Hvad indgår i beregning af boligstøtte?

Sidst redigeret den 12.01.2023

Husstandens indkomst
Til den personlige indkomst medregnes

 • social pension (folkepension og førtidspension)
 • andre pensionsordninger (ATP og andre skattepligtige pensioner)
 • løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og indbetalinger til ATP og fradragsberettigede pensionsordninger)
 • uddannelsesstøtte
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • sygedagpenge
 • kontanthjælp
 • honorarer
 • indtægt ved selvstændig virksomhed
 • positiv kapitalindkomst (renteindtægter efter fradrag af renteudgifter)
 • aktieindkomst, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr.
 • evt. formuetillæg.

Vær opmærksom på, at ældrechecken ikke indgår i opgørelsen af husstandens indkomst, ligesom børns indtægter ikke indgår i den samlede husstandsindkomst. 

Formuetillægget udgør 10 % af formue over 940.800 kr. og 20 % af formue over 1.881.800 kr. ved boligydelse. Formuetillægget udgør 10 % af formue over 793.100 kr. og 20 % af formue over 1.586.200 kr. ved boligsikring. Det beregnede formuetillæg tillægges husstandsindkomsten, når boligstøtten beregnes. Jo højere indkomst, jo lavere eller slet ingen boligstøtte.

Husstandens formue
Formuen består af registreret og uregistreret formue.

Den registrerede formue omfatter

 • indestående i pengeinstitutter
 • kursværdien af obligationer
 • pantebreve i depot
 • kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • restgæld til realkreditinstitutter, reallånefonde, pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger, pantebreve i depot og studiegæld
 • ejendomsværdien af fast ejendom
 • gæld vedrørende boligydelseslån og gæld vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter
 • værdien af andelsbolig - friværdien opgøres ud fra værdien af andelskronen fastsat af generalforsamlingen, men der er mulighed for at opgøre friværdien ud fra salgspriserne på sammenlignelige andelsboliger.

Den uregistrerede formue omfatter

 • kontante beholdninger
 • private tilgodehavender, herunder tilgodehavender i udlandet
 • fast ejendom i udlandet
 • andre værdipapirer, f.eks. gældsbreve i forbindelse med lån til børn
 • værdien af biler, skibe og andre fartøjer
 • egen kapital i virksomheder og anden gæld.

Den uregistrerede formue indgår kun i den samlede formue, hvis summen af de nævnte elementer i alt overstiger 100.000 kr.

Den samlede formue kan være såvel positiv som negativ. Er den negativ, har den ingen beregningsmæssig betydning for boligstøtten.

Udbetalte erstatninger indgår som hovedregel ikke i opgørelse af formuen. Indsæt derfor erstatninger på en særskilt konto til dokumentation overfor Udbetaling Danmark.

Børns formue, herunder båndlagte formue, indgår ikke i opgørelsen. Rente af formuen indgår i opgørelsen.

Hvis formuen falder med mere end 100.000 kr. i løbet af året, kan der ske ny beregning af formuetillægget. Hvis formuen stiger i løbet af året, skal der ikke ske ny beregning af tillægget. Forøgelse af formuen får først betydning det efterfølgende år.

Boligudgiftens størrelse
Boligudgiften beregnes som den ”rå” leje. Udgifter til varme, varmt vand og el samt fællesantenne ikke må medregnes.

Hvis lejen indeholder varme, varmt vand og el forbrug, nedsættes lejen ved opgørelse af boligudgiften med et beløb pr. m2 (boligens bruttoareal).

Lejen forhøjes med et beløb pr. m2 (boligens bruttoareal), hvis

 • beboeren betaler for vandforbrug ud over lejen
 • beboeren har pligt til at vedligeholde lejligheden helt eller delvist
 • lejligheden opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (fjernvarme, naturgas m.v.)
 • lejligheden opvarmes udelukkende med el eller gas, og den fulde varmeudgift betales udover lejen.
Den årlige boligudgift, hvoraf boligstøtten beregnes, kan ikke overstige 100.200 kr. for boligydelse og 84.500 kr. for boligsikring. Dette beløb kan forhøjes med
 • 5 % pr. barn i husstanden, dog max. 20 %
 • 50 %, når et medlem af husstanden er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor
 • 50 %, når et medlem af husstanden modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance).

Der er intet maksimum for boligydelse til en visiteret plejebolig, ældrebolig, friplejebolig samt en ustøttet privat plejebolig.

Store lejeudgifter
Der kan træffes afgørelse om, at boligstøtten skal nedsættes, hvis det vurderes, at den aftalte leje i væsentlig grad overstiger det sædvanlige lejeniveau for tilsvarende lejemål i lokalområdet.

Udbetaling Danmark skal foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag. Der skal foreligge dokumentation for størrelsen af lejen for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse i lokalområdet, og der må ikke sættes faste grænser for lejens størrelse.

Overstiger lejen halvdelen af husstandens indkomst, skal det, efter en samlet vurdering af husstandens økonomiske og personlige forhold, bestemmes, om boligstøtte kan ydes.

Udbetaling Danmark kan indbringe lejens størrelse for huslejenævnet.

Boligens størrelse
Uanset boligens størrelse gives kun boligstøtte op til 65 m2 til den første person i husstanden. For hver følgende person medregnes yderligere 20 m2.

Bor en person alene i en bolig på 100 m2, eller to personer i en bolig på 100 m2, medregnes henholdsvis kun 65/100 og 85/100 af huslejen, når boligstøtten beregnes.

Arealet opgøres som bruttoetagearealet, der er boligens areal med tillæg af areal for trappeopgange og udenoms arealer mv.

Hvis en stærkt bevægelseshæmmet har en bolig, der er velegnet for bevægelseshæmmede, gives støtte til 75 m2 for den første person i husstanden.

Ved bedømmelsen af, om en person er stærkt bevægelseshæmmet, lægges vægt på oplysninger om helbredsforhold og funktionsniveau samt brug af hjælpemidler f.eks. kørestol og lift.

Boligudgiften for pensionister ændres ikke, hvis arealgrænserne (arealdispensation) overskrides som følge af

 • at en pensionist bliver alene, fordi en ægtefælle eller samlever gennem de sidste 5 år dør eller kommer på plejehjem eller i plejebolig. Her skal der ydes boligydelse til samme areal som før dødsfaldet eller flytningen til plejehjem eller plejebolig
 • at en efterlevende ægtefælle bliver berettiget til social pension inden 6 måneder efter ægtefællens død.

Antallet af personer i husstanden
Som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeboende børn under 18 år og andre, der har fast ophold i boligen uden at være logerende.
Det er normalt tilmeldingen til folkeregisteret, der er udtryk for, om en person har fast ophold.

Der tages udgangspunkt i ansøgerens oplysninger ved vurderingen af, om en person er husstandsmedlem eller logerende (fremlejetager). Ved afgørelsen lægges der vægt på den pågældendes råderet over boligen.

Indhold hentes