Forlængelse af sygedagpenge

Sidst redigeret den 19.06.2020

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der er følgende ændringer til dette afsnit: På grund af den aktuelle krise, er der vedtaget en lov som betyder, at sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres periode med sygedagpenge med tre måneder, hvis de når tidspunktet for revurdering i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Det gælder også selvom kommunen har truffet afgørelse, om at de ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de sædvanlige forlængelsesregler.

Inden udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder, skal kommunen træffe afgørelse om sygedagpengemodtageren fortsat har ret til sygedagpenge.

Indtil den 1.oktober 2020 kan kommunen vælge om møder i rehabiliteringsteamet skal foregå ved fysisk tilstede værelse eller ved virtuelle møder. Man skal give tilladelse til at mødet afholdes virtuelt uden man er tilstede.

Hvis kommunen træffer en afgørelse der ikke er i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde.

Har man modtaget sygedagpenge i 22 uger i de forudgående 9 måneder skal kommunen tage stilling til, om der er mulighed for at forlænge udbetalingen af sygedagpengene, eller om der skal visiteres til et jobafklaringsforløb.

Er man førtidspensionist, eller har man nået folkepensionsalderen, ophører udbetalingen når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 26 uger indenfor de seneste 12 måneder.

Hvis det vurderes, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdsmarkedet indenfor 26 uger, kan sygedagpengene forlænges.

Kommunen skal foretage en helhedsvurdering førend sygedagpengene kan ophøre. Perioden kan forlænges når det er åbenlyst, at arbejdsevnen er så nedsat, at kommunen vurderer eller burde have vurderet, at den sygemeldte ikke kan vende tilbage til ordinær beskæftigelse.

Sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet, hvor der bl.a. skal tages stilling til andre muligheder, som f.eks. bevilling af revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Sygedagpengene kan forlænges udover de 22 uger, hvis:

  • det anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes revalidering
  • det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger (op til 69 uger)
  • den sygemeldte er under- eller venter på lægebehandling og forventes arbejdsdygtig indenfor 134 uger, regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden
  • kommunen har påbegyndt en sag, der skal behandles hurtigst muligt i rehabiliteringsteamet for at afklare, om den sygemeldte er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb (uden tidsbegrænsning)
  • en læge vurderer, at den sygemeldte har en alvorlig livstruende sygdom. Det er ikke en betingelse, at den sygemeldte er i terminalfasen (uden tidsbegrænsning)
  • der er rejst sag om ret til erstatning efter Lov om Arbejdsskadesikring og indtil der er truffet afgørelse om erhvervsevnetabs erstatning (gælder også midlertidige afgørelser).
  • der er påbegyndt en sag om førtidspension. Eller når kommunen har vurderet, at arbejdsevnen ikke kan forbedres og sagen derfor ikke skal forelægges rehabiliterings teamet.

For folke- eller førtidspensionister kan udbetalingen af sygedagpenge maksimalt forlænges med op til 26 uger, hvis det vurderes, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdsmarkedet indenfor 26 uger.

Jobafklaringsforløb
Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges udover de 22 uger, og man stadig er fuldt uarbejdsdygtig, skal man overgå til et jobafklaringsforløb.

Sagen skal senest 4 uger efter ophør af sygedagpengene være forelagt for rehabiliteringsteamet.

Under forløbet har man en gennemgående og koordinerende sagsbehandler og det skal tilrettelægges med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Forløbet varer max  2 år, men det er muligt at deltage i flere jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Ydelsen under jobafklaringsforløbet er for forsørgere 15.355 kr. pr. måned og for ikke forsørgere 11.554 kr. pr. måned.

Får man en livstruende og alvorlig sygdom under jobafklaringsforløbet har man ret til sygedagpenge igen, hvis man opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen.

Indhold hentes