Forbedringer mod godtgørelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Som lejer i både private og almene boliger har man ret til at foretage sædvanlige installationer i lejligheden, medmindre udlejer kan godtgøre, at ejendommens el- eller afløbskapacitet ikke kan klare installationen.

Lejer har endvidere ret til at foretage ændringer eller hensigtsmæssige forbedringer i lejligheden, og ved fraflytning kan man efter visse regler evt. få delvis godtgørelse for sine udgifter. Retten gælder ikke for fremlejede lejemål eller tidsbegrænsede lejemål.

Udlejeren skal have skriftlig besked om forbedringsarbejderne, og hvad de antages at ville koste, inden arbejdet sættes i gang. Har udlejer ikke svaret skriftligt inden seks uger efter at have fået alle de nødvendige oplysninger, kan arbejdet sættes i gang. Det er lejerens ansvar, at udlejeren har fået anmeldelse og beskrivelser, og derfor bør anmeldelsen sendes anbefalet.

Ud over anmeldelse til udlejeren må lejeren desuden sørge for at få de nødvendige byggetilladelser og anmelde ændringerne til byggemyndighederne i kommunen i de tilfælde, hvor det kræves.

Udlejeren kan skriftligt nægte arbejdets udførelse, hvis der er vægtige grunde, som f.eks. at arbejdet ikke står i rimeligt forhold til værdien af det lejede, eller hvis det vil blive af for ringe kvalitet. Udlejerens afslag skal være begrundet og oplyse hvilket arbejde, der gøres indsigelse imod. Afslag kan indbringes for huslejenævnet eller beboerklagenævnet.

Når arbejdet er færdigt, sender lejer en kopi af regningerne til udlejeren, og beløbene skal tilskrives på lejers lejekontrakt. Kun udgifter til momsregistrerede bygge- og anlægsvirksomheder kan medregnes. Udlejeren kan fratrække værdien af eksisterende installationer og uforholdsmæssigt høje udgifter samt eventuelle tilskud, lejer har fået efter anden lovgivning.

Godtgørelsen, der beregnes efter særlige regler, nedskrives fra ibrugtagning af forbedringer med 10% om året, første gang to år efter, at forbedringerne er taget i brug. Hvis man flytter, inden godtgørelsen er nedskrevet, skal udlejeren udbetale restgodtgørelsen.

I almene boliger godtgøres udgifter til aftalte forbedringer ved fraflytning, hvor godtgørelsen normalt aftrappes over 10-20 år afhængigt af forbedringens levetid.

Om forbedringer betalt af udlejer, se afsnit Husleje.

Indhold hentes