Offentlig begravelseshjælp

Sidst redigeret den 15.01.2024

Satser 2024
Voksne max. 12.500 kr.
Født før 01.04.1957, uanset formue, mindst 1.050 kr.
Under 18 år, uafhængig af formue 10.450 kr.
Civilstand Formuegrænse Bortfaldsgrænse
Enlig 20.950 kr. 33.450 kr.
Samlevende (Kun afdødes formue spiller ind) 20.950 kr. 33.450 kr.
Efterlader ægtefælle/børn 41.800 kr. 54.300 kr.

Hvis afdøde havde ret til dansk sygesikring, kan der være ret til begravelseshjælp.

Ansøgning skal ske ved digital selvbetjening til Udbetaling Danmark, medmindre der foreligger særlige forhold, fx at man ikke har MitID. Kontakt Udbetaling Danmark, tlf. 70 12 80 83.

Får de pårørende bistand af en bedemand, vil denne som regel sørge for at ansøge om begravelseshjælpen. I så fald skal man skrive under på en fuldmagt til bedemanden.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes familieforhold, formue og alder.

Der ydes højst et tilskud svarende til den maksimale begravelseshjælp på 12.500 kr. Tilskuddet kan udbetales a conto. Udbetaling Danmark kan kræve tilbagebetaling, hvis beregning af formuen efterfølgende viser, at formuegrænsen er overskredet.

Hvis man er gift, beregnes begravelseshjælpen efter den samlede formue på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet.

For ægtefæller vil bl.a. værdi af fast ejendom, andelsbolig o.lign., der overstiger 100.000 kr. indgå i formueberegningen. Løbende pensionsudbetalinger til efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Begravelseshjælp på max. 12.500 kr. til voksne nedsættes krone for krone med det beløb formuen overstiger formuegrænsen som nævnt ovenfor under satser.

Hvis begravelseshjælpen er nedsat pga. formuen, må resten af begravelsesudgiften betales af boets midler.

Er der ikke midler i boet til at dække udgiften til begravelsen, hæfter den, der har bestilt begravelsen, for betalingen til bedemanden.

Kan hverken boet eller de efterladte betale udgiften til begravelsen, kan der søges hjælp, inden begravelsen bestilles. 

Har afdøde ingen pårørende, eller ønsker de pårørende ikke at stå med det økonomiske ansvar for begravelsen, skal den afdødes bopælskommune sørge for en sømmelig begravelse.

Afdøde havde bopæl i udlandet
Der kan være ret til begravelseshjælp, hvis afdøde boede i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, hvis

  • afdøde arbejdede i Danmark eller udelukkende modtog dansk efterløn eller pension ved sin død og
  • den pårørende kan dokumentere at have rådighed over dødsboet.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og evt. ægtefælles formue.

Der er ikke ret til begravelseshjælp, hvis afdøde modtog pension fra Danmark og boede uden for et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Kontakt Udbetaling Danmark ved ansøgning.

Klage
Klage over Udbetaling Danmarks afgørelse om begravelseshjælp skal ske til Styrelsen for Patientklager, der skal modtage klagen senest 4 uger efter, man har modtaget afgørelsen. Se afsnittet Klager på sundhedsområdet under Rådgivnings- og Klagenøgle.

Indhold hentes