Fornyelse af kørekort

Sidst redigeret den 23.06.2020

 

I det følgende omtales kun de regler, der gælder for kørekort til en almindelig bil og motorcykel. Såvel førstegangskørekort som fornyelser af kørekort udstedes med en gyldighed på 15 år uanset ansøgerens alder, og der kræves ikke længere generelt lægeattest, selv om ansøgeren er over en vis alder. Gebyret for fornyelsen er 140 kr. (2020) uanset alder.
Gyldighedstiden kan dog være kortere og individuelt fastsat f.eks. på grund af helbredsmæssige oplysninger. Fornyelse af et sådant kørekort forudsætter forelæggelse af en lægeattest, til gengæld er fornyelsen gebyrfri uanset ansøgerens alder. Alle kørekort, der er udstedt før den 18. januar 2013 udløber senest den 19. januar 2033, uanset om den påførte udløbsdato er efter denne dato.

Det er altid udstedelsesdatoen, som er afgørende for gyldighedsperioden. Der kan være forskel på den gyldighedsperiode, der er anført på kortets forside og den periode, der er anført ud for de enkelte køretøjstyper på kortets bagside. I så fald er det perioden på bagsiden, der er gældende.

Det koster 140 kr. (2020) at forny kørekortet. Hertil kommer udgifterne til lægeattest, hvis en sådan er påkrævet, hvor der ikke er faste priser, men 4 - 500 kr. er ikke usædvanligt.

Som hovedregel sker fornyelse af kørekort uden fornyet køreprøve, medmindre ansøgningen indgives tre år eller senere efter, at det gamle korts gyldighed er ophørt, men det er naturligvis ikke lovligt at køre uden et gyldigt kørekort.

Medbring det gamle kørekort til Borgerservice, da udlevering af det nye kørekort først kan ske, når ansøgeren har afleveret sit tidligere udstedte kørekort. Hvis man ikke har et kørekort af EU-model (plastikkort), et gyldigt pas eller sundhedskort, skal man medbringe sin originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Kommunen udsteder et midlertidigt kørekort for tre måneder, der kan fornyes.

Hvis ansøgeren ønsker mulighed for at køre uden for Norden, så kan kommunen forny kørekortet foreløbigt for en periode på tre måneder.

Hvis der er bemærkninger fra lægen f.eks. om, at man har diabetes, bliver ekspeditionstiden forlænget, fordi ansøgningen så skal omkring Tilsyn og Rådgivning og evt. det centrale kørekortkontor i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fornyelse med lægeattest
Fornyelsen starter med, at man indhenter lægeattest hos egen læge om evnen til at køre bil. Hvis en anden læge udsteder attesten, skal dette begrundes. Se mere i afsnittet "Hvad siger lægen og familien?".

Lægen skal også attestere et vellignende foto. Professionel fotograf anbefales på grund af meget formelle krav til fotoet.

Når lægen har lagt attesten i en lukket kuvert vedlagt fotoet, skal man inden seks måneder henvende sig personligt i et af kommunernes borgerservicecentre og aflevere ansøgning om fornyelse sammen med lægeattesten.

Undersøg, hvor lang ekspeditionstiden er, så man i god tid inden kørekortets udløb får foretaget den krævede lægeundersøgelse.

Oplysninger fra lægeattesten kan medføre krav om oplysninger fra en speciallæge, krav om vejledende helbredsmæssig køretest, at kørekortet gøres tidsbegrænset, krav om særlig indretning af bilen f.eks. særligt tilpassede spejle, krav om brug af briller, eller at kørekortet ikke længere kan fornyes.

Spørgsmål om helbredsmæssige forhold i relation til kørekort kan rettes til en af de tre enheder for Tilsyn og Rådgivning under Styrelsen for Patientsikkerhed.

En helbredsmæssig køretest er gratis og kan aflægges i egen bil, men vil i almindelighed blive afviklet i en skolevogn, hvis politiet bestemmer det, f.eks. hvis lægeattesten beskriver klare mentale svigt.

Det kan påføre ansøgeren udgift til leje af skolevogn (typisk via en kørelærer), og evt. til nogle køretimer for at lære bilen at kende. For særligt indrettede køretøjer, f.eks. handicapbil, kan prøven aftales at foregå i egen bil.

Køretesten skaber grundlag for den prøvesagkyndiges vurdering af hukommelse, orientering, rum- og retningssans, opmærksomhed og koncentrationsevne.

Duplikatkørekort
Hvis kørekortet er bortkommet eller beskadiget, kan man uden foto, lægeattest eller køreprøve få et duplikatkørekort. Man skal møde op i kommunens borgerservice personligt, for at fotoet i kommunens arkiv kan sammenlignes med bilisten. Herudover skal man bruge den digitale løsning, kommunen stiller til rådighed, til at ansøge om duplikatkørekort. Prisen er 280 kr. (2020).

Klager
Spørgsmål om kørekort rettes til kommunen, normalt Borgerservice.

Klage over afgørelser fra kommunen eller politikredsen sendes inden 4 uger til den kommune eller den politikreds, som har truffet afgørelsen. Klagen bliver herefter videresendt til Færdselsstyrelsen sammen med sagen.

www.politi.dk/koerekort/klagemuligheder findes yderligere information om klagesagernes behandling. Klagen skal rettes til
Politiets Administrative Center
tlf. 70 20 14 72.

Klage over læge eller en af de tre enheder for Tilsyn og Rådgivning (tidl. embedslægen) sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Politikredsen, www.politi.dk

Færdselsstyrelsen, www.fstyr.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, www.stps.dk.

Indhold hentes