Tilsyn med værgen

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hensigten med et beskikket værgemål er, ud over at sikre varetagelsen af forholdene for den, der er under værgemål, også at sikre offentlig kontrol med værgens udførelse af opgaverne.

Det er Familieretshuset, der står for kontrollen. Udover at føre tilsyn med værgerne, skal Familieretshuset også vejlede værgerne i forbindelse med iværksættelse af værgemål, og hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Værgen skal aflægge regnskab for anvendelse af indtægter, der tilhører den, der er under værgemål og efter omstændighederne også aflægge regnskab over formuen.

Regnskabet skal indsendes til den forvaltningsafdeling, der bestyrer formuen. Bestyres midlerne ikke i en forvaltningsafdeling, skal regnskabet sendes til Familieretshuset.

Der er ikke krav om lignende kontrol med et personligt værgemål.

Hvis Familieretshuset bliver bekendt med, at værgen ikke varetager interesserne for den, der er under værgemål, skal Familieretshuset undersøge forholdene og eventuelt give værgen pålæg eller fratage værgemålet.

Der er ikke tilsyn med samværger af andre end den, der er under samværgemål.

Særligt for ægtefæller
Hvis personen, der søges værgemål for, er gift og har delingsformue, er det en god ide at beskikke en anden person end ægtefællen som økonomisk værge, da reglerne om forvaltning, anbringelse, tilsyn og regnskabspligt som udgangspunkt så ikke gælder.

Ved denne form for værgemål undgås også, at den svage ægtefælles del af den fælles formue skal udskilles og sættes ind på en forvaltningskonto.

Værgemålet administreres i disse tilfælde af værgen sammen med den ægtefælle, der ikke er under værgemål, og det forudsættes, at værgen og den raske ægtefælle kontrollerer hinanden.

Indhold hentes