Generelle betingelser

Sidst redigeret den 21.09.2018

Et medlem skal som hovedregel have bopæl og opholde sig i Danmark. Dog kan et medlem på visse betingelser få dagpenge under arbejdssøgning i et andet land. Spørg a-kassen.

Rådighed
Et ledigt medlem kan kun få dagpenge, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. Et medlem står ikke til rådighed, hvis medlemmet:

 • afslår et arbejde, som medlemmet er henvist til
 • afslår et tilbud
 • afslår jobsamtaler.

Medlemmet står heller ikke til rådighed, hvis denne ophører i et arbejde eller et tilbud, hvis denne skal:

 • overtage andet arbejde
 • begynde selvstændig erhvervsvirksomhed
 • begynde på eller fortsætte en uddannelse (se dog nedenfor)
 • gå på efterløn,
 • rejse til udlandet eller
 • flytte på grund af ægtefælles eller samlevers forhold.

Medlemmet kan igen få dagpenge fra det tidspunkt, hvor det dokumenteres, at forudsætningen for afslaget eller ophøret er bortfaldet.

Tilmelding og forløb i Jobcenteret
Medlemmet skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret i hele den periode, der anmodes om dagpenge for.

A-kassen kan dog udbetale dagpenge for en periode med manglende tilmelding, hvis medlemmet har et datostemplet dagpengekort eller en kvittering for digital tilmelding, som viser, at medlemmet skulle have været tilmeldt i perioden. Eller den manglende tilmelding skyldes a-kassens forhold eller forhold hos jobcenteret, som jobcenteret eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bekræftet.

Der kan også ske udbetaling, hvis medlemmet ikke har kunnet hindre eller afhjælpe den manglende tilmelding, og de øvrige betingelser for at udbetale dagpenge i perioden er opfyldt.

Efter tilmelding er der bl.a. krav om at medlemmet:

 • senest to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende har et godkendt CV på www.jobnet.dk
 • løbende bekræfter, at være arbejdssøgende ved at tjekke sine jobforslag, og selv booke samtaler
 • skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen.
 • skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at medlemmet er henvist til arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør
 • som udgangspunkt skal kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal medlemmet kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler
 • acceptere længere transporttid, hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt
 • deltager i samtaler, aktiviteter og tilbud.

Tab af ret til dagpenge og arbejdskrav
Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når der er indberettet 300 løntimer til Indkomsregistret inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger.

Selvforskyldt ledighed med tab af ret til dagpenge
Der er sket stramninger i reglerne om selvforskyldt ledighed og gyldige grunde til at afslå og opsige arbejde.

Kontakt derfor altid a-kassen inden man som medlem:

 • afslår formidlet arbejde
 • afviser tilbud om jobplan
 • udebliver fra møder med jobcentret eller anden aktør
 • opsiger sit arbejde som lønmodtager eller
 • ophører med selvstændig virksomhed med risiko for ledighed.

Dagpenge under de første 14 dages sygdom
Får et medlem dagpenge under de første 14 dages sygdom, er der ikke krav om at medlemmet er tilmeldt som arbejdssøgende.

Medlemmet har heller ikke pligt til at overtage henvist arbejde, søge arbejde, booke samtaler, møde til samtaler og aktiviteter eller deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Medlemmet kan tidligst få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen, med mindre der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at sygemelding ikke er sket rettidigt.

Ret til dagpenge under uddannelse
Et medlem kan bevare retten til dagpenge under uddannelse på betingelse af, at:

 • undervisningen foregår efter kl. 16 eller på lørdage, søn- og helligdage
 • medlemmet som fuldtidsforsikret i mindst 2 år før ledigheden i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 30 timer ugentligt samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen.

Supplerende dagpenge og frigørelsesattest
Supplerende dagpenge kan udbetales til et medlem, der arbejder på nedsat tid, men som ønsker at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang.

Det er en betingelse, at medlemmet er dagpengeberettiget og opfylder de almindelige betingelser for få dagpenge.

Supplerende dagpenge udbetales efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i vedkommende måned og 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Herudover skal der til et fuldtidsforsikret medlem kunne udbetales for mindst 14,8 timer i en måned (mindsteudbetalingsreglen).

Udover, at de almindelige betingelser for dagpengeret skal være opfyldt, er det en betingelse, at medlemmet arbejder på nedsat tid. For et fuldtidsforsikret medlem vil det sige, at medlemmets arbejdstid i den pågældende uge er kortere end fuld sædvanlig ugentlig arbejdstid (normalt 37 timer).

Et deltidsforsikret medlem anses for at arbejde på nedsat tid, når medlemmets ugentlige arbejdstid er kortere varighed end medlemmets gennemsnitlige ugentlige arbejdstid før ledighedens indtræden. For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid højst 30 timer ugentlig.
Et deltidsforsikret medlem, der før ledighedens indtræden har haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 28 timer, vil således blive anset for at arbejde på nedsat tid, hvis medlemmets arbejdstid i en uge er mindre end 28 timer.

