Dagcentre

Sidst redigeret den 16.06.2020

ER OPHÆVET:

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der er følgende ændringer til dette afsnit: 

Kommunen kan fra d. 17. marts 2020 beslutte midlertidigt at lukke daghjem og dagcentre. Kommunen er ikke forpligtet til at yde hjælp som erstatning for, at daghjemmet eller dagcentret er lukket.

Selvom kommunen ikke er forpligtet til at yde erstatning for lukning, skal den nødvendige pleje sikres i hjemmet.

 

Dagcentre kan oprettes af kommuner, foreninger eller af forskellige institutioner.

De fleste dagcentre er åbne for alle pensionister, men i mange kommuner skal man visiteres til en plads. Der findes også dagcentre, der henvender sig til særlige grupper, f.eks. blinde, hørehæmmede, psykisk syge mv. Her skal man visiteres til en plads.

Normalt bliver man medlem og betaler et mindre kontingent. Det er medlemmerne, der sammen med dagcentrets ledelse skal træffe beslutning om centrets aktiviteter og drift. Det skal ske i så nært et samarbejde med brugerne som muligt, f.eks. gennem et brugerråd.

Tilbuddet fra dagcentre kan indeholde forskellige former for aktiviteter, f.eks. tilbud om undervisning, foredrag, film, studiekredse, idræt mv.

Formålet med tilbuddene er at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv, f.eks. ved at forebygge, at funktionsevnen forringes eller forebygge social isolation.

I dagcentre kan man normalt købe mad og drikke til rimelige priser.

Transport til dagcentre
Kommunen kan i fornødent omfang tilbyde individuel transport. Kan man benytte offentlige transportmidler, kan kommunen henvise til at man bruger disse.

Kommunen kan beslutte at give tilskud til transport eller henvise pensionisten til at søge om tilskud som særligt personligt tillæg, se dette afsnit under Folkepension og førtidspension.

Dagcentre for blinde, døve og andre specielle grupper vil ofte dække flere kommuner. Hertil vil der være knyttet særlige transportordninger.

Indhold hentes