Selvangivelse/årsopgørelse og slutskat

Sidst redigeret den 14.01.2020

Den endelige skat for et indkomstår opgøres i årsopgørelsen, der udsendes elektronisk til skattemappen eller på papir med posten i marts/april det efterfølgende år.

Er man enig i årsopgørelsen, behøver man ikke at foretage sig mere, men man har selv ansvaret for, at tallene er rigtige.

Mangler der oplysninger, eller er beløbene forkerte, kan de indberettes inden 1. maj elektronisk i skattemappen på www.skat.dk,  eller ved at indsende et skema til SKAT.

Efterfølgende modtager man en ny årsopgørelse enten i skattemappen eller med posten.

Er man ikke enig i skatteansættelsen, kan man klage, se afsnit om klagemulighed.

Pengeinstitutter, virksomheder m.fl. udsender ikke længere årlige opgørelser af pension, løn, renter, gæld, faglige kontingenter mv. men indberetter direkte til SKAT.

Oplysningerne kan enten hentes på SKAT's hjemmeside under den enkelte persons skattemappe, eller der kan bestilles en udskrift på "tast selv telefonen". Nummeret fremgår af det med årsopgørelsen udsendte materiale.

Har man ikke modtaget årsopgørelsen inden udgangen af april, kan det være fordi SKAT mangler nødvendige oplysninger, eller fordi ens ægtefælle har en udvidet selvangivelse/årsopgørelse.

Den udvidede selvangivelse/årsopgørelse
Har man f.eks. udlejningsejendom, driver eller er medejer af erhvervsvirksomhed, er hovedaktionær, eller ens regnskabsår ikke følger kalenderåret, skal man benytte den udvidede selvangivelse, der fås hos skattevæsenet.

Den udvidede selvangivelse/årsopgørelse for indkomståret skal være SKAT i hænde/indtastet senest 1. juli året efter.

Slutskat (restskat/overskydende skat)
Opgørelsen over den beregnede skat fremgår af årsopgørelsen, som modtages i marts/april efter udgangen af indkomståret.

Det fremgår af opgørelsen, hvad der skal betales i faktisk skat og det beløb, der er tilgået SKAT i løbet af indkomståret. Når den faktiske skat og den betalte skat trækkes fra hinanden, findes det beløb, man enten skal betale mere i skat (restskat) eller det beløb, man skal have tilbage (overskydende skat).

Mulighed for rentefrit at indbetale restskat er afskaffet. Man bør derfor inden årets udgang vurdere, om der bør indbetales ekstra skat senest sidste bankdag inden nytår.

Restskat forrentes med en "dag til dag rente", der fastsættes i december for hele året. Hvis restskatten for 2019 ikke betales senest den 01.07.2020, beregnes et tillæg, som er højere end "dag til dag renten". Denne sats fastsættes også i december.

Man kan indregne restskat fra året før med op til 21.000 kr. i forskudsskatten for 2020.

Indhold hentes