Visitation og opfølgning

Sidst redigeret den 19.06.2020

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der ændringer til dette afsnit:  Jobcentret kan indtil den 20.oktober 2020 vælge om opfølgningssamtaler skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. 

Den sygemeldte skal ud fra de indhentede oplysninger visiteres til opfølgning efter kategori 1, 2 eller 3:

  1. Der forventes fuld raskmelding mindre end 8 uger fra første fraværsdag. Der er ingen krav til opfølgning.
  2. Der forventes fuld raskmelding senere end 8 uger fra første fraværsdag. Den første opfølgningssamtale skal finde sted senest efter 8 uger og derefter hver 4. uge.
  3. Der forventes fuld raskmelding senere end 8 uger fra første fraværsdag og hvor der, udover de helbredsmæssige forhold, kræves en tværfaglig indsats i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdet.

For sygemeldte visiteret til kategori 3 skal sagen behandles i rehabiliteringsteamet inden 4 uger efter visitationen. Kommunen skal udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del sammen med den sygemeldte.

Kommunen skal ud fra indstillingen fra rehabiliteringsteamet iværksætte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Den sygemeldte tilknyttes en gennemgående og koordinerende sagsbehandler.

En sygemeldt kan kun være i kategori 1 i de første 8 uger. Ved fortsat sygdom skal der foretages en revisitation.

Sygemeldte skal have udfærdiget ”Min Plan” i forbindelse med opfølgningsforløbet, hvor aftaler om opfølgning skal fremgå.

Planen skal give et overblik over, hvilken indsats der er behov for, så mulighederne for at opnå varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet forbedres.

Har den sygemeldte komplekse og sammensatte problemer, der kræver forskellige planer og koordinering, kan der udfærdiges en helhedsorienteret plan.

Sygemeldte har efter første opfølgningssamtale mulighed for, at booke samtaler digitalt via jobnet inden for den fastsatte frist, hvis der er ledige tider. Udeblivelse fra samtalen kan få konsekvenser for sygedagpengene.

Der er fremsat lovforslag om, at det ikke længere skal være et krav, at der altid skal indhentes lægeattest inden første opfølgningssamtale. Kommunen skal vurderer om der er behov herfor. Den sygemeldte kan dog selv anmode om at der indhentes lægeerklæring. Vedtages lovforslaget-  er det i skrivende stund -  planlagt til at skulle træde i kraft 01.01.2020.

Som led i overvejelserne om at fastholde en person på arbejdsmarkedet skal man være opmærksom på de støtteordninger, der findes for personer med handicap/nedsat arbejdsevne.

Ordningerne gælder for lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende og personer under uddannelse.

Jobcentrets konsulenter kan hjælpe med information om støttemulighederne. Se www.bmhandicap.dk, kompenserende ordninger og læs mere i afsnit om fleksjob - og andre jobs på særlige vilkår

Er der tale om alvorlig sygdom og livstruende sygdom, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med kontakt til den sygemeldte, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte.

Fast-track ordning
Arbejdsgivere og sygemeldte borgere kan anmode kommunen om en tidlig opfølgning, hvis sygefraværet forventes at vare mere end 8 uger. Fast track er en frivillig ordning.

Anmodningen skal ske inden for de første 5 uger af sygefraværet.

Kommunen skal afholde den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen om tidlig opfølgning.

Hvis det er arbejdsgiveren, der har anmodet om hurtig opfølgning kan lønmodtageren modsætte sig det. Så sker opfølgningen senest inden 8 uger fra første fraværsdag.

Indhold hentes