Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Sidst redigeret den 14.01.2020

Lønmodtagere, der var på arbejdsmarkedet i perioden 01.09.1977 til 31.08.1979, fik indefrosset to dyrtidsportioner, som blev indsat på individuelle konti hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). I 2019 blev navnet ændret til LD Fonde.

Et LD-medlem, der var fuldtidsansat i hele perioden, fik indbetalt 4.368 kr. Det beløb er vokset til ca. 146.000 kr. for et medlem, der ikke på noget tidspunkt har valgt investeringspuljer. Medlemmer, der ikke var på arbejdsmarkedet i den fulde periode, eller som ikke var fuldtidsansat, fik indbetalt et mindre beløb.

Udbetaling
LD-opsparingen kan udbetales, når man fylder 60 år og kan desuden udbetales, hvis man:

  • er tilkendt førtidspension
  • er tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension
  • er tilkendt alders- eller invalidepension fra godkendt pensionsordning
  • er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne på 50 % eller derover
  • er tilkendt udenlandsk pension, der svarer til ovenstående
  • er eller har været ramt af livstruende sygdom.

Man kan også få beløbet udbetalt, hvis man flytter til udlandet og ikke agter at bo i Danmark igen, eller ved ophold i Grønland eller på Færøerne i mindst fem år.

Man kan lade LD-opsparingen blive stående hos LD så længe man ønsker. Når man fylder 70 år, udbetales beløbet dog automatisk, med mindre man skriftligt meddeler, at beløbet skal blive stående i LD.

LD informerer skriftligt om udbetaling ca. en måned før, man fylder 70 år. Ved død udbetales beløbet til boet.

Skat
Ved udbetalingen betales en afgift til staten på ca. 39,5 %. af det indestående beløb. Dog kun 25 %. af saldoen før 31.12.1979.

Der er indgået aftale om skatterabat på 2,5 %. for alle, der er berettiget til udbetaling efter 1. april 2015. Rabatten fås automatisk, hvis man ikke vælger den fra.

I takt med at medlemmerne fylder 60 år eller af andre grunde bliver berettiget til udbetaling, får de ret til skatterabat.

Udbetalingen består således af:

Indbetaling fra staten i 1977-79
+ tilskrevet afkast
– afgift til staten.

Puljer
Man har mulighed for at vælge, hvordan LD-opsparingen skal investeres. Man kan vælge mellem forskellige investeringspuljer. Hvis man ikke selv ønsker at vælge puljer, placeres opsparingen efter LD's valg.

Flytning
LD-kontoen kan også flyttes til en pensionsordning i et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

Når opsparingen er flyttet, gælder udbetalingsreglerne, herunder beskatning mv., for den modtagende ordning. Man bør derfor undersøge disse forhold, før man evt. vælger at flytte sin opsparing. Det er ikke muligt at flytte opsparingen tilbage til LD, hvis den først er flyttet.

Selv om LD-opsparingen på mange måder minder om en kapitalpension, adskiller reglerne for LD sig på et væsentligt punkt.

En kapitalpension skal senest udbetales 10 år efter folkepensionsalderen. For LD er der ikke nogen øvre aldersgrænse for udbetaling.

Flytter man LD-opsparingen til en kapitalpension, mister man muligheden for at have et beløb stående, hvor renterne ikke indgår i den skattepligtige indkomst og ved regulering af sociale ydelser, hvor beløbet ikke indgår i den likvide formue, hvilket også kan have betydning for visse sociale ydelser.

En eventuel flytning håndteres af den modtagende pensionsordning.

Ved flytning trækker LD et gebyr plus 0,40 %. af opsparingens værdi til dækning af omkostninger ved flytningen. Hertil kan komme omkostninger i den modtagende pensionsordning, f.eks. omkostninger ved investering i puljer eller værdipapirer.

Yderligere oplysninger fås på LD Fondes hjemmeside www.ld.dk eller, LD Medlemsservice, tlf. 70 13 13 77

Indhold hentes