Hjemmesygepleje

Sidst redigeret den 15.01.2024

Gratis hjemmesygepleje ydes efter henvisning fra læge til personer, der opholder sig i kommunen. Den omfatter f.eks. sårpleje, hjælp til medicinering, pleje af døende og støtte og vejledning til den syge og til pårørende.

Hjemmesygeplejen skal også yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats og er et vigtigt bindeled mellem den syge, sygehuset, praktiserende læge, de pårørende og socialforvaltningen.

Kommunen skal tilrettelægge hjemmesygeplejen og har ansvaret for, at der ydes gratis hjemmesygepleje.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for hjemmesygeplejen, og skal føre tilsyn med, hvorledes opgaverne varetages.

Akutfunktioner
Kommunerne har etableret gratis akutfunktioner i hjemmesygeplejen. 

Formålet er at varetage sygeplejefaglige opgaver, der ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje, herunder at forebygge forværring af akut eller kendt sygdom, samt at følge op på sygehusets pleje og behandlingsindsats.

Borgeren skal have pleje - og behandlingsbehov, f.eks. inhalationsbehandling, pasning af dræn, sondeernæring m.v.

Der skal foreligge en lægehenvisning eller hvis hjemmesygeplejen har behov for sparring med akutfunktionens personale. 

Indsatsen erstatter ikke en sygehusindlæggelse.

Den skal ydes, hvor der er behov for en opfølgende kommunal pleje- og behandlingsindsats, eller ved behov for en forebyggende indsats for at undgå (gen)indlæggelse eller forhindre forværring af sygdom.

Den enkelte kommune beslutter selv, hvordan akutfunktionen organiseres. Det kan være som udførende teams til borgere i eget hjem, herunder i plejebolig, eller ved midlertidigt ophold (aflastning). Samt på en kommunal akutplads, som nogle kommuner har valgt at oprette.

I modsætning til, hvad der gælder for borgere med bopæl i plejebolig eller borgere i  aflastningsophold, skal der ikke betales for kost, linned og tøjvask på en kommunal akutplads. Ret henvendelse til kommunen for yderligere oplysninger om hvilket lovgrundlag ydelsen er tildelt efter. Kommunen har pligt til at oplyse om dette. 

 

Indhold hentes