Ansøgning og udbetaling

Sidst redigeret den 12.01.2022

Ansøgning
Det er kun én person, som kan få boligstøtte, selvom man bor flere sammen. Boligstøtten bliver udbetalt til den, der har ansøgt eller til boligselskabet, som trækker beløbet fra huslejen.

Ansøgning om boligstøtte skal ske digitalt på www.borger.dk. Kan man ikke søge digitalt, kan man søge undtagelse i kommunens borgerservice og få et ansøgningsskema udleveret/tilsendt.

Når man søger boligstøtte, skal alle over 15 år (undtagen egne børn) skrive under på, at ansøgeren må se deres indkomst.

Desuden skal alle over 18 år skrive under på, at de hæfter solidarisk. Det betyder, at alle hæfter for at betale boligstøtte tilbage, hvis der bliver for meget udbetalt.

Underskriften sker med NemID/MitID i selvbetjeningsløsningen. Øvrige personer i husstanden skal logge på samtidig med ansøgeren. Det kræver, at alle i husstanden er til stede samtidigt. Er det ikke tilfældet, så kan man gemme midlertidigt og fortsætte, når personen er til stede.

Man skal ikke indsende dokumentation for lønarbejde, men blot oplyse om husstandsindkomsten på ansøgningstidspunktet.

For hovedparten af modtagere af boligstøtte og deres husstand, består husstandsindkomsten kun af indkomster, som er indberettet til Skattestyrelsens eIndkomstregister, der således indeholder tilstrækkelige oplysninger om den månedlige indkomst i husstanden til at kunne beregne boligstøtten.

En mindre del har dog indkomster, som ikke fremgår af indkomstregisteret, f.eks. renteindtægter, indkomst fra selvstændig virksomhed eller enkeltudbetalinger.

I januar måned er det derfor vigtigt at være opmærksom på sin indkomst for hele året, idet disse indkomster alene indberettes som helårsbeløb til forskudsopgørelsen.

Disse indkomster vil som hovedregel medregnes med en tolvtedel af det samlede beløb i den enkelte måneds husstandsindkomst. Disse indkomster fordeles almindeligvis således ligeligt over kalenderårets måneder, uanset hvornår de er til disposition.

Hvis indkomst er forskellig i enkelte måneder, skal man kontakte Udbetaling Danmark via Borger.dk eller telefonisk.

Der kan ske en fravigelse, hvis det dokumenteres, at indkomsten vedrører en afgrænset periode, ved f.eks. ferietillæg og andre engangsbeløb. Her indgår beløbet i beregningen den måned, hvor de beskattes/udbetales. Ved udbetaling af ferietillæg, vil mange opleve at få deres boligstøtte beregnet igen for maj/juni.

Udbetaling Danmark får boligoplysninger fra huslejeregistret ved behandling af ansøgninger.

Udbetaling
Boligstøtten udbetales til lejere, hvor huslejen ikke indberettes til Udbetaling Danmark og direkte til modtagere, som er ejere eller andelshavere.

De fleste almene boligselskaber indberetter huslejen til Udbetaling Danmark. Er det tilfældet, skal man ikke længere oplyse om huslejeændringer. Boligstøtten udbetales direkte til boligorganisationen, der herefter fratrækker beløbet i huslejeopkrævningen.

Boligorganisationerne får oplysninger om borgerens fødselsdato og størrelsen af boligstøtten, men har ikke adgang til oplysninger om borgerens indkomstforhold.

Udbetales boligstøtten direkte til udlejere, er det Udbetaling Danmark, der er ansvarlig for automatisk at regulere boligstøtten, hvis der sker ændringer i lejen.

Modtageren af boligstøtten er forpligtet til at kontrollere, om oplysningerne fra Udbetaling Danmark er korrekte.

Boligstøtte og kontanthjælp
Grænsen for, hvad man samlet kan få i kontanthjælp, afhænger af modtagerens alder, om man er forsørger, og om man er gift, samlevende eller enlig.

Er de samlede ydelser over modtagerens grænse, vil man få mindre i særlig støtte eller boligstøtte. Det er således ikke kontanthjælpen, der bliver sat ned.

Beregning og udbetaling af boligstøtte
Boligstøtten udbetales månedsvis forud. Hvis ansøgningen sker i forbindelse med indflytning, udbetales den fra den første i måneden.

Der skal søges boligstøtte senest en måned efter indflytningen for at være berettiget til boligstøtte fra indflytningsdagen. Modtages ansøgningen senere, kan der først udbetales boligstøtte fra den følgende første efter, ansøgningen er modtaget.

Afhængig af sagsbehandlingstiden kan der opstå en situation, hvor den enkelte borger ikke har økonomiske midler til at afvente udbetaling af boligstøtte, men har behov for en straks-udbetaling. Har man behov for dette, skal man kontakte Udbetaling Danmark, som derefter vil straksbehandle og eventuelt udbetale.

