Oversigt over fuldmagter

Sidst redigeret den 14.01.2020

Her kan man se de umiddelbare forskelle på fremtidsfuldmagter og Ældre Sagens pårørendefuldmagter.

 

Fremtidsfuldmagter Ældre Sagens pårørendefuldmagter
Lovgrundlag Lov om fremtidsfuldmagter. Aftaleloven.
Forvaltningsloven.
Oprettelse Fremtidsfuldmagter skal oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret.
Ældre Sagens pårørendefuldmagter udfyldes og udskrives fra www.aeldresagen.dk
Hvem kan give fuldmagten? Alle myndige personer med sin fornufts fulde brug kan oprette fuldmagt.

Fuldmagterne vedrørende økonomi og fast ejendom: Ægtefæller med formuefællesskab kan give en fuldmagt.

Fuldmagten vedrørende personlige forhold: Alle kan give en fuldmagt.

Den, der opretter fuldmagten, skal i alle tilfælde være ved sin fornufts fulde brug.

Hvem kan være fuldmægtig? Alle myndige personer kan vælges til at være fuldmægtig. Alle myndige personer kan vælges til at være fuldmægtig.
 Oprettelse

Ikke fritaget for Digital Post:

  1. Først skal fuldmagten indtastes og underskrives digitalt via www.tinglysning.dk. Herefter er den registreret digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret
  2. Dernæst skal en notar påtegne fuldmagten digitalt
Fritaget for Digital Post:
Man skal indsende sin fremtidsfuldmagt på papir til Familieretshuset og derefter underskrive den ved personligt fremmøde. Herefter vil Familieretshuset oprette den digitalt. Man skal ikke til notar herefter.
Skal underskrives i overværelse af to vidner eller notar.
 Ikraftsættelse Fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtig skal bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft og skal bl.a. fremlægge lægeerklæring om fuldmagtsgivers helbredstilstand. Det er Familieretshuset, der afgør, om fuldmagten skal sættes i kraft.  Fuldmagten træder som udgangspunkt i kraft det øjeblik, fuldmagtsgiver underskriver fuldmagten.
 Gebyr Det koster 300 kr. i gebyr at få fremtidsfuldmagten påtegnet af notaren. 
Det koster 1.010 kr. i gebyr, når man anmoder Familieretshuset om at ikraftsætte fremtidsfuldmagten. 
Derudover skal man betale for lægeerklæring, som skal sendes til Familieretshuset. 
Der kan evt. også være udgifter til advokat, hvis man vælger at få juridisk hjælp.
Det koster som udgangspunkt intet at lave pårørendefuldmagt – kun hvis man vælger at få hjælp af en advokat.
Det koster dog 300 kr. i gebyr pr. fuldmagt, hvis man vælger notarpåtegning.
 Registrering Afgørelsen om ikraftsættelse bliver tinglyst i Personbogen, hvorved fuldmagten bliver tilgængelig for aftaleparter og offentlige myndigheder, og fuldmægtigen bliver legitimeret til at råde. Pårørendefuldmagten registreres ikke noget sted. Man står selv for at opbevare fuldmagten forsvarligt, indtil man ønsker at benytte den.
 Tilsyn Familieretshuset kan indlede en tilsynssag, hvis de bliver opmærksomme på forhold, som kan stride mod fuldmagtsgivers interesser. Det kaldes ”hvilende tilsyn”. Ældre Sagens fuldmagter hviler på tillid, og der er intet officielt tilsyn med dem.
Indflytning i plejebolig I visse tilfælde kræver indflytning i plejebolig for en person med demenssygdom et værgemål. Her kan fremtidsfuldmægtigen træde i stedet for værgen.  Nogle indflytninger i plejeboliger for mennesker med demenssygdomme kræver værgemål. En pårørende fuldmægtig kan ikke træde i stedet for en værge.

Indhold hentes