Værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der er mulighed for at fratage en person den retlige handleevne. Det kan ske i forbindelse med et almindeligt økonomisk værgemål. Det betyder, at personen bliver umyndiggjort ift. sine økonomiske forhold.

Værgemål med fratagelse af den retlige handleevne kan være en løsning, hvis personen på grund af nedsat funktionsevne
mangler økonomisk forståelse, eller hvis personen misbruger sin økonomi til skade for sig selv. Det kan også være en løsning for at
forhindre, at personen bliver udnyttet økonomisk af andre personer.

Man kan være frataget handleevnen helt eller delvist. Hvis det må antages at være en tilstrækkelig beskyttelse af personen under
værgemål kun at fratage handleevnen ift. bestemte aktiver som f.eks. en fast ejendom eller bestemte anliggender som f.eks. optagelse af lån,
så skal handleevnen kun fratages delvist.

Den, der er frataget den retlige handleevne, mister retten til at varetage sin egen økonomi og retten til at forpligte sig økonomisk. Hvis
det er en delvis fratagelse af handleevnen, mister man kun retten til at råde ift. de aktiver og anliggender, som er omfattet af den delvise
fratagelse af handleevnen.

Hvis personen alligevel indgår økonomiske aftaler med andre uden om værgen, så er disse aftaler som udgangspunkt ugyldige.

Ved en fuldstændig fratagelse af den retlige handleevne, mister man stemmeretten til Folketinget og til folkeafstemninger.

Værgemål med fratagelse af retlig handleevne kan tidsbegrænses.

Sager om fratagelse af den retlige handleevne behandles af byretten på det sted, hvor personen, der ønskes under værgemål, har bopæl.


Indhold hentes