Ansøgning

Sidst redigeret den 09.01.2018

Folkepensionen udbetales ikke automatisk, selv om man har nået folkepensionsalderen. Førtidspensionister overgår dog automatisk til folkepension uden ansøgning.

Folkepension skal søges digitalt på www.borger.dk/folkepension med NemID, medmindre man bevilges dispensation for digital ansøgning.

Tidligere sendte Udbetaling Danmark et brev ca. 2 måneder før man fyldte 65 år. Denne service er ophørt fra 01.09.2017, så nu skal man selv huske at søge om folkepension.

Man kan søge folkepension et halvt år inden man når folkepensionsalderen.

Hvis man søger pensionen inden den 10. i den femte måned, efter man har nået folkepensionsalderen, kan man få folkepension med tilbagevirkende kraft.  

Hvis man søger senere, kan man ikke få folkepension med tilbagevirkende kraft. Her vil man først kunne få folkepension fra den første i måneden, efter man har søgt.

Vær opmærksom på, at nogle af de ydelser, der hænger sammen med folkepension, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft. Det gælder  bl.a. helbredstillæg og personlige tillæg. Disse tillæg kan man først få, når man har søgt folkepension.

Selv om man er fritaget for digital post, er man ikke automatisk fritaget for obligatorisk digital selvbetjening. Kan man ikke bruge de digitale selvbetjeningsløsninger, skal man henvende sig i Borgerservice og få hjælp. Eller man kan søge om at blive undtaget for digital selvbetjening og i stedet få udleveret et ansøgningsskema.

Læs mere under Digitalisering - Obligatorisk selvbetjening.

Det er vigtigt, at man i ansøgningen oplyser nøjagtigt om de indtægter, man forventer at få ud over folkepensionen. Udbetaling Danmark har ikke disse oplysninger på forhånd.

Skal man starte med at få folkepension fra 1. januar, vil pensionen blive beregnet ud fra forskudsopgørelsen hos SKAT. Så husk at holde forskud opdateret.

Hvis man fortsætter med at arbejde efter man er fyldt 65 år, kan man vente med at få folkepension, så længe man arbejder. Man får derved livsvarigt en højere folkepension, når man stopper med at arbejde. Se afsnit Opsat folkepension.

Har man boet i udlandet kan Udbetaling Danmark hjælpe med at søge alderspension fra det pågældende land, hvis man har optjent pensionsret der. Det gælder, hvis det er et EU/EØS land eller et land, Danmark har indgået en konvention med.

Søger man pension fra lande udenfor EU/EØS eller 'konventionslande', skal man selv henvende sig til pågældende land.

Kontakt evt.:

Udbetaling Danmark, Udenlandsk Pension
tlf. 70 12 80 54
intpension@atp.dk

Indhold hentes