Særlige værgemål

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der kan beskikkes en særlig værge - en ad hoc værge - hvis der er modstridende interesser mellem en allerede beskikket værge og personen, der er under værgemål, f.eks. ved køb/salg af fast ejendom imellem parterne, eller hvis begge er arvinger i samme bo. På andre områder fortsætter det oprindelige værgemål uændret.

Der skal altid beskikkes en særlig værge, hvis den ene ægtefælle er værge for den anden og ønsker at sælge fast ejendom, der tilhører den syge ægtefælle eller overføre fast ejendom fra den syge ægtefælle til sig selv.

En særlig værge kan også beskikkes, når en allerede udpeget værge er midlertidigt forhindret i at varetage sit hverv.

Endelig kan der iværksættes et ad hoc værgemål i de situationer, hvor en person, der ikke i forvejen er under værgemål, midlertidigt er ude af stand til at varetage sine egne interesser.

Skifteretten kan beskikke en skifteværge, der skal varetage interesserne for en arving under skifte af et dødsbo, hvis denne ikke selv kan.

Indhold hentes