Fratrædelsesgodtgørelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Bliver en medarbejder opsagt, kan der være ret til fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales i henhold til lov, overenskomst, husaftale, ansættelses- eller fratrædelsesaftale.

For funktionærer gælder, at fratrædelsesgodtgørelse udbetales til medarbejdere, der har funktionærstatus efter loven eller ved aftale. Funktionæren skal have været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år. Godtgørelsen er henholdsvis en eller tre måneders løn.

Funktionæren får ikke fratrædelsesgodtgørelse ved egen opsigelse, med mindre opsigelsen sker, fordi arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet gør opsigelsen rimelig.

Er man ikke funktionær, kan man efter overenskomst have ret til fratrædelsesgodtgørelse. Kontakt fagforeningen herom. Endvidere kan der i ansættelsesaftalen være aftalt en fratrædelsesgodtgørelse.

Ved overgang til folkepension har godtgørelsen betydning for beregning af pensionen, se afsnit Overgang til folkepension under Folkepension og Førtidspension.

Fratrædelsesgodtgørelsen er skattepligtig ud over et bundfradrag på 8.000 kr., og der skal betales AM-bidrag.

Bundfradraget forudsætter, at

  • medarbejderen er ansat som lønmodtager i den virksomhed, der foretager udbetalingen
  • medarbejderen fuldstændigt ophører med at være ansat i den udbetalende virksomhed og
  • godtgørelsesbeløbet udbetales samtidig med at beskæftigelsen i virksomheden fuldstændigt ophører.

Da det skattepligtige beløb er personlig indkomst, og skatten heraf kan være topskat, kan det i så fald være en fordel at aftale med arbejdsgiveren, at denne indbetaler den del af godtgørelsen, der overstiger 8.000 kr. på pensionsordninger med fradragsret.

Den indbetaling, arbejdsgiveren foretager efter sådan aftale, medregnes ikke i den tidligere medarbejders skattepligtige indkomst i udbetalingsåret.

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven eller overenskomst medfører ikke fradrag i efterløn, men andre aftaler kan medføre fradrag.

Indhold hentes