Fraflytning

Sidst redigeret den 07.07.2022

Ved fraflytning er udgangspunktet, at lejligheden skal afleveres i samme stand, som den blev overtaget.

Man skal ikke erstatte, hvad der skyldes almindeligt slid og ældei lejeperioden. Almindeligt slid er bygningsdelenes sædvanlige levetid, altså den nedslidning, der sker, selv om man som lejer vedligeholder lejemålet.

Lejeren har vedligeholdelsespligt. Det vil sige, at lejer har pligt til jævnligt at vedligeholde det lejede indvendigt, f.eks. ved at male vægge, evt. slibe og/eller lakere gulve, afkalke fliser m.m., således, at det lejede ved fraflytning fremstår i samme stand som ved indflytningen med fradrag af bygningsdelenes almindelige levetid.

Det kan ikke gyldigt aftales, at lejemålet skal afleveres i bedre stand, end det var ved modtagelsen.

Ved flytning fra enten private eller almene boliger skal det vurderes, om det lejede er afleveret i samme stand, som det er modtaget i. Lejeren skal betale for istandsættelsen, hvis det skyldes lejerens misligholdelse – herunder manglende vedligeholdelse.

Senest 14 dage efter, at udlejer er blevet bekendt med lejerens fraflytning, skal der afholdes et fraflytningssyn, hvor udlejer skal udarbejde og udlevere en fraflytningsrapport.

Rapporten skal indeholde alle udlejers krav, både til almindelig vedligeholdelse og eventuel udbedring i tilfælde af misligholdelse. Sker det ikke, bortfalder lejers pligt til at betale for istandsættelse og evt. udbedring.

Deltager lejer ikke i synet, skal udlejer senest 2 uger efter synet eftersende rapporten til lejeren. Fristen kan dog forlænges, hvis lejer ikke har oplyst sin nye adresse.

Det kan være en god idé at tage billeder af lejligheden ved fraflytningssynet. Klageinstanserne får derved bedre mulighed for at vurdere sagen, hvis der ikke er enighed om, hvad lejeren kan kræves at skulle betale.

Det er således altid vigtigt, at den fraflyttende lejer er til stede, når fraflytningsrapporten udfærdiges, så lejer kan protestere, hvis der kræves urimeligheder. Lejeren har også ret til at have en beboerrepræsentant eller anden rådgiver med.

Bestemmelserne om istandsættelse ved fraflytning er forskellige i private og i almene boliger. Det fremgår af lejekontrakten med bilag, hvilke forpligtelser lejeren har.

For beboelse på plejehjem visiteres kun beboere i meget svækket tilstand, og f.eks. en stærkt dement beboer kan næppe være bundet af alle lejekontraktens standardforpligtelser. Se afsnittet "Fraflytning og opsigelse af pleje- eller ældrebolig samt plejehjem".

Private lejeboliger

Disse lejligheder udlejes ofte nyistandsatte. Udlejer kan ikke kræve, at lejligheden nyistandsættes ved fraflytning, men kan kræve at lejemålet afleveres vel vedligeholdt.

Har lejeren overholdt sin vedligeholdelsesforpligtelse, dvs. malet indenfor ca. 2-3 år inden fraflytning, kan udlejeren kun forlange pletmaling af vægge og lofter for at dække spartlede sømhuller m.m. Tilsvarende gælder for gulve, gerigter, radiatorer m.m.  

Er der en konto for indvendig vedligeholdelse, skal man være opmærksom på, at man ikke kan hæve på denne konto, når lejligheden er opsagt.

Lejer er ikke forpligtet til at sætte lejligheden i bedre stand, end den var, da man overtog den. Som dokumentation kan det være nyttigt, at man ved indflytning har taget fotografier, der viser, hvordan lejligheden så ud.

Ved fraflytning skal udlejeren syne lejligheden senest 2 uger efter, at udlejeren er bekendt med at, lejer er fraflyttet. Udlejer skal indkalde lejer til synet med et varsel på 1 uge. Overholdes fristen ikke, bortfalder udlejers krav på istandsættelse.

Hvis der ved indflytningen er blevet udfærdiget en indflytningsrapport, kan man også henvise til den. For lejemål indgået efter 01.07.2015, skal der foreligge en indflytningsrapport, for at udlejer kan gøre krav på vedligeholdelse gældende.

Udlejere, der kun udlejer èn bolig
Her gælder der særlige regler, hvor der ikke er krav om indflytningsrapport eller udflytningsrapport.

Udlejeren kan også forlange lejemålet afleveres nyistandsat, hvis det vel og mærke var nyistandsat ved lejemålets indgåelse. Reglen om, at det ikke kan aftales, at det lejede skal afleveres i bedre stand, end det var ved modtagelsen, gælder også i disse tilfælde. 

Udlejer skal også her, senest 14 dage efter afleveringsforretningen/nøglernes aflevering, fremsætte eventuelle istandsættelseskrav. Overholdes fristen ikke, mister udlejer sit krav.

Almene boliger
De almene boligorganisationer kan vælge mellem to forskellige regelsæt om vedligeholdelse i den periode, lejeren bor i lejligheden, og om istandsættelse ved flytning.

Efter det ene sæt regler (A-ordning) skal lejeren sørge for indvendig vedligeholdelse med hensyn til hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i lejeperioden.

Ved fraflytning udføres enten for lejerens regning en normalistandsættelse, eller lejeren betaler et af udlejer fastsat normalistandsættelsesbeløb, som den efterfølgende lejer kan anvende til istandsættelse.

I løbet af en periode på højst 10 år fra lejerens overtagelse af lejligheden, overtager udlejer gradvis lejerens udgift til normalistandsættelsen ved flytning.

Ved fraflytning skal lejeren kun betale den resterende del. Det sædvanlige er, at lejer optjener 1% pr. måned, lejeren bor i lejemålet. Når lejer har boet i lejemålet i 100 måneder (8 år og 4 måneder), skal lejer ikke betale for normalistandsættelsen.

Er lejemålet misligholdt, eller har lejer ikke overholdt sin vedligeholdelsesforpligtelse, skal lejer betale de istandsættelsesomkostninger, som dette foranlediger.

Efter det andet sæt regler (B-ordning) har udlejeren den indvendige vedligeholdelse af lejligheden. Der opspares hertil ved, at lejeren sammen med huslejen betaler til en vedligeholdelseskonto. Lejeren kan få foretaget istandsættelse, når der er penge på kontoen.

Hvis der ikke er sket misligholdelse, har lejeren ingen udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Den nye lejer må acceptere istandsættelse, der kan foretages for det beløb, der overtages på vedligeholdelseskontoen.

Ved fraflytning skal der gennemføres et syn, senest 14 dage efter udlejer er bekendt med, at lejer er fraflyttet. Den fraflyttende lejer skal indkaldes til synet med et varsel på mindst 1 uge.

Senest 14 dage efter synet har været afholdt, skal udlejer underrette lejer om istandsættelsernes omfang, den anslåede udgift og lejers andel her af. Har lejer ikke oplyst udlejer om lejers nye adresse, forlænges fristen. Udlejer har pligt til at søge lejers nye adresse oplyst i folkeregistret.

Overholder udlejer ikke fristerne, bortfalder udlejers krav mod lejer.

Den endelig opgørelse skal lejer modtage uden unødig forsinkelse og normalt senest 1 måned efter, synet har været afholdt.

Indhold hentes