Tandbehandling

Sidst redigeret den 15.01.2024

Tilskud til akut, forebyggende eller behandlende tandpleje er forskellige og afhænger af personkreds og typer af behandling.

Offentlige tilskud
Regionen yder tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje. Patienten skal selv betale for en del af behandlingen.

Tilskud til sikringsgruppe 1 er betinget af, at behandlingen udføres hos en tandlæge, der er godkendt af regionsrådet til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud.

Er man i sikringsgruppe 2, ydes samme tilskud som til personer i gruppe 1, men prisen for behandlingen er ikke aftalt med det offentlige, så den enkelte tandlæge kan selv bestemme sit honorar.

Tandlægen inddeler patienten i grøn, gul eller rød kategori, som er afgørende for tandlægens anbefalinger, undersøgelsernes hyppighed og mulighed for tilskud til behandlinger.

Har man ikke en aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen, er man i grøn kategori.

Man er i gul kategori, hvis man har en aktiv sygdom og tandlægen vurderer, at man kan opnå en bedre sundhedstilstand ved fx at være grundigere med tandbørsten.

Man er i rød kategori, hvis man har en aktiv sygdom og tandlægen vurderer, at man ikke har mulighed for selv at gøre noget og derfor har behov for hyppigere tandlægebesøg.

Der ydes ikke tilskud til tandkroner, broer, tandimplantater, del- eller helproteser. Tandlægen kan oplyse, hvilke behandlinger der ydes tilskud til.

Vil man søge om yderligere tilskud er det vigtigt at få et tilbud hos tandlægen, søge kommunen om tilskud og afvente svar herpå, inden behandlingen begynder.

Der er yderligere muligheder for tilskud til personer på kontanthjælp og andre med tilsvarende lave indkomster. Se afsnittet Hjælp i særlige tilfælde under"Kontanthjælp.

Kommunal tandpleje
Kommunen yder tilskud til tandproteser til voksne, der har været udsat for funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber samt omgivende væv som følge af en ulykke.

Tandproteser omfatter kroner, broer, implantater og del- eller helproteser. Ønskes en anden behandling end den, der kan ydes støtte til, kan man få refunderet et beløb svarende til den godkendte støtte.

Der ydes ikke tilskud til afhjælpning af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. Personer med epilepsi har dog ret til gratis behandling af ulykkesbetingede tandskader, der skyldes epileptiske anfald.

Tilskuddet er uafhængig af personens økonomiske forhold.

Personen må ikke være omfattet af omsorgs- og specialtandpleje.

Kommunal omsorgs- og specialtandpleje
Kommunen skal, efter visitation, tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (herunder tandproteser), til personer, der pga. af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tilbud om tandpleje. 

Modtagere af ordningen kan frit vælge en privat praktiserende tandlæge eller tandtekniker på lige vilkår med det kommunale tilbud. 

Der er dog en overgangsordning for beboere i de „gamle“ plejehjem (ikke ombygget efter de nye regler), som uden konkret visitation er omfattede af omsorgstandplejen.

Kommunen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgstandpleje, selv skal betale en del af udgiften. Beløbet reguleres én gang årligt og kan maks. udgøre 590 kr. om året.

Kommunen skal endvidere tilbyde specialtandpleje til personer, der pga. sindslidelse, psykisk udviklingshæmning eller af andre årsager, ikke kan benytte de almindelige tilbud i voksen- eller omsorgstandplejen.

Kommunen kan beslutte, at personer, der modtager specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften. Kommunen kan maks. kræve betaling på 2.200 kr. årligt. Denne egenbetaling reguleres én gang årligt.

Hvis man ikke ønsker at modtage kommunens tilbud om omsorgstandpleje eller specialtandpleje, bevarer man retten til regionens tilskud til tandpleje.

Regional tandpleje
Regionen yder et særligt tilskud til personer, som har betydelige dokumenterede tandproblemer. Det drejer sig om:

  • kræftpatienter efter strålebehandling i hoved- eller halsregionen eller kemoterapi. Skaderne skal være en følge af behandlingen
  • personer med Sjögrens Syndrom
  • personer med medfødte sjældne diagnoser (omfatter 39 diagnoser).

Tilstanden skal være behandlingskrævende, og støtten ydes i form af forebyggende behandling og behandlende tandpleje i øvrigt, herunder tandproteser.

Egenbetalingen reguleres hvert år og kan maks. udgøre 2.200 kr. årligt.

For pensionister, der modtager helbredstillæg til betaling af tandpleje, fraregnes tillægget, når tandlægen opgør egenbetalingen.

Indhold hentes