Fleksydelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Sats 2020 100% af max. sygedagpenge 19.088 kr. pr. måned/229.056 kr. pr. år. 91% af sygedagpengemaksimum 17.370 kr. pr. måned/208.440 kr. pr. år. Fleksydelsesbidrag 1.542 kr. pr. kvartal. Det indbetales fortsat, når man modtager fleksydelse.

Når man er ansat eller visiteret til et fleksjob er man afskåret fra at søge efterløn. Man skal i stedet søge fleksydelse. Udbetaling kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter man har søgt og betingelserne i øvrigt er opfyldt. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark. 

Betingelserne er, at man:

  • har nået fleksydelsesalderen, se alder for tilbagetrækning
  • er visiteret til fleksjob
  • har betalt fleksydelsesbidrag i mindst 30 år. Der medregnes perioder med medlemskab af a-kasse og indbetaling af efterlønsbidrag. (Der er overgangsordninger i forhold til anciennitetskravet og betalingen af bidraget ligesom i efterlønsordningen, læs om overgangsordninger i afsnittet om efterløn)
  • har bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland eller et EU/EØS-land
  • ikke modtager social pension dog undtaget invaliditetsydelse.

Har man betalt til fleksydelsesordningen kan man få overført sin anciennitet til efterlønsordningen, hvis man får et arbejde på almindelige vilkår, ligesom det indbetalte efterlønsbidrag kan overføres til fleksydelsesordningen, hvis man ansættes i fleksjob.

Der er, som i efterlønsordningen, indført en fortrydelsesordning vedrørende medlemskab (se efterløn, fortrydelsesordning).

Fleksydelsens størrelse
Fleksydelsen udgør som udgangspunkt et fast beløb på enten 19.088 kr. eller 17.370 kr. pr. måned. Dog kan fleksydelsen aldrig udbetales med mere end et gennemsnit af de sidste 12 måneders skattepligtige indtægter.

Beregningsperioden opgøres bagud fra den 1. i måneden inden overgang til fleksydelse. Det betyder, at indtægten der ligger måneden op til overgangen til fleksydelse ikke medtages i beregningen.

Ved udbetaling af fleksydelse sker der modregning for pensionsordninger på samme måde som efter efterlønsreglerne.

Oplysning om pensioner sker ved overgang til fleksydelse med værdien af pensionerne ved fleksydelsesalderen. Der modregnes i ydelsen, hvis man har pensionsordninger, selv om de ikke kommer til udbetaling (se fradrag for pensioner under Efterløn).

Man har ikke samme mulighed for at undgå modregning af pensioner som i efterlønsordningen, selv om man venter med at gå på fleksydelse. Ligesom man heller ikke kan optjene en skattefri præmie.

Personer, født 01.01.1956 eller senere, har mulighed for at modtage en højere sats (100% af dagpengesatsen), hvis de venter med at overgå til fleksydelse til der er 3 år til folkepensionsalderen, se alder for tilbagetrækning.

Personer, født 01.07.1959 eller senere, kan kun modtage fleksydelse i 3 år. Når perioden med fleksydelse er nedsat til 3 år stiger satsen fra 91 % til 100 % af dagpengesatsen.

Arbejde i fleksydelsesperioden
Det er muligt at have lønindkomst samtidig med fleksydelsen. Det gælder kun job på almindelige vilkår, da beskæftigelse i fleksjob ikke kan kombineres med fleksydelse. Som hovedregel trækkes der i fleksydelsen for hver time, man har lønarbejde. Hæves feriepenge nedsættes fleksydelsen med 7,4 timer pr. feriedag.

Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde
Har man en timeløn under 247,53 kr., (omregningssatsen), får man et lempeligere fradrag for de første 39.878 kr. i lønindtægt pr. hele arbejdsår. Det er et krav at arbejdstiden er kontrollabel.

Eksempel 20 timers arbejde i en måned, 150 kr. i timen: 20 x 150 kr. = 3.000 kr. 3.000kr. / 243,53 kr. = 12 timer Der trækkes ikke for de 20 timer i fleksydelse, men kun for 12 timer.
Man kan på www.borger.dk lave en vejledende beregning af fleksydelse efter modregning af pensioner.

Personer med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan ikke få udbetalt fleksydelse. Er der tale om bibeskæftigelse kan man arbejde samtidig med udbetaling af fleksydelse.

Det er et krav at arbejdstiden i virksomheden kan holdes inden for 400 timer om året og at indtægten ikke overstiger 82.242 kr.(2020). På samme måde som ved lønmodtager arbejde, sker der fradrag for den periode, hvor den selvstændige bibeskæftigelse udføres.

Man må ikke udføre arbejde i en selvstændig virksomhed, som ejes eller drives af ægtefællen – bortset fra mindre jordbrug.

Klageadgang
Hvis man ikke er enig i afgørelsen om fleksydelse skal man klage inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis afgørelsen fastholdes, bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen.

Udbetaling
Det er Udbetaling Danmark, der varetager udbetalingen af fleksydelsen.

Indhold hentes