Ankeadgang

Sidst redigeret den 09.01.2018

Statsforvaltningens afgørelser om værgemål kan indbringes for retten inden fire uger efter, at der er givet meddelelse om afgørelsen.

En klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at en afgørelse om værgebeskikkelse gælder, selvom man klager over afgørelsen. Retten kan dog bestemme, at værgebeskikkelsen ikke skal gælde, så længe klagen bliver behandlet.

Hvis værgebeskikkelse er sket ved dom, kan sagen ankes til landsretten. Anke sker ved skriftlig eller mundtlig meddelelse til byretten.

De personer, der kan anke, er de samme, som kan anmode om værgemål. Se, Hvem kan anmode om værgemål?

Indhold hentes