Betingelser for bilstøtte

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

  • vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil
  • vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
  • forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil (trivselsbil).

Støtten ydes på baggrund af en samlet vurdering af funktionsevnen. Her kigges der på borgerens diagnose og prognose, på gangevnen, og om der er udtrætning og skånehensyn.

Der skal være et væsentligt kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden måde. Det kan være kørsel til indkøb, faste fritidsaktiviteter, familiebesøg og til sommerhus, som benyttes meget. Afstand og mulighed for at kunne bruge offentlige transportmidler spiller også en stor rolle.

Det er afgørende, at behovet for kørsel i egen bil har et omfang, så der reelt bliver tale om en væsentlig lettelse af den daglige tilværelse.

Aktivitetsniveauet skal som udgangspunkt svare til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse med en i øvrigt tilsvarende livssituation.

Der ydes ikke støtte, hvis ansøgers samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt kan tilgodeses ved andre ordninger, f.eks. individuel handicapkørsel, eller en kombination af andre hjælpemidler og handicapkørsel.

Nogle kan være berettigede til både at få støtte til bil og komme i betragtning til kørselsordninger, herunder også handicapkørselsordninger (se afsnit om Handicapkørsel til fritidsformål under Kørselsordninger). Det ene udelukker ikke det andet.

Indhold hentes