"Indefrysning" af kommunal ejendomsskat (grundskyld)

Sidst redigeret den 12.01.2022

Der er mulighed for at optage lån hos kommunen og „indefryse" den kommunale ejendomsskat (grundskylden).

Ejeren eller ægtefællen skal have fast bopæl i Danmark eller i et land, hvorfra Skattestyrelsen kan indhente oplysninger om ejerens eller ægtefællens indkomstforhold, på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten (grundskylden), skal betales og opfylde et af de nedenfor nævnte punkter

Herudover skal ejendommen benyttes til beboelse eller fritidsbeboelse af ejeren eller dennes ægtefælle. Det kræves ikke, at ægtefællen er med på ejendommens skøde, og indtægts- og formueforhold har ikke betydning for retten til lånet.

Har man både parcelhus/ejerlejlighed og sommerhus, kan man kun få lån til ejendomsskatter i én af ejendommene.

Lånet forrentes med en årligt fastsat rentesats baseret på markedsrente uanset om de oprindelige dokumenter oprettet i forbindelse med lånet indeholder bestemmelser om fast forrentning med halvdelen af diskontoen.

Fra 1. januar 2022 er renten 0,48 % og gælder også for lån, der er optaget tidligere.

Ved indfrielse af lån med påløbne renter, ydes et nedslag på 25% af renter, der er påløbet efter 1. januar 2011.

Som sikkerhed for lånet og evt. senere lån kræver kommunen et tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev i huset med sikkerhed inden for den offentlige ejendomsværdi.

Hvis man på et senere tidspunkt, efter at have fået indefrosset sine ejendomsskatter, ønsker at optage andre lån f.eks. kreditforeningslån, vil kommunen måske ikke gå med til at rykke for det nye lån uden en hel eller delvis indfrielse. Kommunen skal dog som udgangspunkt rykke, hvis man omlægger lånet til en lavere rente, og det nye låns løbetid og afdragsprofil er uændret i forhold til hidtidige låns.

Lånet vil ikke blive krævet indfriet hverken helt eller delvis, selvom den offentlige ejendomsværdi skulle blive sat ned efter optagelsen af lånet, hvorved sikkerheden ikke længere er indenfor den nye vurdering.

Betingelserne for tinglysning og evt. rykning ved senere lånoptagelse fremgår af ansøgningsskemaet. Yderligere oplysninger kan indhentes hos kommunen, inden man underskriver anmodningen.

Tinglysningsafgift af skadesløsbrevet påhviler efter loven kommunen.

Lånet forfalder til betaling ved hel eller delvist salg eller anden overdragelse af huset, men ikke hvis en ægtefælle ved arv overtager huset eller sidder i uskiftet bo.

Der kan ikke både opnås indefrysning af ejendomsskatter og boligydelseslån. I tvivlstilfælde bør det derfor drøftes med kommunen hvilken ordning, der er mest fordelagtig for ejeren.

Kommunens pligt til „indefrysning“
Alle kommuner er forpligtede til at "indefryse" de egentlige ejendomsskatter (grundskylden). Endvidere har ejeren krav på indefrysning af udgifterne ved tilslutning af ejendommen til kollektive anlæg, hvor der er tilslutningspligt.

Kommunens frivillige „indefrysning“
Kommunen kan beslutte, om den vil lade andre udgifter indefryse, f.eks. vej- og kloakudgifter, vandafledningsafgifter og renovationsafgifter. Mange kommuner har stoppet for indefrysninger af denne frivillige del. Oplysning herom gives af kommunen.

Stigning i ejendomsskat (grundskyld) for skatteårene 2018-2023
Fra 1. juli 2018 yder kommunen årligt et lån til betaling af stigningen i grundskylden opgjort som forskellen mellem grundskylden for det pågældende skatteår og grundskylden for 2017, dog kun hvis stigningen overstiger 200 kr. pr. ejer.

Fra 2018 blev belåningen obligatorisk og kunne ikke fravælges. Ordningen skulle oprindelig løbe til udgangen af 2020, men blev i forbindelse med udskydelsen af skattereformen med 3 år forlænget til udgangen af 2023.

Fra maj 2021 kan man dog vælge at betale det indefrosne beløb til kommunen, eller man kan lade gælden stå. Den vil så skulle indfries i forbindelse med salg af ejendommen.

Hvis ejendommen erhverves i årene 2018-2023 beregnes stigningen i forhold til grundskylden i det år, hvor ejendommen erhverves.

Indhold hentes