Betingelser for sygedagpenge

Sidst redigeret den 13.01.2021

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der kan være midlertidige ændringer til dette afsnit. Kontakt evt. Ældre Sagens Rådgivning eller  kommunens afdeling vedr. sygedagpenge.

Lønmodtagere, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge og selvstændige erhvervsdrivende kan få sygedagpenge. 

Det er en betingelse, at man opholder sig eller beskattes i Danmark af indtægten fra det job man sygemeldes fra. Der er undtagelser fra opholds- og beskatningsreglerne. Spørg sygedagpengeafdelingen i kommunen.

Man skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 26 uger inden sygemeldingen og i den periode have været beskæftiget i mindst 240 timer, hvis man ikke får sygedagpenge eller løn fra arbejdsgiver under sygdom.

For at få udbetalt sygedagpenge fra sin arbejdsgiver i arbejdsgiverperioden er det en betingelse, at man har været ansat hos arbejdsgiveren i de sidste 8 uger og i den periode været beskæftiget i mindst 74 timer.

Sygedagpengene beregnes på grundlag af timelønnen med evt. tillæg fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Har man en timeløn under den maksimale sats, får man sygedagpenge svarende til den hidtidige løn.

Sygemeldte arbejdsløse medlemmer af en a-kasse har ret til sygedagpenge med et beløb svarende til arbejdsløshedsdagpengene. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.

Der er ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, som er helligdage, der ikke falder på en søndag, f.eks. 2. påskedag.

Sygemeldte har, efter første opfølgningssamtale, mulighed for digitalt at booke samtaler via jobnet. Samtalen skal bookes inden for den fastsatte frist, hvis der er ledige tider. Udeblivelse fra samtalen sidestilles med en skriftlig orientering fra kommunen og kan få konsekvenser for ens sygedagpenge.

En arbejdsgiver har kun ret til oplysninger om helbred eller andre lægelige forhold i refusionssager, og kun hvis oplysningerne har væsentlig betydning for arbejdsgivers varetagelse af sine økonomiske interesser.

Arbejdsgiver kan først få adgang til oplysningerne når kommunen overvejer at standse refusionen, og kun hvis oplysningerne ikke skader lønmodtageren.

Ferie og sygedagpenge
Man kan som udgangspunkt ikke holde ferie når man er sygemeldt.

Hvis ferien ikke er aftalt med arbejdsgiver eller kommunen betragtes ferien som en raskmelding. Søger man om sygedagpenge efter ferien betragtes det som en ny sygemelding, hvor betingelserne for at modtage sygedagpenge og beskæftigelse skal være opfyldt.

Hvis man vil opholde sig et andet sted end i sin bolig, skal man tale med jobcentret om de konkrete muligheder.

Har man på grund af sygdom ikke haft mulighed for at holde ferie inden ferieåret udløber, kan man i visse tilfælde få udbetalt feriepenge uden at holde ferie og samtidig oppebære sygedagpenge.

Indhold hentes