Offentlig begravelseshjælp

Sidst redigeret den 10.01.2019

Satser 2019
Voksne max. 11.200 kr.
Født før 01.04.1957, uanset formue, mindst 1.050 kr.
Under 18 år, uafhængig af formue 9.400 kr.
Civilstand Formuegrænse Bortfaldsgrænse
Enlig 18.800 kr. 30.000 kr.
Samlevende (Kun afdødes formue spiller ind) 18.800 kr. 30.000 kr.
Efterlader ægtefælle/børn 37.500 kr. 48.700 kr.

Hvis afdøde var folkeregistreret med bopæl i Danmark ved dødsfaldet, kan der være ret til begravelseshjælp.

Ansøgning skal ske ved digital selvbetjening til Udbetaling Danmark, med mindre der foreligger særlige forhold. Kontakt Udbetaling Danmark herom.

Får de pårørende bistand af en bedemand, vil denne som regel sørge for at ansøge om begravelseshjælpen.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes familieforhold, formue og alder.

Begravelseshjælpen beregnes efter den samlede formue på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet.

For ægtefæller vil bl.a. værdi af fast ejendom, der overstiger 100.000 kr. indgå i formueberegningen. Efterlevelseshjælp - se Fælles bestemmelser for folkepension og førtidspension under Folkepension og førtidspension - og løbende pensionsudbetalinger til efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Begravelseshjælp på max. 11.200 kr. til voksne nedsættes krone for krone med det beløb formuen overtiger formuegrænsen som nævnt ovenfor under satser.

Hvis begravelseshjælpen er nedsat pga. formuen, må resten af begravelsesudgiften betales af boets midler.

Er der ikke midler i boet til at dække udgiften til begravelsen, hæfter den, der har bestilt begravelsen, for betalingen over for bedemanden.

Kan hverken boet eller de efterladte betale udgiften til begravelsen, kan der søges hjælp inden begravelsen bestilles.

Der ydes højst et tilskud svarende til den maksimale begravelseshjælp på 11.200 kr. Det kan udbetales a conto. Udbetaling Danmark kan kræve tilbagebetaling, hvis beregning af formuen efterfølgende viser, at formuegrænsen er overskredet.

Har afdøde ingen pårørende, eller ønsker de pårørende ikke at stå med det økonomiske ansvar for begravelsen, skal det offentlige sørge for en sømmelig begravelse.

Klage over Udbetaling Danmarks afgørelse om begravelseshjælp skal ske til Styrelsen for Patientklager, se afsnit om Klager på sundhedsområdet under Rådgivnings- og Klagenøgle.

Indhold hentes