Fraflytning

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ved fraflytning er udgangspunktet, at lejligheden skal afleveres i samme stand, som den blev overtaget. Man skal ikke erstatte, hvad der skyldes almindeligt slid i lejeperioden.

Ved flytning fra enten private eller almene boliger skal det vurderes, om der ødelagt noget i lejligheden (misligholdelse), som den fraflyttende lejer skal betale.

Senest 14 dage efter, at udlejer er blevet bekendt med lejerens fraflytning, skal der afholdes et fraflytningssyn, hvor udlejer skal udarbejde og udlevere en fraflytningsrapport.

Rapporten skal indeholde alle udlejers krav, både til almindelig vedligeholdelse og eventuel udbedring i tilfælde af misligholdelse. Sker det ikke, bortfalder lejers pligt til at betale for istandsættelse og evt. udbedring.

Deltager lejer ikke i synet, skal udlejer senest 14 dage efter synet eftersende rapporten til lejeren. Fristen kan dog forlænges, hvis lejer ikke har oplyst sin nye adresse.

Det kan være en god idé at tage billeder af lejligheden ved fraflytningssynet. Klageinstanserne får derved bedre mulighed for at vurdere sagen, hvis der ikke er enighed om, hvad lejeren kan kræves at skulle betale.

Det er således altid vigtigt, at den fraflyttende lejer er til stede, når fraflytningsrapporten udfærdiges, så lejer kan protestere, hvis der kræves urimeligheder. Lejeren har også ret til at have en beboerrepræsentant eller anden rådgiver med.

Bestemmelserne om istandsættelse ved fraflytning er forskellige i private og i almene boliger. Det fremgår af lejekontrakten med bilag, hvilke forpligtelser lejeren har.

For beboelse på plejehjem visiteres kun beboere i meget svækket tilstand, og f.eks. en stærkt dement beboer kan næppe være bundet af alle lejekontraktens standardforpligtelser. Se Fraflytning af ældrebolig.

Private lejeboliger
Disse lejligheder udlejes ofte nyistandsatte. Fra 01.07.2015 kan udlejer ikke længere kræve, at lejligheden nyistandsættes ved fraflytning. Udlejer kan alene kræve almindelig istandsættelse, det vil sige maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve, men ikke egentlig afslibning eller afhøvling.

Dog kan lejere i ejendomme med mindre end 7 lejemål stadig pålægges udvidet vedligeholdelsespligt.

Hvis man som lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejligheden, kan det betyde, at man inden fraflytning skal udføre den behandling af vægge mv., som burde være udført i lejeperioden.

Er der en konto for indvendig vedligeholdelse, skal man være opmærksom på, at man ikke kan hæve på denne konto, når lejligheden er opsagt.

Lejer er ikke forpligtet til at sætte lejligheden i bedre stand, end den var, da man overtog den. Som dokumentation kan det være nyttigt, at man ved indflytning har taget fotografier, der viser, hvordan lejligheden så ud.

Hvis der ved indflytningen er blevet udfærdiget en indflytningsrapport, kan man også henvise til den. For lejemål indgået efter 01.07.2015 skal der foreligge en indflytningsrapport, for at udlejer kan gøre krav på vedligeholdelse gældende.

Almene boliger
De almene boligorganisationer kan vælge mellem to forskellige regelsæt om vedligeholdelse i den periode, lejeren bor i lejligheden, og om istandsættelse ved flytning.

Efter det ene sæt regler (A-ordning) skal lejeren sørge for indvendig vedligeholdelse med hensyn til hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i lejeperioden.

Ved fraflytning udføres enten for lejerens regning en normalistandsættelse, eller lejeren betaler et af udlejer fastsat normalistandsættelsesbeløb, som den efterfølgende lejer kan anvende til istandsættelse.

I løbet af en periode på højst 10 år fra lejerens overtagelse af lejligheden, overtager udlejer gradvis lejerens udgift til normalistandsættelsen ved flytning. Ved fraflytning skal lejeren kun betale den resterende del.

Efter det andet sæt regler (B-ordning) har udlejeren den indvendige vedligeholdelse af lejligheden. Der opspares hertil ved, at lejeren sammen med huslejen betaler til en vedligeholdelseskonto. Lejeren kan få foretaget istandsættelse, når der er penge på kontoen.

Hvis der ikke er sket misligholdelse, har lejeren ingen udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Den nye lejer må acceptere istandsættelse, der kan foretages for det beløb, der overtages på vedligeholdelseskontoen.

Indhold hentes