Generelle betingelser

Sidst redigeret den 14.01.2020

Et medlem skal som hovedregel have bopæl og opholde sig i Danmark. Dog kan et medlem på visse betingelser få dagpenge under arbejdssøgning i et andet land. Spørg a-kassen.

Rådighed
Et ledigt medlem kan kun få dagpenge, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. Et medlem står ikke til rådighed, hvis medlemmet:

 • afslår et arbejde, som medlemmet er henvist til
 • afslår et tilbud
 • afslår jobsamtaler.

Medlemmet står heller ikke til rådighed, hvis denne ophører i et arbejde eller et tilbud, hvis denne skal:

 • overtage andet arbejde
 • begynde selvstændig erhvervsvirksomhed
 • begynde på eller fortsætte en uddannelse (se dog nedenfor)
 • gå på efterløn
 • rejse til udlandet eller
 • flytte på grund af ægtefælles eller samlevers forhold.

Medlemmet kan igen få dagpenge fra det tidspunkt, hvor det dokumenteres, at forudsætningen for afslaget eller ophøret er bortfaldet.

Tilmelding og forløb i Jobcenteret
Medlemmet skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret i hele den periode, der anmodes om dagpenge for.

Efter tilmelding er der bl.a. krav om at medlemmet:

 • senest to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende har et godkendt CV på www.jobnet.dk
 • løbende bekræfter at være arbejdssøgende ved at tjekke sine jobforslag, og selv booke samtaler
 • skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen
 • skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at medlemmet er henvist til arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør
 • som udgangspunkt skal kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal medlemmet kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler
 • acceptere længere transporttid, hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt
 • deltager i samtaler, aktiviteter og tilbud.

Tab af ret til dagpenge og arbejdskrav
Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når der er indberettet 300 løntimer til Indkomsregistret inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger.

Selvforskyldt ledighed med tab af ret til dagpenge
Der er sket stramninger i reglerne om selvforskyldt ledighed og gyldige grunde til at afslå og opsige arbejde. Det er derfor altid vigtigt at kontakte a-kassen inden man f.eks. afslår arbejde, opsiger sit arbejde  eller ophører med selvstændig virksomhed.

Dagpenge under de første 14 dages sygdom
Får et medlem dagpenge under de første 14 dages sygdom er der ikke krav om, at medlemmet er tilmeldt som arbejdssøgende eller krav om at overtage henvist arbejde.

Medlemmet kan tidligst få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen, med mindre der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at sygemelding ikke er sket rettidigt.

Ret til dagpenge under uddannelse
Et medlem kan bevare retten til dagpenge ved deltagelse i udvalgte typer af kurser og uddannelse. Der er flere betingelser, der skal være opfyldt, og arbejdsløshedskassen skal altid godkende det. Ret henvendelse til arbejdsløshedskassen for nærmere oplysninger.

Supplerende dagpenge og frigørelsesattest
Supplerende dagpenge kan udbetales til et medlem, der arbejder på nedsat tid, men som ønsker at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang.

Det er en betingelse, at medlemmet er dagpengeberettiget og opfylder de almindelige betingelser for få dagpenge.

 For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid højst 30 timer ugentlig.

Et deltidsforsikret medlem, der før ledighedens indtræden har haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 28 timer, vil således blive anset for at arbejde på nedsat tid, hvis medlemmets arbejdstid i en uge er mindre end 28 timer.

Når et medlem arbejder på nedsat tid, er udbetaling af supplerende dagpenge betinget af, at medlemmet har afleveret en frigørelsesattest til a-kassen. Attesten er en tilkendegivelse fra medlemmets arbejdsgiver om, at medlemmet kan frigøres fra sit arbejde med dags varsel. Kravet om frigørelsesattest gælder både for fuldtids- og deltidsforsikrede medlemmer.

Beregning af supplerende dagpenge

 • Et fuldtidsforsikret medlem kan som udgangspunkt få udbetalt supplerende dagpenge for en måned efter forholdet mellem antallet af medlemmets arbejdstimer i vedkommende måned og 160,33 timer
 • et deltidsforsikret medlem kan som udgangspunkt få udbetalt supplerende dagpenge for en måned efter forholdet mellem antallet af medlemmets arbejdstimer i vedkommende måned og 130 timer.

Der er en bagatelgrænse for, hvor lidt der kan udbetales i supplerende dagpenge for en uge

 • et fuldtidsforsikret medlem kan således kun få udbetalt supplerende dagpenge for en måned, hvis dagpengene i måneden udgør et beløb, der mindst svarer til dagpenge for to dage, dvs. 14,8 timer pr. måned
 • et deltidsforsikret medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis medlemmets ret til dagpenge i en måned udgør mindst 12 timer.

Et medlem har ret til supplerende dagpenge i op til 30 uger. Når et medlem har fået udbetalt nedsatte dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for de sidste 104 uger, falder retten til supplerende dagpenge bort.

 

Indhold hentes