Generelt om boligstøtte

Sidst redigeret den 15.01.2024

Boligstøtte omfatter boligydelse, boligsikring og lån til betaling af beboerindskud.

Når boligstøtten ydes til folkepensionister og førtidspensionister, hvor førtidspension er tilkendt før 01.01.2003, kaldes boligstøtten for boligydelse og til alle andre for boligsikring.

Boligstøtte kan søges af alle til lejeboliger. Boligstøtte til andels- og ejerboliger ydes kun til husstande, der modtager folkepension, førtidspension, invaliditetsydelse eller, hvor et medlem af husstanden er stærkt bevægelseshæmmet.

Boligstøtte til lejere ydes som tilskud, til ejerboliger ydes det som lån, og til andelsboliger ydes det efter 01.06.2008 kun som lån.

Personer, der modtager social pension fra et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, har også mulighed for at få boligstøtte.

Boligstøtte beregnes og udbetales månedsvis forud af Udbetaling Danmark.

For at være berettiget til boligstøtte skal:

 • man have fast bopæl her i landet
 • boligen benyttes til helårsbeboelse
 • boligen have køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand (lejlighed) - det gælder dog ikke for visse ældreboliger og for kollektive bofællesskaber.

Ved beregning af boligstøtte indgår:

 • husstandens indkomst og formue
 • boligudgiftens størrelse
 • boligens størrelse
 • antallet af personer i husstanden.

Se mere i afsnit Hvad indgår i beregning af boligstøtte.

Man kan ikke få boligstøtte til et enkelt værelse.

www.borger.dk er der mulighed for at foretage en vejledende beregning af boligstøtte.

Det anbefales, at man ved forespørgsler til Udbetaling Danmark beder om at få elektronisk eller skriftligt svar og med angivelse af de regler, der ligger til grund for svaret.

Kollektive bofællesskaber
Beboere i bofællesskaber kan få boligstøtte beregnet, i forhold til den enkelte beboer i bofællesskabet frem for i forhold til den samlede husstand.

Et kollektivt bofællesskab er et bofællesskab, der deles om en bolig med fælles køkken. Hovedreglen er, at den fælles bolig skal have mindst et beboelsesrum mere end antallet af beboere. Boligstøtte til individuelle bofællesskaber, hvor hver beboer har sin egen bolig med eget køkken, f.eks. et opgangsfællesskab med fællesboligareal, ydes efter de almindelige regler.

Boligstøtte til beboere i et bofællesskab kan ydes i fire typer bofællesskaber:

 1. Særlige bofællesskaber for personer med socialt betingede behov, dvs. psykisk sygdom, handicap, hjemløshed, demens
 2. 55+ bofællesskaber - mindst fem personer, der alle er fyldt 55 år
 3. Almene kollektive bofællesskaber, som består af mindst fem personer - børn medregnes ikke. Er bofællesskabet etableret før 01.01.1998, kan der opnås boligstøtte i bofællesskaber, der består af mindst 3 personer
 4. Kollektive bofællesskaber som består af mindst 3 værelser, men ikke fem.

Salg af bolig med henblik på leje
Det er ikke ualmindeligt, at ældre sælger deres ejerbolig til deres børn, som herefter udlejer boligen til forældrene.

Hvis lejen fastsættes særligt højt, kan der gives afslag på boligstøtte eller bestemmes, at boligstøtte ydes med et nedsat beløb.

Svarer den fastsatte leje derimod til lejeniveauet for tilsvarende lejemål i lokalområdet, kan der ikke gives afslag om boligstøtte alene med begrundelse om, at salget er tilrettelagt med henblik på at opnå boligstøtte.

Udlejning af værelse
Hvis man udlejer et eller flere værelser, får det betydning for den udbetalte støtte.

 • Ved udlejning til fremmed logerende nedsættes boligudgiften og det støtteberettigede areal forholdsmæssigt efter det antal værelser, der udlejes.
 • Ved udlejning til egne børn eller børnebørn, både under og over 18 år, indgår de som en del af husstanden. Deres indtægt skal indgå i den samlede husstandsindkomst.

Begge beregninger er indviklede, kontakt Udbetaling Danmark, tlf. 70 12 80 63.

Ophør
Ved fraflytning bortfalder boligstøtten fra fraflytningsdagen. Det gælder selv om, man betaler husleje i en periode, efter man er flyttet, f.eks. mens boligen bliver sat i stand.

Hvis boligtageren dør, ophører boligstøtten ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Flytter man fra boligen, er det vigtigt at være opmærksom på at søge boligstøtte til den nye bolig. Før Udbetaling Danmark kan behandle en ny ansøgning om boligstøtte, skal man melde flytning til folkeregisteret. Det kan man tidligst gøre fire uger før flytningen.

Boligstøtten kan også ophøre, hvis indkomsten stiger, så man ikke længere er berettiget, eller hvis der flytter en anden person ind i boligen. Den fælles indkomst kan betyde, at man ikke længere er berettiget til boligstøtte.

Oplysningspligt
Man skal ikke oplyse Udbetaling Danmark, hvis husstandens indkomst ændrer sig i løbet af året. Udbetaling Danmark får hver måned besked herom fra Skattestyrelsen. Læs mere i Regulering i løbet af året under afsnittet Ansøgning og udbetaling under Boligstøtte.

Man har dog stadig oplysningspligt om

 • indkomster fra selvstændig virksomhed
 • indkomst fra udenlandsk arbejdsgiver
 • ændringer i antallet af personer i husstanden
 • flytning - også selvom man har givet besked til folkeregistret
 • ophold i udlandet i mere end 6 måneder
 • udlejning af hele eller dele af boligen.

Husk at meddele ændringer i huslejens størrelse, medmindre man bor til leje i et alment boligselskab, der indberetter huslejen til Udbetaling Danmark.

Indhold hentes