Offentlig retshjælp

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ønsker man bistand fra en advokat, giver det offentlige tilskud, hvis husstandens indkomst (personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst) i 2020 ikke overstiger:

  • 336.000 kr. for enlige
  • 427.000 kr. for samlevende og gifte.

For hvert hjemmeboende barn under 18 år forhøjes beløbene med 58.000 kr. 

Ved henvendelse til advokat om offentlig retshjælp i 2020 skal man medbringe årsopgørelsen for 2018. Hvis den aktuelle indkomst er ændret medbringes lønsedler, pensionsmeddelelse mv.

Offentlig retshjælp gives til alle typer af sager, dog ikke

  • hvis man er selvstændig, og sagen hovedsageligt har med ens erhverv at gøre 
  • hvis man er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag
  • hvis sagen angår - eller er under behandling - i en offentlig myndighed
  • hvis sagen er under behandling af et godkendt klage- eller ankenævn
  • ved ansøgning om gældssanering (se dog trin 1 om advokatvagten).

Den offentlige retshjælp er opdelt i trin 1, 2 og 3.

Trin 1 - Mundtlig rådgivning, se afsnit om advokatvagten.

Trin 2 - Hjælp til en enkelt skriftlig henvendelse, f.eks. en ansøgning, en klage, ansøgning om fri proces, oprettelse af et simpelt testamente, ægtepagt el. lign.
For denne type retshjælp, som er ét møde med advokaten, vil egenbetalingen være 285 kr. (2020)

Trin 3 - Ydes, når der er optakt til en egentlig klage- eller retssag, og advokaten skønner, at der kan opnås forligsmæssig løsning af en tvist. For denne udvidede retshjælp betales 1.300 kr. (2020)

Hvis der er tale om, at arbejdet omfatter ansøgning om fri proces til anlæggelse af en retssag, dækkes egenbetalingen af det offentlige, hvis der opnås fri proces.

Ved henvendelse om retshjælp eller fri proces skal man oplyse, om man har en retshjælpsforsikring, der dækker retshjælpen. Er det tilfældet, skal man oplyse policenummeret på forsikringen.

Inden, der ydes retshjælp, skal advokaten oplyse om, hvad opgaven forventes at koste.

Det er ikke alle advokater, der yder offentlig retshjælp. Man kan få en fortegnelse over advokater, der yder offentlig retshjælp i den lokale byret, i kommunen, på biblioteket samt hos Advokatvagten.

Indhold hentes