Deling af formuen

Sidst redigeret den 14.01.2020

Har hele - eller en del af - formuen været særeje fordi

  • der er ægtepagt herom - se Formueforhold i afsnittet Formue, arv, testamente og gaver
  • fordi den ene eller begge har modtaget arv eller gave, hvor giveren har bestemt, at arven eller gaven skal være særeje - se Arveloven og Gaver i afsnittet Formue, arv, testamente og gaver

skal disse værdier ikke deles mellem parterne ved separation eller skilsmisse. Den, der ejer særejet, kan tage det hele med sig.

Har der derimod - som i de fleste tilfælde - været formuefællesskab (delingsformue), skal formuen f.eks. indbo, hus, bil, værdipapirer og indeståender på bankkonti, deles i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Udgangspunktet for bodelingen er det, ægtefællerne selv aftaler.

Hvis parterne ikke er enige, skal der udfærdiges en fortegnelse værdien (salgsværdien) af det som hver part ejer.

Fra hver parts bruttoformue trækkes den gæld, man hver part hæfter for. Halvdelen af værdien af  evt. nettoformue skal herefter afleveres til den anden part.

Er nettoformuen negativ, fordi gæld er større end værdierne, skal intet afleveres. Den anden part skal således ikke overtage halvdelen af gælden. Har begge negativ nettoformue, skal ingen betale noget til den anden.

Er en genstand, f.eks. en bil eller en fast ejendom, købt af begge, indgår halvdelen af salgsværdien i hver parts bruttoformue, ligesom fælles optaget gæld fordeles ligeligt i opgørelsen, men begge parter hæfter fortsat solidarisk for hele gælden.

Udgangspunktet for bodelingen er den bestående formue pr. den dag Familieretshuset modtager anmodning om separation/skilsmisse.

Selve værdien af aktiverne og passiverne opgøres imidlertid som udgangspunkt pr. den dag, hvor bodelingen afsluttes (opgørelsesdagen). Det afgørende er salgsværdien på dette tidspunkt, og ikke, hvad ejendelen i sin tid var anskaffet for.

Ting købt, eller gæld stiftet, efter udgangen af det døgn, hvor der er indgivet anmodning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset, falder udenfor bodelingen.

Man hæfter ikke for hinandens gæld, undtagen skattegæld stiftet under ægteskabet. I det tilfælde kan en ægtefælle afkræves at betale gælden, hvis den ægtefælle, der har stiftet gælden, ikke selv kan betale. 

Hver af parterne har som udgangspunkt førsteret til at udtage de værdier den pågældende har

  • indbragt i ægteskabet
  • fået som arv eller gave under ægteskabet 
  • købt for egne penge under ægteskabet

mod at tilsvare halvdelen af disse værdier til ægtefællen, medmindre partens gæld overstiger disse værdier - se ovenfor.

Hvis fast ejendom skal sælges i forbindelse med ægteskabets ophør og den ene part vælger at blive boende i huset indtil de nye købere overtager ejendommen, skal den pågældende ægtefælle indtil da betale husleje til fællesboet. Huslejen skal svare den leje, der kunne opnås ved udlejning af huset til fremmede.

Man skal være opmærksom på, at når først formuen er delt, og bodelingsaftalen er skrevet under, er det meget vanskeligt at få noget ændret. Så det er altid en god ide, at parterne får bistand fra hver deres advokat når fællesejet skal deles.  

Er der mindreårige børn, indgår børnenes værdier og ejendele ikke i bodelingen, men følger børnene.

Særligt om sædvanlige kapital-, livrente-, alders- og ratepensioner
Disse pensioner er som udgangspunkt særeje og skal ikke deles ved separation eller skilsmisse, uanset om parterne i øvrigt har formuefællesskab.

Der er mulighed for en godtgørelse for den part, der ikke ejer pensionsopsparingen, hvis parten stilles pensionsmæssigt urimeligt. Godtgørelsens størrelse vurderes ud fra pensionsordningernes art, forholdets varighed, formueforhold og omstændighederne i øvrigt.

Godtgørelsen svarer ikke til ligedeling, og det kan give anledning til retssager, fordi parterne ikke kan blive enige om godtgørelsens størrelse.

Der er mulighed for ved ægtepagt under ægteskabet at bestemme, at pensionerne helt eller delvis skal være formuefællesskab.

Læs mere om formueforholdene mellem ægtefæller i afsnit om Formue, arv, testamente og gaver.

Indhold hentes