Indtægter, der ikke fradrages i efterlønnen

Sidst redigeret den 07.07.2022

Der skal som hovedregel ikke ske fradrag for arbejdsfri indtægter. Det gælder bl.a.

 • licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda afgifter og lignende
 • ATP
 • efterlevelseshjælp
 • erstatninger
 • krigsskadeserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver
 • livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte
 • efterindtægt efter tjenestemandspensionsloven, se afsnit om Tjenestemandspension 
 • godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven
 • fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven
 • godtgørelse efter ligebehandlingslovene
 • indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom
 • forpagtningsafgift
 • indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig
 • renter, aktieudbytter og lignende
 • arv, gaver, gevinster
 • ægtefællebidrag
 • invaliditetsydelse 
 • pension udbetalt som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne
 • den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension)
 • vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler
 • betaling for feriefridage, som ikke holdes
 • vederlag til menige medlemmer af en kommunalbestyrelse og regionsråd.

Derudover er der i der i perioden 01.4.2022 til den 31.12.2022 indført midlertidig lovgivning for modregning/fradrag i efterløn for udført arbejde, der har relation til fordrevne fra Ukraine. Der skal ikke ske modregning/fradrag i efterlønnen for arbejde, der rettet mod personer, der har midlertidig opholdstilladelse i Danmark grundet krigen i Ukraine. Dette gælder alene for arbejde, der er udført indenfor velfærdssektoren, såsom skole, dagtilbud, social, sundheds- og ældreområdet. Arbejdet skal være påbegyndt inden den 17.03.2022 og arbejdet skal ligeledes være påbegyndt, inden man er overgået til efterløn.

Reglerne er indviklede, derfor er det en rigtig god ide at spørge a-kassen.

Indhold hentes