Klagemulighed

Sidst redigeret den 14.01.2020

Man kan klage over indkomstansættelsen til SKAT. Klagen skal inden tre måneder efter skattevæsenets afgørelse indgives skriftligt og begrundet til Skatteankestyrelsen, der beslutter, om den skal behandles af ankenævn eller Landsskatteretten.

Hvis Skatteankestyrelsen sender sagen til et vurderings- eller skatteankenævn, vejledes man samtidigt om muligheden for at få sagen afgjort af Landsskatteretten.

Fra 1. juli 2020 bortfalder denne mulighed. I stedet kan man vælge at gå direkte til domstolene.
 
Omkostningsgodtgørelse
Man har mulighed for en omkostningsgodtgørelse på 100% til revisor, advokat eller sagkyndiges erklæringer, hvis man påklager en afgørelse eller efter 1. juli 2020 anlægger sag ved domstolene, fordi man ikke er enig med skattevæsenet i indkomstansættelsen eller fradragene og får helt eller overvejende medhold (mere end 50%). Ellers er godtgørelsen kun 50%.
 
Hvis en sag på skattevæsnets foranledning videreføres til næste instans, f.eks. til domstolene, Landsskatteretten eller skatteankenævnet, er godtgørelsen også 100%.
 
Der ydes kun tilskud til sagkyndig bistand i skattesagen ydet af en advokat, registreret eller statsautoriseret revisor eller konsulent i driftsøkonomi. Endvidere kan der ydes tilskud til retsafgift, udgifter til syn og skøn og til sagkyndiges erklæringer, men ikke til gebyr til Landsskatteretten.
 
Ansøgning om tilskud skal indgives på en særlig blanket (se www.SKAT.dk), som indsendes til SKAT sammen med en kopi af den betalte regning og dommen eller kendelsen, bekræftet af den, der har ydet bistanden.

Indhold hentes