Uarbejdsdygtighed

Sidst redigeret den 14.01.2020

En sygemeldt skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom for at have ret til sygedagpenge. Det gælder også retten til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Arbejdsevnen er vigtig i vurderingen af, om man kan anses for at være uarbejdsdygtig. Der lægges ikke kun vægt på den lægelige vurdering. Der skal altid ske vurdering af, om arbejdsevnen kan udvikles og om der er initiativer, der kan bringe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet på fuld tid.

Så længe der er mulighed for en væsentlig udvikling af arbejdsevnen, f.eks. afklaring om den sygemeldte har behov for revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension, er helbredstilstanden ikke stationær.

Har en lønmodtager to samtidige arbejdsforhold kan betingelsen for at være uarbejdsdygtig godt være opfyldt i det ene ansættelsesforhold samtidig med, at man fortsætter med at arbejde i det andet.

Man kan være berettiget til nedsatte sygedagpenge, hvis man ikke er fuldt uarbejdsdygtig. Kommunen skal i så fald vurdere, om man kun delvist magter sit arbejde og udbetale refusion til arbejdsgiveren for de timer, man er sygemeldt.

Ledige sygemeldte kan ikke være delvist sygemeldte. De får beregnet sygedagpenge som fuldt uarbejdsdygtige.

Det samme gælder lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren ikke kan tage den sygemeldte delvist tilbage. I disse tilfælde udbetales fulde sygedagpenge eller fuld refusion til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom.

Kommunen kan ikke standse udbetaling af sygedagpenge alene med den begrundelse, at den sygemeldte vurderes til at kunne stille sig til rådighed på deltid. Det er den sygemeldtes kommune som løbende skal vurdere om den sygemeldte er uarbejdsdygtig efter sygedagpengeloven. Kommunen har ansvar for at sagen oplyses tilstrækkelig inden der træffes afgørelse.

Udbetalingen af sygedagpengene kan derfor tidligst stoppes fra datoen for kommunens afgørelse eller datoen på det brev, hvor de meddeler, at udbetalingen stoppes.

I sager hvor Ankestyrelsen eller kommunen har truffet afgørelse om arbejdsdygtighed med tilbagevirkende kraft, skal borgerne have deres sager behandlet igen.

Sygedagpengene kan ikke  kræves tilbage, alene med den begrundelse, at de er modtaget uberettiget. Man skal have tilsidesat sin oplysningspligt eller have modtaget sygedagpengene mod bedre vidende.

Indhold hentes