"God naboskik"

Sidst redigeret den 14.01.2020

I en samlet bebyggelse med flere boliger gælder der forskellige regler, hvis man synes, at en beboers adfærd afviger stærkt fra „god naboskik“. Se også Husorden i afsnittet Lejebolig.

Hvis udlejer er en privat person, et selskab, en pensionskasse eller lign., må lejeren, der føler sig generet af f.eks. voldsom eller støjende adfærd fra en anden beboer, rette henvendelse til udlejeren med sin klage, gerne skriftligt.

Det vil naturligvis støtte klagen, hvis der er flere lejere, der skriver under på klagen, da en klage fra blot én lejer, der føler sig generet, ofte vil have svært ved at blive anerkendt.

Hvis udlejeren tager klagen op til realitetsbehandling, vil han/hun – efter fornøden høring af den lejer, der klages over – måske finde grundlag for at påtale forholdet, evt. give en advarsel om, at gentagelse kan medføre opsigelse. Hvis det ikke hjælper, kan udlejer i særligt graverende tilfælde forelægge en ophævelse eller opsigelse af lejemålet for domstolene.

For de almene boliger er der i hver kommune oprettet et beboerklagenævn, som kan behandle klager over, at husordenen er overtrådt af en lejer.

Der er i loven nøjere angivet en række gener, f.eks. vedrørende trusler, skabelse af utryghed, forråelse af ejendommens miljø, hærværk, gener fra husdyr og støjende adfærd. Nævnet kan gøre den indklagedes fortsættelse af lejemålet betinget af, at gentagelse ikke sker.

Der kan under medvirken af en mægler ske konfrontation mellem den indklagede og den, der føler sig generet, og der kan i sidste ende ske opsigelse eller ophævelse af lejemålet. De sidstnævnte indgreb kan ankes til boligretten.

I en andelsboligbebyggelse har beboerne valgt en bestyrelse, der bl.a. kan prøve at forlige de stridende naboer, men bestyrelsen har ikke – som ved udlejningsboligerne – nogen retsmidler over for den generende nabo. Klageren eller bestyrelsen må evt. gå til domstolene, hvis sagen ikke løses.

Hvis man bor i ejerbolig og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan man kontakte grundejerforeningen.

Tilsvarende gælder i en ejendom med ejerlejligheder. Her vil vedtægterne for ejerlejlighedsforeningen være af stor betydning.

Hvis man er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan man kontakte politiet.

Indhold hentes