Lån til betaling af beboerindskud

Sidst redigeret den 12.01.2023

Der kan ydes lån til betaling af beboerindskud til lejligheder i alment byggeri og til lejligheder i ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, som har fået offentlig støtte til opførelsen.

Lån kan også ydes til ældreboliger og til kollektive bofællesskaber, der er beliggende i alment byggeri.

Ansøgning skal ske digitalt til den kommune, hvor boligen ligger. Har man ikke mulighed for at søge digitalt, kan man henvende sig til Borgerservice i sin kommune.

Lån til beboerindskud og depositum opdeles i pligtlån og frivillige lån.

Kommunen har pligt til at yde lånet, hvis boligen er taget i brug 01.04.1964 eller senere, og indkomsten i husstanden ved indflytning ikke overstiger

  • 268.556 kr. for lejligheder
  • 181.931 kr. for enkeltværelser.

Indkomsten tillægges 47.100 kr. for hvert barn til og med fire børn.

Pligtlån ydes også til boliger ombygget efter 01.04.1964, hvor finansieringen af ombygningen er foretaget i et omfang svarende til nybyggerifinansiering efter lov om almene boliger eller den tidligere lov om boligbyggeri.

Ældrechecken indgår i beregningen ved afgørelsen om ret til pligtlån til betaling af beboerindskud.

Får man et pligtlån er det rente- og afdragsfrit i fem år, lånet forrentes derefter med 4,5 % af den til enhver tid værende restgæld. Lånet skal betales tilbage over 10 år.

Man skal være opmærksom på, at såfremt husstandsindkomstens størrelse eller væsentligt ændrede forhold taler derfor, kan kommunen, med baggrund i en konkret vurdering af lånmodtages forhold, forlange at rente og afdragsperioden ophører inden udløbet af perioden, således at lånet afdrages over et kortere åremål eller eventuelt indfries med 12 måneders varsel.

Der ydes ikke lån, hvis:

  • kommunen efter en samlet vurdering af ansøgerens økonomiske og personlige forhold vurderer, at ansøgeren ikke har behov for lånet, f.eks. hvis man har formue, og det vurderes, at man selv er i stand til at betale indskuddet
  • kommunen skønner, at den hidtidige bolig opfylder familiens behov
  • der foreligger sådanne omstændigheder, at kommunen kan afslå at yde boligstøtte, f.eks. hvis huslejen udgør mere end halvdelen af husstandsindkomsten
  • et tidligere indskudslån ikke er afviklet.

Lån til betaling af beboerindskud ydes, uanset husstandens indkomst, hvis en lejlighed i en udlejningsejendom ombygges til ældrebolig eller almen ældrebolig, og lejeren i forvejen bor i lejligheden. Disse lån er rente- og afdragsfrie.

Frivillige lån
Til boligtagere, der ikke er berettiget til beboerindskudslån, kan kommunalbestyrelsen yde lån eller garantere for lån til betaling af beboerindskud i byggeri omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger.

Kommunalbestyrelsen bestemmer på, hvilke vilkår eller garantier lånet skal ydes. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden klageinstans.

Kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af kontanthjælpsloftet
Hvis man ikke er berettiget til beboerindskudslån og samtidig er omfattet af kontanthjælpsloftet, kan man søge om en enkeltydelse i kommunen til boligindskuddet. Læs mere i afsnittet "Hjælp i særlige tilfælde" under "Kontanthjælp".

Indhold hentes