Sommerhus

Sidst redigeret den 15.01.2024

Som hovedregel er det ikke tilladt at have fast bopæl i sit sommerhus, medmindre sommerhuset har helårsstatus.
Kun ophold i perioden 1. marts til 1. november samt weekender og kortere ferier i vintermånederne er tilladt.

Pensionister
Pensionister har ret til at have helårsbolig i sommerhuset, når pensionisten har ejet huset eller en sommerhusgrund i 1 år.

Ved pensionist forstås i denne forbindelse

  • personer, der har ret til folkepension
  • efterlønsmodtagere
  • personer over 60 år, der er gået på pension med en tjenestemandspension eller privat pensionsordning
  • førtidspensionister
  • modtagere af seniorpension og tidlig pension.

Pensionistens ægtefælle eller samlever kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse.

Efter pensionistens død bevares retten for den samboende til at fortsætte brugen som helårsbolig.

Hvis pensionisten flytter, f.eks. til plejehjem, kan der søges om dispensation til, at andre i husstanden kan fortsætte helårsopholdet, som er en personlig ret, der bortfalder ved eventuel fraflytning. Dispensation søges hos kommunen.

Retten til helårsbolig kan ikke overføres til en køber af sommerhuset. Det gælder også, hvis man overdrager sommerhuset til sine børn i form af en familiehandel. Hvis man gør dette, mister man altså sin ret til helårsbeboelse – medmindre man fortsat bevarer en ejerandel af sommerhuset – ifølge kommunal praksis mindst 10 %. Se afsnittet Overdragelse af fast ejendom til børn.

Selv om man opfylder lovgivningens betingelser for at kunne benytte sommerhuset til helårsbeboelse, kan private servitutter om forbud mod helårsbeboelse medføre, at man alligevel ikke opnår denne ret. Det kan være tilfældet, hvis f.eks. grundejerforeningen har vedtaget forbud mod helårsbeboelse, og dette er tinglyst på ejendommen.

Når man overvejer, om man skal flytte permanent i sommerhuset, træffer man ofte beslutningen på baggrund af de erfaringer, man har gjort ved lange ophold i huset om sommeren. Man kommer måske til at overse, at livet i et sommerhusområde er meget forskelligt sommer og vinter.

Et sommerhusområde vil ofte være øde og mørkt om vinteren, f.eks. er der som regel ikke gadelys på vejene, der kan være langt til butikker, der er åbne hele året, og der er langt til læge, rådhus, bibliotek mv.

Den offentlige transport vil ofte være indstillet eller indskrænket i vintertiden, og man bliver derfor meget afhængig af at have bil. En bil kan være en økonomisk belastning, og hvis kun den ene ægtefælle kan køre, kan situationen hurtigt blive vanskelig.

Hvis man bor i sit sommerhus, skal kommunen yde hjemmehjælp og hjemmesygepleje mv., hvis der er behov for det. Dette gælder i øvrigt også, hvis man kun benytter sommerhuset i ferieperioder.

Fleksboliger
Ejeren af en helårsbolig kan ansøge kommunalbestyrelsen om, at helårsboligen alene bruges som sommerhus eller lignende midlertidig benyttelse.

Boligen kan efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke fra kommunalbestyrelsen.

Hvis ejendommen efter at have været anvendt som sommerhus igen er taget i brug som helårshus, skal der søges igen, hvis huset på ny ønskes anvendt som sommerhus.

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele fleksboligtilladelser for senere ejere og meddele forhåndstilsagn om fleksbolig anvendelse, når en helårsbolig sættes til salg.

Personlig dispensation
Som en overgangsordning fik også ikke-pensionister for nogle år siden en personlig tilladelse fra kommunen til at bo helårs i sommerhuset, bl.a. på baggrund af mange års faktisk benyttelse hele året, helbredsforhold mv. Disse personlige tilladelser kan ikke overføres til en senere køber af sommerhuset.

Påbud fra kommunen
Kommunerne er pålagt pligt til at udstede et „påbud“ i de tilfælde, hvor tilmelding med helårsbopæl ikke er lovlig.

Påbuddet skal indeholde pligt til at fraflytte sommerhuset inden 14 dage. Hvis påbuddet ikke efterkommes, skal kommunen melde borgeren til politiet og pålægge daglige tvangsbøder, indtil pågældende flytter. Bøderne skal inddrives, om nødvendigt ved udpantning, mindst hver 4. uge.

Ældre, der overvejer at tage helårsbopæl i et sommerhus, bør derfor i tvivlstilfælde undersøge hos kommunen (folkeregisteret), om det er lovligt netop i deres tilfælde.

Indhold hentes