Medlemskab af en a-kasse

Sidst redigeret den 05.02.2020

Ønsker man at blive forsikret mod arbejdsløshed, skal man skriftligt melde sig ind i en a-kasse. Optagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Man kan som hovedregel tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget ansøgningen. Hvis medlemmet ønsker optagelse som dimittend (nyuddannet), skal a-kassen have modtaget ansøgningen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Ret til optagelse har som hovedregel personer, som

  • har bopæl og ophold i Danmark 
  • er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen, se afsnit Alder for tilbagetrækning
  • har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, uanset de ikke er fyldt 18 år
  • har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, eller som deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed, (kan dog ikke optages som deltidsforsikrede).

Medlemmer skal betale medlemsbidrag og et ATP-bidrag til a-kassen. Det er frivilligt, om man vil betale bidrag til efterlønsordningen.

Både private forsikringsselskaber og enkelte fagforbund tilbyder supplerende arbejdsløshedsforsikringer til deres medlemmer.

Opholdskrav
Den 01.02.2020 er opholdskravet for ret til dagpenge ophævet.

Det tidligere opholdskrav trådte i kraft i 2019 og indebar, at man skulle have opholdt sig lovligt i riget eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 ud af 12 år for ret til danske dagpenge. 

Der er indført en overgangsordning med henblik på at tilgodese de medlemmer, der har meldt sig ud af a-kasserne grundet opholdskravet.

Indtil den 31.07.2020 kan man genoprette medlemskab og bibeholde hidtidige anciennitet. Der skal betales kontingent for den periode, hvor man har været udmeldt. Kontakt A-kassen for yderligere 

Senior-medlemskab 

A-kassen skal vejlede sine medlemmer om muligheden for at overgå til et seniormedlemsskab ved udgangen af den måned, hvor medlemmet har nået folkepensionsalderen.

Et seniormedlem skal kun betale administrationsbidrag til a-kassen og har ret til hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge eller andre ydelser.

Se endvidere afsnit om "Generelle Betingelser" og "Nyt Dagpengesystem".

Indhold hentes