Når et medlem arbejder på nedsat tid i et ansættelsesforhold med et opsigelsesvarsel, er udbetaling af supplerende dagpenge betinget af, at medlemmet har afleveret en frigørelsesattest til a-kassen. Attesten er en tilkendegivelse fra medlemmets arbejdsgiver om, at medlemmet kan frigøres fra sit arbejde med dags varsel. Kravet om frigørelsesattest gælder både for fuldtids- og deltidsforsikrede medlemmer.

Hvis medlemmet selv tilrettelægger sit arbejde og ikke har pligt til at udføre det på bestemte tidspunkter, kræves ikke frigørelsesattest. Der er desuden en række afgørelser, hvor et opsigelsesvarsel ikke begrænser medlemmets rådighed og der derfor ikke er behov for en frigørelsesattest.

Frigørelsesattesten skal være kommet frem til a-kassen inden 5 uger fra arbejdsgiveren har krav på opsigelsesvarslet ellers kan medlemmet først få supplerende dagpenge fra den dato, som a-kassen har fået frigørelsesattesten. Det påhviler a-kassen at vejlede medlemmerne om reglerne.

Beregning af supplerende dagpenge

 • Et fuldtidsforsikret medlem kan som udgangspunkt få udbetalt supplerende dagpenge for en måned efter forholdet mellem antallet af medlemmets arbejdstimer i vedkommende måned og 160,33 timer
 • Et deltidsforsikret medlem kan som udgangspunkt få udbetalt supplerende dagpenge for en måned efter forholdet mellem antallet af medlemmets arbejdstimer i vedkommende måned og 130 timer

Der er en mindste grænse - en bagatelgrænse - for, hvor lidt der kan udbetales i supplerende dagpenge for en uge:

 • Et fuldtidsforsikret medlem kan således kun få udbetalt supplerende dagpenge for en måned, hvis dagpengene i måneden udgør et beløb, der mindst svarer til dagpenge for to dage, dvs. 14,8 timer pr. måned.
 • Et deltidsforsikret medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis medlemmets ret til dagpenge i en måned udgør mindst 12 timer.

Mindsteudbetalingsreglen er en absolut regel. Det er således uden betydning, hvorfor der i øvrigt ikke kan udbetales dagpenge i måneden.

Et medlem har ret til supplerende dagpenge i op til 30 uger. Når et medlem har fået udbetalt nedsatte dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for de sidste 104 uger, falder retten til supplerende dagpenge bort.

Hvis medlemmet er fuldtidsforsikret, skal medlemmet inden for en periode på 12 sammenhængende måneder til indkomstregistret have fået indberettet mere end:

 • 146 løntimer pr. måned i hver af 6 månedsindberetninger, som månedslønnet
 • 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger, som ugelønnet
 • 68 løntimer i hver af 13 indberetningsperioder, som 14-dageslønnet.

Hvis medlemmet er deltidsforsikret, skal medlemmet inden for en periode på 12 sammenhængende måneder til indkomstregistret have fået indberettet mere end:

 • 118 løntimer pr. måned i hver af 6 månedsindberetninger, som månedslønnet
 • 27 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger, som ugelønnet
 • 54 løntimer i hver af 13 indberetningsperioder, som 14-dageslønnet

Et medlem kan derudover genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at have udøvet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang i mindst 26 uger inden for 12 måneder.

Fra 1. oktober 2018 bliver det muligt at forlænge retten til supplerende dagpenge med op til 12 uger yderligere. Forlængelse sker med 4 uger ad gangen for hver måned, hvor der ikke er udbetalt dagpenge.

Særligt for personer over 55 år og seniorjobs
Et ledigt medlem har ret til et seniorjob, hvis medlemmets dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. Det er en betingelse, at medlemmet ved fortsat medlemskab og betaling af efterlønsbidrag, skal opfylde anciennitetskravet for ret til efterløn når medlemmet når efterlønsalderen.

Seniorjob kan søges 3 måneder før dagpengeudløb og tidligst 5 år før efterlønsalderen og skal senest være søgt 2 måneder efter, at medlemmet har mistet retten til dagpenge. 

Der mulighed for dispensation, hvis medlemmet ikke har nået at søge i tide og der foreligger særlige forhold, der ikke kan tilregnes medlemmet.

Det kan f.eks. være, hvis jobcenteret eller a-kassen ikke har vejledt korrekt, a-kassen ikke har været opmærksomme på dagpengeudløb eller alvorlig sygdom hos medlemmet eller nærmeste pårørende.

Seniorjob ansøges hos bopælskommunen og kan tilbydes både som fuldtidsansættelse og deltidsansættelse afhængig af medlemmets forsikringsstatus.

Bemærk, at bopælskommunen  først er forpligtet til at give et seniorjob med start 2 måneder efter ansøgningen. Der kan derfor være en periode, hvor medlemmet ikke har et forsørgelsesgrundlag. 

Indhold hentes