Ægtefællepension og børnepension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ægtefællen efter en afdød tjenestemand har ret til ægtefællepension, der udgør 71% af tjenestemandens egenpension.

Ægtefællepension beregnes ud fra tjenestemandens optjente pensionsalderår (dog mindst ud fra 15 pensionsalderår).

Ved opsat pension udgør ægtefællepensionen 2/3 af tjenestemandens egenpension.

Betingelserne for ægtefællepension er, at ægteskabet er indgået:

  • inden tjenestemandens afsked med ret til egenpension
  • før tjenestemanden fylder 65 år og
  • mindst tre måneder før dennes død (dog ikke hvis døden skyldes ulykke eller akut sygdom efter indgåelse af ægteskabet).

Reglerne gælder tilsvarende for registrerede partnere.

Ved separation eller skilsmisse sket efter 2007 har både manden og kvinden ret til ægtefællepension, men er skilsmissen sket før 2007 er det kun en fraskilt hustru, der kan bevare retten.

Betingelserne er, at ægteskabet har varet mindst fem år og tjenestemanden skal være pålagt bidragspligt over for ægtefællen ved skilsmissen. Retten til ægtefællepension skal noteres hos den pensionsgivende myndighed.

Bidragspligten kan være gjort tidsbegrænset, og den fraskilte ægtefælle kan da kun få ægtefællepension i dette tidsrum.

Har tjenestemanden været gift flere gange, deles pensionen mellem de berettigede i forhold til ægteskabernes antal påbegyndte år, men den enkeltes andel kan ikke være under 1/3.

Gifter en fraskilt ægtefælle sig igen, bortfalder dennes ret til ægtefællepension.

Omkommer tjenestemanden under tjenesten eller dør som følge af tilskadekomst i tjenesten, beregnes enkens/enkemandens pension, som hvis afdøde havde fået fuld pension efter 37 pensionsalderår.

Børnepension
Ved tjenestemandens død ydes børnepension til dennes børn.

Når en tjenestemand pensioneres, bliver dennes børn berettiget til børnepensionstillæg. Stedbørn, der forsørges i det fælles hjem, har også ret til børnepensionstillæg og børnepension.

Retten til børnepension og børnepensionstillæg gælder indtil barnet fylder 21 år.

Ved opsat pension ydes der børnepension ved tjenestemandens død til barnets 18. år. Hvis tjenestemanden selv får opsat pension, ydes der ikke børnepensionstillæg.

Efterindtægt
I tre måneder efter tjenestemandens/pensionistens død udbetales efterindtægt til den efterlevende ægtefælle, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse.

Efterlader afdøde sig ikke en ægtefælle, vil efterindtægten blive udbetalt til børnepensionsberettigede børn.

Efterindtægten svarer til den sidst udbetalte løn eller pension. Ved død som følge af tilskadekomst i tjenesten udbetales efterindtægt dog i 12 måneder. 

Så længe der udbetales efterindtægt, udbetales der ikke ægtefællepension eller børnepension.

Indhold hentes