Den foreløbige opgørelse af månedens husstandsindkomst danner grundlag for en foreløbig udbetaling af boligstøtte.

Der kan anvendes indkomstoplysningerne fra Skattestyrelsens registre i forbindelse med indtægtsreguleringen af boligstøtte, ligesom man allerede gør for social pension. Ved ansøgning, omberegning i løbet af året og ved årsomregning foretages en foreløbig beregning af de enkelte måneders boligstøtte.
Centrale begreber:
  1. Månedligt tilbageblik og beregning – foretages på grundlag af oplysninger fra Skattestyrelsen     
  2. Årlig opgørelse – foretages normalt i forsommeren, hvor hele sidste års boligstøtte beregnes igen ud fra årsopgørelse fra Skattestyrelsen     
  3. Årsomregningen – foretages hvert år pr. 1. januar, hvor indkomsterne på boligstøttesagerne opskrives med en generel procentsats. Man skal være opmærksom på indtægter, som ikke stiger, da opskrivning sker automatisk.

Regulering i løbet af året – månedligt tilbageblik
Udbetaling Danmark skal foretage en genberegning af hver måneds boligstøtte (månedligt tilbageblik) ud fra oplysninger fra Skattestyrelsens eIndkomstregister.

Boligstøtten kan derfor være forskellig fra måned til måned, hvis husstandens indkomst er ændret så meget, at man har ret til enten højere eller lavere boligstøtte.

Hvis beregningen viser en afvigelse på mere end 800 kr., og ændringen af indkomsten medfører, at den foreløbige boligstøtte har været mere end 200 kr. for lav eller for høj, sker der regulering. Hvis beløbet er mindre end 800 kr., vil boligstøtten ikke ændre sig.

Viser den månedlige genberegning, at man har fået for lidt udbetalt i månedlig boligstøtte, bliver beløbet udbetalt i form af et tillæg til næste måneds foreløbige boligstøtte.

Har man derimod fået for meget udbetalt, bliver der automatisk foretaget fratræk i den næste måneds boligstøtte.

Der sendes et brev til modtageren, hvoraf det fremgår, at boligstøtten er genberegnet for den pågældende måned, og at det har medført, at for meget udbetalt vil blive fratrukket i næste måneds boligstøtte.

Man har 8 dage til at gøre indsigelse mod oplysningerne og til at sende dokumentation på anden indkomst end den, der fremgår fra Skattestyrelsen. Der kan gøres indsigelse over selve resultatet, men ikke at det trækkes i boligstøtten. Da boligstøttemodtageren skal parthøres, forinden ændringen foretages, vil justeringen først blive foretaget to måneder efter.

Har man ingen bemærkninger til oplysningerne, bliver for meget udbetalt boligstøtte fratrukket i næste måneds støtte. Kan hele beløbet ikke indeholdes i boligstøtten, sendes restgælden til opkrævning.

Gæld, som er opstået ved den månedlige genberegning, må fratrækkes den efterfølgende måned uafhængig af borgerens betalingsevne.

Når der ikke har været udbetalt boligstøtte i tre sammenhængende måneder som følge af indkomstændringer, som ikke skyldes ændring i husstandens sammensætning, skal der ansøges om boligstøtte på ny.

Når ansøgning om boligstøtte indgives inden udgangen af den måned, der følger efter den tredje måned, hvor boligstøtte ikke er udbetalt, kan boligstøtte udbetales fra starten af denne måned.

Årlig opgørelse af boligstøtte
Efter kalenderårets udløb foretages en årlig opgørelse af boligstøtten, når årsopgørelsen fra Skattestyrelsen foreligger.

Udbetaling Danmark undersøger herefter, om der i løbet af kalenderåret er taget højde for alt det, der påvirker boligstøttens størrelse, og hvor meget man har haft ret til.

I den årlige opgørelse kan man se, om man skal have penge tilbage, eller om man skal tilbagebetale et beløb. Boligstøtte skal tilbagebetales eller efterbetales, hvis der i løbet af året er blevet udbetalt 250 kr. eller mere for meget eller for lidt i boligstøtte.

Opgørelsen for pensionister sker, når den årlige opgørelse af pensionen er foretaget.

En afgørelse om efterregulering kan kun genoptages, hvis årsopgørelsen medfører en årlig ændring af husstandsindkomsten på mindst 25.000 kr.

Årsomregning
Årsomregning foretages hvert år pr. 1. januar, hvor indkomsterne på boligstøttesagerne opskrives med en generel procentsats.

Udbetaling Danmark sender brev til boligstøttemodtagerne ultimo december. Her gøres opmærksom på eventuelle forskelle mellem de indkomstoplysninger, som Udbetaling Danmark har, og de oplysninger som Skattestyrelsen har.

Hvis der er forskel, skal man meddele de ændrede indkomstoplysninger til Udbetaling Danmark via selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk, med mindre man er undtaget fra digital selvbetjening.

Indhold hentes