Selvstændig virksomhed

Sidst redigeret den 09.01.2018

Fra 2018 er der indført gradvis samordning af reglerne om selvstændig virksomhed, lønarbejde, freelance-arbejde, fritidsbeskæftigelse, hobbyvirksomhed og formueforvaltning.

Det er vigtigt, at selvstændige, der senere ønsker at benytte efterlønsordningen, kontakter deres a-kasse og får konkret vejledning om de ændrede regler.

Fra 1. januar 2018 er der 3 muligheder for drift af selvstændig virksomhed i efterlønsperioden.

Hvis virksomheden tidligere har været ens hovedbeskæftigelse kan man søge tilladelse til:

  • selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18,5 timer ugentligt eller
  • selvstændig virksomhed med op til 962 timer pr. år. Nedre og øvre grænser for dækningsbidrag i 2018 er  103.170 kr./206.344 kr.

Desuden er der mulighed for at søge tilladelse til at videreføre eller påbegynde:

  • selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse op til 400 timer årligt med et årligt dækningsbidrag i 2018 på maksimalt 79.048 kr.

Ved overgang til efterløn skal medarbejdende ægtefæller opfylde de samme regler som selvstændige, der driver hovedbeskæftigelse. Det kan betyde, at virksomheden skal være endeligt ophørt for at opnå ret til efterløn.

Ændringerne medfører, at definitionen af selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, herunder selvstændig bibeskæftigelse, får konsekvens for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn.

Det betyder bl.a. at aktiviteter, der tidligere blev vurderet som selvstændig virksomhed, fremover kan sidestilles med lønmodtagerarbejde.

For disse typer aktiviteter vil det ikke længere være en forudsætning, at arbejdsløshedskassen giver tilladelse til at fortsætte med aktiviteten efter overgang til efterløn.

Der vil endvidere også være aktiviteter, der tidligere blev anset for at være  selvstændig bibeskæftigelse, som fremover anses for at være fritidsbeskæftigelse. Det vil have betydning i forhold til 400 timers ordningen.

I forhold til 18½ timers ordningen og 962 timers ordningen får ændringerne i dagpengesystemet den konsekvens, at det ikke længere er et krav, at virksomheden skal drives i væsentligt omfang.

A-kassen skal fortsat give tilladelse til, at man arbejder i selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Når tilladelsen foreligger, kan arbejdet udføres i det tilladte omfang mod fradrag i efterlønnen.

Selvstændige, der ønsker at overgå til efterløn på fuld tid, skal dokumentere, at virksomheden er lukket, overdraget til andre eller, at man selv er udtrådt og arbejdsfunktionen er overtaget af fremmed arbejdskraft.

Hvis den selvstændige ikke ønsker at ophøre helt med virksomheden, kræver det a-kassens tilladelse at fortsætte med virksomheden i mindre omfang i efterlønsperioden.

Da reglerne er indviklede, tilrådes det i alle tilfælde, at kontakte a-kassen i god tid før påtænkt overgang til efterløn.

Indhold hentes