Arbejdsløshedsdagpenge

Sidst redigeret den 14.01.2020

Indkomst- og beskæftigelseskrav for lønmodtagere
Bortset fra dimittender (nyuddannede) opnås ret til dagpenge efter et års medlemskab af en a-kasse. Medlemmet skal herudover dokumentere at have haft beskæftigelse i medlemsperioden som lønmodtager. Arbejde med løntilskud tæller ikke med.

Første gang et fuldtidsforsikret medlem søger om dagpenge, skal pågældende inden for de seneste 3 år have fået indberettet indkomst på mindst:

• 238.512 kr. for fuldtidsforsikrede og
• 159.012 kr. for deltidsforsikrede.
Beløbene er brutto før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Der gælder et indkomstloft, således at et fuldtidsforsikret højst kan medregne 19.876 kr. pr. måned og et deltidsforsikret 13.251 kr. pr. måned.

Indkomstregistret og indberettet indkomst
Indkomstkravet for lønmodtagere opgøres på baggrund af al A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, tillagt eget pensionsbidrag samt eget ATP-bidrag i et lønmodtagerforhold. Det er en betingelse, at indkomsten er indberettet til Indkomstregisteret.

Afholdt ferie med udbetaling af feriepenge medregnes til opgørelsen af indkomstkravet på det tidspunkt, hvor ferien optjenes.

Andre forhold kan dog medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, uanset beskæftigelsen ikke er indberettet til Indkomstregistret, f.eks. dokumenteret beskæftigelse i udlandet på almindelige løn og ansættelsesvilkår samt uddannelse.

Herudover kan en række aktiviteter medregnes til beskæftigelseskravet uanset kravet om, at der skal være indberettet timer i et sædvanligt beskæftigelsesforhold ikke er opfyldt. Det handler om

• ferie med feriegodtgørelse (dog ikke supplerende feriedage)
• forskning ved læreanstalter hvor forskeren får ydelse svarende til overenskomstmæssig løn
• Lønmodtagernes Garantifond
• rådighedsløn (tjenestemænd) og fratrædelsesordninger sidestillet hermed
• uddannelse og praktik i et ansættelsesforhold.

I sådanne situationer opgøres beskæftigelseskravet på baggrund af medlemmets dokumentation af beskæftigelsen, f.eks. ved kontrakt, lønsedler o.lign.

Genoptjening af retten til dagpenge
Genoptjening er betinget af, at medlemmet har fået indberettet mindst 1.924 løntimer til Indkomstregistret inden for de seneste 3 år. Et deltidsforsikret medlem skal tilsvarende have fået indberettet mindst 1.258 løntimer.

Oplysninger om B-indkomst, overskud fra selvstændig virksomhed eller A-indkomst til ejer af et selskab hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser.

Beskæftigelse, der udføres i perioder, hvor pågældende ikke er medlem af en a-kasse, kan ikke medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskravet. Endvidere kan beskæftigelse, der tidligere er medgået til opfyldelse af beskæftigelseskravet, ikke indgå i en senere opgørelse.

Selvstændig virksomhed
Et medlem, der driver selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse, kan ikke få dagpenge før det kan dokumenteres, at virksomheden er helt ophørt. Herefter gælder en venteperiode før medlemmet kan få dagpenge. 

Et medlem kan ikke ophøre med en virksomhed ved at overdrage, bortforpagte eller udleje virksomheden til ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Der er grundlæggende 3 forskellige måder medlemmet kan dokumentere ophør på:

 1 Afmelding i CVR, ophørsbevis, herunder tro og love-erklæring
2 Konkurs
3 Bortforpagtning 

Dimittend (Nyuddannet)
Der skelnes mellem forsørger og ikke forsørger og satserne er henholdsvis 15.648 kr. og 13.644 kr. pr. måned.

Dagpengeperioden
Et medlem har ret til 3.848 timers dagpenge i dagpengeperioden. Forbruget opgøres i timer og ikke i uger, der skal ske inden for referenceperioden på 36 måneder.

I særlige situationer kan perioden på 36 måneder forlænges f.eks.:

 • sygedagpenge sammenlagt ud over 160,33 timer
 • perioder med ansættelse i seniorjob efter lov om seniorjob 
 • perioder med støtte til pasning af nærtstående døende efter lov om social service 
 • dagpenge i den forlængede dagpengeperiode efter udløbet af dagpengeperioden i lov om arbejdsløshedsforsikring. 

Dagpengenes størrelse
Beregning kan ske på baggrund af lønindkomst og overskud ved selvstændig virksomhed, men også ved at sammenlægge de forskellige indkomster. 

Ved blandede beregninger foretages beregningen i forhold til 12 måneder med den højeste indkomst inden for de seneste 24 måneder. Ved beregning for selvstændige er beregningsgrundlaget de 2 bedste af 5 år.

Beregning sker på baggrund af medlemmets hidtidige indtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. I beregningsgrundlaget indgår følgende:

 1. A-indkomst, der er indberettet til Indkomstregisteret
 2. B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud
 3. skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster i en virksomhed med fradrag for evt. overførsel af beløb til medarbejdende ægtefælle, herunder A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse efter bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse.

For selvstændige, der er omfattet af en beregningsperiode på 5 år, sker beregning alene på baggrund af en virksomheds skattemæssige overskud.

Beregningsgrundlaget for lønmodtageraktiviteter tillægges værdien af følgende

 1. eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension af lønmodtageraktivitet
 2. værdien af eget bidrag til en arbejdsmarkedspensionsordning med bortseelsesret efter pensionsbeskatningsloven
 3. beløb som et pensionsselskab eller pensionsinstitut løbende har indbetalt til et medlems gruppelivsforsikring.

Beregningsgrundlaget fratrækkes arbejdsmarkedsbidraget.

