til at påtage sig et arbejde
  • man skal opfylde et indkomstkrav på mindst 238.512 kr. (2020) inden for 3 år. Det kan både opfyldes med indkomst fra lønmodtagerarbejde og fra selvstændig virksomhed, da begge dele tæller med. Se Arbejdsløshedsdagpenge, beskæftigelseskrav for lønmodtagere
  • man skal have indberettet værdi af pensionsformue
  • man skal have bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne eller i et andet EØS-land.

A-kassen skal dog altid foretage en konkret vurdering af rådighed, når medlemmet har haft en længerevarende periode udenfor arbejdsmarkedet og uden løn.

Der er specielle regler for selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller, se afsnit om Selvstændig virksomhed.

Efterløn kan tidligst ydes fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget skriftlig ansøgning. Man kan gå på efterløn fra beskæftigelse eller ledighed.

På efterlønstidspunktet skal man være medlem af en dansk a-kasse, og man skal bevare medlemskabet af a-kassen i efterlønsperioden.

Modtager man social pension eller tilsvarende udenlandsk pension, eller er man omfattet af reglerne om fleksjob kan man ikke samtidig modtage efterløn.

Man kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen og endvidere modtage udenlandsk pension sammen med efterlønnen, hvis den er mindre end den danske folkepensions grundbeløb.

Ønsker man at gå fra delpension til efterløn som fuldtidsforsikret skal man søge om efterløn, inden delpensionen bortfalder.

Vær opmærksom på, at der ved arbejde og forsikringsperioder i udlandet gælder særlige regler for opfyldelse af betingelserne for ret til efterløn. Spørg a-kassen.

Hvis man er i seniorjob eller har opbrugt dagpengeretten efter det fyldte år 50 år skal man senest været tilkendt efterløn ved tidspunkt for ens efterlønsalder - ellers skal der optjenes et nyt beskæftigelseskrav.

Indhold hentes