Økonomien når ægtefællen flytter i plejebolig eller plejehjem

Sidst redigeret den 12.01.2022

Er begge ægtefæller pensionister omregnes pensionen for begge til satsen for reelt enlige fra den efterfølgende første efter indflytningen.

Er den, der flytter pensionist, og den hjemmeboende ikke pensionist, vil pensionisten, blive betragtet som reelt enlig ved beregning af pension og boligstøtte, og det er kun egne indtægter og formue, der indgår i beregningen.

Er boligen til disposition fra f.eks. 1. maj skal pensionen dog omregnes med virkning fra maj måned. Se afsnittet "Beregning af folkepension" i kapitlet Folkepension.

www.borger.dk kan man beregne pensionen. Brug indtægterne fra det sidste årsbrev, hvis de er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

I forhold til skat betragtes samlivet som ophørt med virkning fra udgangen af det år, flytningen er sket.

Boligstøtte (boligydelse) i en plejebolig beregnes ud fra beboerens egen indtægt og er dermed helt uafhængig af indtægten for den ægtefælle, der bliver boende i den hidtidige bolig. På www.borger.dk kan man lave en vejledende boligstøtte beregning.

Hvis den, der bliver boende i den hidtidige bolig, modtager folkepension eller 'gammel' førtidspension, bevares ret til at få boligydelsen beregnet ud fra 85 m2 (arealdispensation). Se afsnit "Hvad indgår i beregning af boligstøtte?" under Boligstøtte.

Formue 
Ved beregning af boligstøtte (boligydelse) medregnes den formue, som ansøgeren er registreret som ejer af, uanset om ægtefællerne er gift og har fælleseje.

Hvis den ægtefælle, der flytter i plejebolig, er eneejer af fast ejendom i følge skødet, så indgår den seneste offentlige vurdering minus gæld i ejendommen i beregningen af boligstøtten til boligen.

Er den ægtefælle, som ikke flytter i plejebolig, eneejer af boligen i følge skødet, er værdien af ejendommen uden betydning ved beregning af boligstøtte til plejeboligen. Står begge på skødet, deles friværdien.

Samme forhold gør sig gældende ved beregning af alle andre sociale ydelser, f.eks. helbredstillæg og ældrecheck. Tilhører den likvide formue den, der ikke er flyttet i plejebolig, kan ægtefællen i plejeboligen få medicintilskud og andre ydelser alene ud fra egen indtægt og formue. I forhold til disse ydelser indgår værdien af bolig ikke i den likvide formue, som den gør ved beregning af boligydelsen.

Hvis beboeren i plejebolig ikke har økonomiske midler til sig selv, efter de faste udgifter er betalt, kan der søges om et personligt tillæg. Se afsnittet "Særlige personlige tillæg" under Folkepension og førtidspension, Folkepension.

Kan ægtefællen til en person, der bor i plejehjem eller plejebolig, ikke forsørge sig selv, kan kommunen yde hjælp til enkeltydelser, hvis ægtefællen er under folkepensionsalderen, eller yde et personligt tillæg til ægtefællen, hvis denne er folkepensionist eller 'gammel' førtidspensionist. Se afsnittet "Særlige personlige tillæg" under Folkepension og førtidspension, Folkepension.

Hvis den ægtefælle, der bliver boende i hjemmet, er på efterløn eller kontanthjælp og søger om f.eks. tilskud til en stor tandlægeregning, yder kommunen ikke hjælp til regningen, hvis ansøger eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet. 

Indhold hentes