Øvrige klagemuligheder

Sidst redigeret den 14.01.2020

Klager over advokater
Er man utilfreds med en advokats behandling af ens sag eller salærets størrelse, kan man klage til:

Advokatnævnet
tlf. 33 96 97 98, man- fre 9.30-12.30
www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

Klagen skal være skriftlig og kan skrives i et klageskema, der fås hos Advokatnævnets sekretariat. Klage kan også ske online på nævnets hjemmeside.

Klager over advokatens adfærd skal normalt indgives inden 1 år efter, at man er blevet bekendt med det forhold, man vil klage over. Der gælder også en frist på 1 år for indgivelse af klage over advokatens salær. Se også afsnit om Forældelse.

Advokatnævnet kan hjælpe med at udfylde klageskemaet og kan give en vurdering af, om der overhovedet er basis for en klage.

Advokatnævnet kan ikke afgøre, om en advokat er erstatningsansvarlig. Disse afgørelser hører under domstolene.

Advokatsamfundets whistleblowerordning
Den 1. juli 2019 åbnede Advokatsamfundet en whistleblowerordning  på www.advokatsamfundet.dk

Alle kan anvende ordningen, hvor der kan indberettes mistanke om, at advokater eller deres ansatte har handlet i strid med god advokatskik eller gældende lovgivning. Indberetninger kan foretages anonymt men med mulighed for efterfølgende – fortsat anonymt – at korrespondere om sagen.

Egentlige klagesager over advokater, som Advokatnævnet behandler, skal fortsat fremsendes til Advokatnævnet.

De indkomne indberetninger vil blive behandlet som led i Advokatsamfundets tilsynsforpligtelse.

Klager over revisorer
Hvis man vil klage over en statsautoriseret revisors eller registreret revisors honorar eller sagens behandling, kan man klage til:

FSR - Danske revisorer
tlf. 33 93 91 91, man-tors 9-16, fre 9-15
www.fsr.dk

Danske Revisorers Responsumudvalg kommer alene med en udtalelse. Er man ikke tilfreds med svaret, eller nægter revisoren at følge udtalelsen, må sagen indbringes for domstolene.

Hvis man er utilfreds med sagens behandling (bortset fra honoraret) hos en registreret revisor eller statsautoriseret revisor, kan klagen desuden behandles af:

Revisornævnet
tlf. 72 40 56 00, man-fre 10-15
www.naevneneshus.dk

Revisornævnet behandler adfærdsklager, også kaldet overtrædelse af god revisorskik, og der er en klagefrist på 5 år.

Nævnets afgørelser kan være påtale, bøde eller frakendelse af autorisation. Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene.

Der skal betales et gebyr på 500 kr., som revisornævnet kan bestemme at tilbagebetale til klageren, hvis klageren helt eller delvist får medhold.

Ligebehandlingsnævnet - klager over diskrimination
Inden for arbejdsmarkedet behandler Ligebehandlingsnævnet klager over forskelsbehandling og diskrimination på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet kun sager om forskelsbehandling og diskrimination på grund af race, etnisk oprindelse, handicap og køn og dermed ikke alder mv.

Ligebehandlingsnævnet
tlf. 33 41 12 00, man -fre 9-15
www.ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet

Rejsegarantifonden
Fonden yder bistand til rejsekunder ved en rejsearrangørs konkurs.

Alle rejsearrangører, der udbyder eller sælger rejsearrangementer i eget navn, skal være registreret i rejsegarantifonden.

Fonden yder bistand til rejsekunder, som har købt et rejsearrangement hos en rejsearrangør, der har kontor i Danmark.

Garantifonden erstatter kun rejsearrangementer, der typisk består af transport og indkvartering, f.eks. fly eller bus og hotel eller lejlighed.

Fakturaen eller deltagerbeviset bør beskrive omfanget af rejsearrangementet, så det kan dokumenteres, at rejsen er omfattet af fondens dækning.

Oplysning om en rejsearrangør er registreret i fonden, og om en konkret rejse er omfattet af dækning fås hos:

Rejsegarantifonden
tlf. 45 87 83 33, man-fre 10-15
www.rejsegarantifonden.dk

Forbrugerklager i EU-lande
Har man købt varer på en rejse, ved postordre eller på en udenlandsk hjemmeside af en sælger, der ikke har forretning eller kontor i Danmark, kan man i visse tilfælde få behandlet en klage ved et klagenævn i et andet EU-land.

Det samme gælder, hvis man har fået udført en tjenesteydelse af en udenlandsk erhvervsdrivende, f.eks. i forbindelse med en rejse.

Se evt. mere på Forbrugerombudsmandens sider om nettjek www.forbrugerombudsmanden.dk.

Forbruger Europa
Har man købt en vare i et andet EU-land, Norge eller Island kan man få vejledning om klagemuligheder ved at kontakte Forbruger Europa, der er del af et netværk af forbrugerkontorer i EU.

Forbruger Europa undersøger, om der kan henvises til en klageinstans i udlandet. De kan også hjælpe med at sende en klage.

Klagemulighederne i de enkelte lande er meget forskellige, og ikke alle lande har klagenævn på områderne.

Nærmere oplysninger hos:

Forbruger Europa
tlf. 41 71 52 00, man–fre 10-12
www.forbrugereuropa.dk

Forbrugerklager i OECD-lande uden for EU
Det Internationale Netværk af Markedsføringstilsyn (ICPEN) har etableret et uformelt system med henblik på at bistå med at løse forbrugerklager ved grænseoverskridende handel.

Forbrugerombudsmanden er det danske kontaktpunkt i ICPEN. Læs mere om ICPEN på
www.forbrugerombudsmanden.dk

Vedrører klagen elektronisk handel, henvises til den engelske hjemmeside www.econsumer.gov

Indhold hentes