Medlemskab af en a-kasse

Sidst redigeret den 21.09.2018

Ønsker man at blive forsikret mod arbejdsløshed, skal man skriftligt melde sig ind i en a-kasse. Optagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Man kan som hovedregel tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget ansøgningen. 

Et medlem, der har gennemført en uddannelse af 18 måneders varighed eller 3 semester kan vælge:
1) at blive nyoptaget med dagpengeret som dimittend i en a-kasse, som efter sin vedtægt optager personer med den afsluttede uddannelse, eller
2) at blive overflyttet til a-kassen med sine hidtidige rettigheder.

Hvis medlemmet ønsker nyoptagelse som dimittend skal a-kassen have modtaget ansøgningen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Hvis ansøgningen modtages med forsinkelse og ansøgeren kan godtgøre, at forsinkelsen ikke skyldes egne forhold, kan Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) godkende, at optagelsen får virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen normalt ville have fået ansøgningen.

Ret til optagelse har som hovedregel personer, som

  • har bopæl og ophold i Danmark 
  • er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen, se afsnit Alder for tilbagetrækning
  • har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, uanset de ikke er fyldt 18 år
  • har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, eller som deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed, (kan dog ikke optages som deltidsforsikrede).

Hvis man har opholdt sig i udlandet og søger om optagelse i en a-kasse, skal man som udgangspunkt opfylde de almindelige betingelser. Der gælder særlige regler om genoptagelse efter ophold i et andet EØS-land.

Personer, der driver selvstændig virksomhed på Færøerne eller i Grønland, kan blive optaget, hvis pågældende umiddelbart før udrejsen havde bopæl i Danmark, og ansøgningen om optagelse er modtaget i a-kassen senest 12 måneder efter udrejsen.

Medlemmer skal betale medlemsbidrag og et ATP-bidrag til a-kassen. Det er frivilligt, om man vil betale bidrag til efterlønsordningen.

Private arbejdsløshedsforsikringer
Både private forsikringsselskaber og enkelte fagforbund tilbyder supplerende arbejdsløshedsforsikringer til deres medlemmer. Enkelte faglige a-kasser tilbyder uden merbetaling supplerende arbejdsløshedsforsikring med op til 10.000 kr. om måneden.

Senior-medlemskab
A-kassen skal vejlede egne medlemmer om muligheden for at overgå til et seniormedlemsskab ved udgangen af den måned, hvor medlemmet har nået folkepensionsalderen.

Et seniormedlem skal kun betale administrationsbidrag til a-kassen og har ret til hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge eller andre ydelser.

Indhold hentes