Værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

Sidst redigeret den 09.01.2018

Der er mulighed for et vidtrækkende værgemål, der griber dybt ind i en persons integritet ved at „umyndiggøre“ vedkommende. I dag taler man ikke længere om umyndiggørelse, men om at få frataget den retlige handleevne.

Det kan kun ske i forbindelse med et økonomisk værgemål, der omfatter hele økonomien og altså ikke bestemte økonomiske forhold som f.eks. salg af fast ejendom.

Værgemålet kan tidsbegrænses, hvis f.eks. lægeerklæringen taler for det.

Værgemål med fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne kan være en løsning, hvis personen på grund af nedsat funktionsevne mangler økonomisk forståelse og misbruger sine penge til skade for sig selv, eller for at forhindre, at personen bliver udnyttet økonomisk af andre.

Den, der er frataget den retlige handleevne, mister retten til at varetage sin egen økonomi og retten til at forpligte sig økonomisk. Hvis personen alligevel indgår økonomiske aftaler med andre uden om værgen, så er disse aftaler som udgangspunkt ugyldige.

Pågældende mister også stemmeretten til Folketinget, ved folkeafstemninger og er ikke længere valgbar til f.eks. Folketinget.

Sager om fratagelse af den retlige handleevne behandles af byretten på det sted, hvor personen, der ønskes under værgemål, har bopæl.

Indhold hentes