Offentlig begravelseshjælp

Sidst redigeret den 13.01.2021

Satser 2021
Voksne max. 11.650 kr.
Født før 01.04.1957, uanset formue, mindst 1.050 kr.
Under 18 år, uafhængig af formue 9.750 kr.
Civilstand Formuegrænse Bortfaldsgrænse
Enlig 19.550 kr. 31.200 kr.
Samlevende (Kun afdødes formue spiller ind) 19.550 kr. 31.200 kr.
Efterlader ægtefælle/børn 38.950 kr. 50.600kr.

Hvis afdøde var folkeregistreret med bopæl i Danmark ved dødsfaldet, kan der være ret til begravelseshjælp.

Ansøgning skal ske ved digital selvbetjening til Udbetaling Danmark, med mindre der foreligger særlige forhold, f.eks. at man ikke har NemID. Kontakt Udbetaling Danmark herom.

Får de pårørende bistand af en bedemand, vil denne som regel sørge for at ansøge om begravelseshjælpen. I så fald skal man skrive under på en fuldmagt til bedemanden.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes familieforhold, formue og alder.

Hvis man er gift, beregnes begravelseshjælpen efter den samlede formue på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet.

For ægtefæller vil bl.a. værdi af fast ejendom, der overstiger 100.000 kr. indgå i formueberegningen. Efterlevelseshjælp - se Fælles bestemmelser for folkepension og førtidspension under Folkepension og førtidspension - og løbende pensionsudbetalinger til efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Begravelseshjælp på max. 11.650 kr. til voksne nedsættes krone for krone med det beløb formuen overstiger formuegrænsen som nævnt ovenfor under satser.

Hvis begravelseshjælpen er nedsat pga. formuen, må resten af begravelsesudgiften betales af boets midler.

Er der ikke midler i boet til at dække udgiften til begravelsen, hæfter den, der har bestilt begravelsen, for betalingen over for bedemanden.

Kan hverken boet eller de efterladte betale udgiften til begravelsen, kan der søges hjælp, inden begravelsen bestilles.

Der ydes højst et tilskud svarende til den maksimale begravelseshjælp på 11.650 kr. Tilskuddet kan udbetales a conto. Udbetaling Danmark kan kræve tilbagebetaling, hvis beregning af formuen efterfølgende viser, at formuegrænsen er overskredet.

Har afdøde ingen pårørende, eller ønsker de pårørende ikke at stå med det økonomiske ansvar for begravelsen, skal den afdødes bopælskommune sørge for en sømmelig begravelse.

Klage over Udbetaling Danmarks afgørelse om begravelseshjælp skal ske til Styrelsen for Patientklager, se afsnit om Klager på sundhedsområdet under Rådgivnings- og Klagenøgle.

Udgifter til begravelse eller bisættelse kan være betydeligt større, end de pårørende forventer. Det kan derfor anbefales, at de pårørende på forhånd aftaler en økonomisk ramme med bedemanden.

Indhold hentes