Fraflytning og opsigelse af pleje- eller ældrebolig samt plejehjem

Sidst redigeret den 13.01.2021

Ældrebolig og plejebolig
Ved flytning, eller ved dødsfald, skal en plejebolig eller ældrebolig opsiges med det varsel, der er anført i lejekontrakten, som typisk er tre måneder.

Opsigelse skal ske skriftligt til den første i en måned, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. Hvis man ønsker at flytte med kortere varsel end det sædvanlige, eller ved dødsfald, er udlejer forpligtet til at genudleje så hurtigt som muligt.

Ved dødsfald vil boet hæfte for huslejen, indtil boligen genudlejes, eller de tre måneder er gået.

Er boligen en plejebolig og dør lejeren uden at efterlade ægtefælle eller andre, som lejeren har haft fælles husstand med, kan opsigelse ske med en måneds varsel. Det gælder også for boliger i en friplejebolig.

Der skal normalt foreligge en skifteretsattest førend afdødes lejemål kan opsiges. Mange udlejere af plejeboliger accepterer dog en opsigelse, inden skifteretsattesten foreligger.

Der kan være behov for hurtigt at skulle rydde boligen. I flere retskredse er der indgået aftale med kommuner om muligheden for, at boligen kan ryddes, inden der er taget stilling til, hvordan boet skal behandles.

Skifteretten har lavet en erklæring, som de pårørende, der skal rydde boligen, kan udfylde og aflevere til plejecentret. Plejecentret sender herefter erklæringen til skifteretten. Erklæringen kan downloades på www.domstol.dk, søg på ”rydning af plejebolig”.

Er plejecentret bekendt med, at der er konflikt mellem arvingerne i forhold til afdødes ejendele, eller er der usikkerhed om, hvem der er arvinger, bør plejecentret afvente, at skifteretten tager stilling til boets behandling og i stedet opbevare afdødes ejendele på betryggende vis.

En lejer af en plejebolig kan kun opsiges af lejemålet, når de almindelige regler i lov om leje af almene boliger er opfyldt, og når der samtidigt tilbydes en anden passende bolig. Opsigelsesvarslet vil være 3 måneder.

Ved flytning bortfalder boligstøtten fra fraflytningsdagen. Ved død bortfalder boligstøtten ved udgangen af den måned, hvori dødsfaldet er sket.

Når lejemålet ophører ved flytning eller dødsfald, skal det vurderes, om der skal betales for reparationer og istandsættelse. Der skal samtidig ske afregning vedrørende det resterende indskud efter samme regler, som gælder for almindelige lejemål, se Lejebolig, Fraflytning.

Beboere i plejeboliger er ofte meget svækkede som følge af f.eks. demenssygdom. Det kan betyde, at en stærkt svækket beboer kan være ude af stand til at leve op til pligten til at behandle det lejede forsvarligt.

Udgifter til istandsættelse, som skyldes den manglende evne til at behandle en almen plejebolig forsvarligt, betales af kommunen. Det gælder både skader, der skal udbedres i løbet af lejeperioden og skader, der først konstateres eller udbedres ved lejerens fraflytning

Der er særlige regler for friplejeboliger, da de ikke på alle områder er omfattet af lejelovens almindelige bestemmelser, f.eks. kan huslejen ikke kræves betalt for mere end 1 måned ad gangen.

Plejehjem
Ved flytning fra plejehjem eller ved dødsfald, er der ikke særlige regler om opsigelsesvarsel, da lejeloven ikke gælder for de gamle plejehjem. Boligudgiften skal betales, indtil boligen er fraflyttet.

Kommunen kan bestemme, at den fraflyttede beboer eller afdødes bo skal betale leje i en kortere periode, der svarer til den tid, kommunen sædvanligvis bruger til at gøre boligen klar til en ny beboer.

Kommunen kan 14 dage efter et dødsfald hæve huslejen til boligens faktiske omkostninger for at tilskynde dødsboet til, at boligen fraflyttes hurtigst muligt.

Indhold hentes