Indtægt, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til beregningsgrundlaget, hvis indtægten er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Indtægt fra beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som jobcenteret skal indberette til a-kassen, og efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes ved opgørelsen af beregningsgrundlaget. 

Medlem og a-kasse kan vælge det bedst mulige beregningsgrundlag.

Dagpengene er skattepligtig indkomst. Der skal betales ATP-bidrag, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Opgørelse og udbetaling
Udbetaling sker som a conto udbetalinger beregnet månedsvis

 • på baggrund af medlemmets oplysninger udbetales der dagpenge for op til 160,33 timer for en måned 
 • den 11. i den efterfølgende måned kontrollerer a-kassen udbetalingen på baggrund af elektroniske indkomstoplysninger. Der sker regulering, hvis det viser sig, at medlemmet skulle have haft mindre eller mere udbetalt
 • efterregulering foretages i den efterfølgende måneds udbetaling af dagpenge.

Kan der ikke kan efterreguleres i de følgende 3 måneds udbetalinger opgøres reguleringen som tilbagebetalingskrav. Ved efterregulering for mere end 37 timer skal a-kassen tage stilling til sanktion.

Karensdag ved høj ledighed
Der gives 1 karensdag hver 4. måned i al den tid, hvor der er ret til dagpenge.

4-måneders perioderne regnes fra og med den måned, hvor medlemmet påbegynder dagpengeperioden, og nedsættelsen sker ved udbetalingen af dagpenge for den fjerde måned.

Der er ingen karensdag, hvis medlemmet har haft mere end 148 løntimer i 4-månedersperioden, disse løntimerne skal være indberettet til e-Indkomstregistret for perioden.

Ydelser fra a-kassen under de første 2 ugers sygdom
A-kassen udbetaler dagpenge og arbejdsmarkedsydelse under de første 2 ugers sygdom. Medlemmet behøver ikke at være tilmeldt som ledig i perioden og skal heller ikke stå til rådighed.

Arbejdsgiverens dagpengegodtgørelse (G-dage)
Et medlem af en a-kasse, der bliver ledig, kan på visse betingelser have ret til at få udbetalt en særlig ydelse fra sin arbejdsgiver.

G-dage udbetales enten som en hel eller en halv dagpengegodtgørelse, der afhænger af, om medlemmet er helt eller kun delvist ledig på 1. og 2. ledighedsdag.

Det er ikke en betingelse for udbetaling af G-dage for 1. og 2. ledighedsdag, at medlemmet i øvrigt er dagpengeberettiget.

Forpligtelsen til at udbetale G-dage kan i visse situationer bortfalde og der gælder særlige regler i forbindelse med hjemsendelse og arbejdsfordeling. Læs mere på www.star.dk.

Arbejdsløshedsdagpenge i EØS, Schweiz og Færøerne
Som ledigt medlem af en a-kasse er der mulighed for at søge arbejde i et andet EØS-land, Schweiz og Færøerne, hvor man kan tage danske dagpenge med i op til 3 måneder.

Man skal være arbejdssøgende og tilmeldt jobformidlingen i det pågældende land.

A-kassen skal forinden have givet tilladelse og udstedt de nødvendige attester. Det er derfor ikke muligt at ændre et ferieophold til arbejdssøgning med dagpenge mv. Se i øvrigt afsnittet Ophold i udlandet.

Fradrag for arbejde og indtægter i ledighedsperioden
Der sker som udgangspunkt fradrag i dagpengene for det antal arbejdstimer man evt. har haft inden for en kalendermåned.

Hvis der er tale om arbejde med ukontrollabel arbejdstid, f.eks. honorarlønnet arbejde, hjemmearbejde o. lign., beregnes fradraget ved, at indtægten omregnes til timer med omregningssats på 247,53 kr. i 2020.

Der modregnes også for løbende udbetaling af pensioner, der er led i et tidligere ansættelsesforhold.

Som udgangspunkt medfører arbejdsfri indtægter ikke fradrag, men der findes undtagelser. Visse former for frivilligt arbejde kan i begrænset omfang udføres, uden at det giver fradrag i dagpengene. Se afsnit om Frivilligt arbejde og ydelser fra a-kassen.

Generhvervelse af retten til dagpenge
Ved genoptjening af timer til ny dagpengeret for ledige er der overgangsregler for ledige indplaceret før 1. oktober 2018. De ændrede regler om løbende opgørelse af timer til ny dagpengeret, får også stor betydning for reglerne om beregning af ny dagpengesats.

Ledige med timer til genoptjening tilrådes derfor, at få vejledning hos a-kassen om overgangsreglerne og specielt mulighederne for at vælge forlænget dagpengeret i op til 1.924 timer eller ny genoptjening af dagpengeretten med 3.848 timer.

Beskæftigelseskravet for fuldtids- og deltidsforsikrede er 1924/1258 løntimer inden for de seneste 3 år. Timerne må ikke tidligere være brugt ved opgørelsen af retten til ydelser fra a-kassen.

Dagpengene kan forlænges op til 1 år yderligere, hvis man har haft arbejde. Alle arbejdstimer siden indplaceringen tælles med. Hver arbejdstime giver ret til to timers dagpenge. Hvis man har haft 962 arbejdstimer siden indplaceringen i dagpengesystemet, får man den maksimale forlængelse på 1.924 dagpengetimer.

Timerne skal forbruges inden for 18 måneder. Det betyder, at den samlede dagpengeperiode kan blive op til 3 år.

Modtager et medlem dagpenge i sammenlagt 4 år inden for en periode på 8 år, reduceres dagpengeperiode med en måned. Har et medlem på et tidspunkt forbrugt 7.696 timer indenfor 8 år, nedskrives nuværende dagpengeperiode med 160,33 timer.

Indhold hentes