Ankeadgang

Sidst redigeret den 01.04.2019

Familieretshusets afgørelser om etablering, ændring og ophævelse af værgemål kan indbringes for retten inden fire uger efter, at der er givet meddelelse om afgørelsen.

En klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at en afgørelse om værgebeskikkelse gælder, selvom man klager over afgørelsen. Retten kan dog bestemme, at værgebeskikkelsen ikke skal gælde, så længe klagen bliver behandlet.

Hvis værgebeskikkelse er sket ved dom, kan sagen ankes til landsretten. Anke sker ved skriftlig eller mundtlig meddelelse til byretten.

Familieretshusets afgørelser om, hvem der konkret skal beskikkes som værge, kan påklages til Civilstyrelsen.

De personer, der kan anke, er de samme, som kan anmode om værgemål. 

Indhold hentes