Udbetaling af ydelser fra ATP

Sidst redigeret den 08.03.2018

ATP Livslang Pension
Pensionen kan udbetales fra folkepensionsalderen og udbetales livsvarigt. Den kan ikke arves, og man kan ikke råde over den via testamente.

Pensionen udbetales automatisk med en månedlig ydelse, eller som et  engangsbeløb, hvis den årlige pension er under 2.900 kr.

Den maksimale årlige pension for personer, der begynder udbetalingen ved 65 år, vil  være 23.500 kr.

Cirka tre måneder før man når folkepensionsalderen, modtager man brev fra ATP, hvis man har bopæl i Danmark. Her oplyses størrelsen af den pension, der kommer til udbetaling via Nemkonto.

Hvis man ønsker at udsætte udbetalingen af sin pension, skal man meddele dette til ATP inden den 5. i den måned, man fylder 65 år.

Udsættelse af udbetalinger
Man kan udsætte udbetalingen til man fylder 75 år. Pensionen forhøjes for hver måned udbetalingen udskydes. Pensionen forhøjes i overensstemmelse med den årlige tarif, der kan ses på www.borger.dk/atp.

Hvis man udskyder udbetalingen fra 65 til 70 år, kan det betyde en forøgelse af pensionen på ca. 38 %.

Vil man udsætte sin pension, kan man gøre det via ATP's hjemmeside eller via telefonisk "tast selv".

Selv om det kan være fristende, skal man huske, at udbetalingen stopper, når man dør.

Frem for at forsøge at beregne "afkastet" ved at udskyde udbetalingen, skal man overveje, hvornår pengene gør mest gavn. Har man f.eks. en ratepension, hvor udbetalingen stopper ved 75 år, kan udskydelse af ATP-udbetalingen være en enkel måde at udjævne indkomsten på.

Udbetaling af ydelser fra ATP ved dødsfald
ATP udbetaler automatisk ydelserne, hvis betingelserne er opfyldt.

ATP-bidrag efter 01.01.2002
Betingelsen er, at afdøde har betalt til denne ordning i mindst to år og har betalt bidrag, som svarer til to års fuldtidsbeskæftigelse.

Samlevende skulle tidligere - forud for dødsfaldet - selv sørge for notering hos ATP som samlevende. Kravet om notering gælder ikke længere ved dødsfald. Er man ikke registeret som samlevende hos ATP, kan man søge om engangsbeløbet på www.borger.dk/atp.

Endvidere skal de samlevende have haft fælles folkeregisteradresse i to år før dødsfaldet. Hvis en eller begge samlevere har ophold på institution, f.eks. på plejehjem, er der krav om fælles bopæl i de seneste 2 år forud for opholdet.

Når betingelserne om bidrag og evt. notering af samlevende er opfyldt, vil en ægtefælle eller samlever og afdødes børn under 21 år, få udbetalt et engangsbeløb på op til 50.000 kr. før afgift.

Beløbet til ægtefælle eller samlever aftrappes fra afdødes 66. år og bortfalder når afdøde ville være fyldt 70 år.

Rettigheder efter de gamle regler (dvs. før 2002, se  nedenfor) eksisterer, selv om afdøde var fyldt 70 år. Det betyder, at efterladte ægtefæller fortsat kan få udbetalt et engangsbeløb efter de gamle regler. Har den efterlevende ret til et engangsbeløb både efter den nye og den gamle ordning, så udbetales kun det største af beløbene.

ATP-bidrag før 01.01.2002
Hvis der er indbetalt ATP-bidrag før 1. januar 2002, kan der være tale om en eller flere af følgende ydelser:

1. Ægtefællesum
Når en person afgår ved døden, udbetales en ægtefællesum til den efterlevende ægtefælle. Der stilles ingen krav til, hvor længe afdøde har betalt bidrag til ATP men til ægteskabets varighed og efterlevendes egenpension. Ægtefællesummen - ved opfyldelse af betingelserne - er et engangsbeløb på i gennemsnit 37.900 kr., hvoraf der betales 40% afgift til staten. Retten til engangsbeløbet berøres ikke af, at separation mellem parterne har fundet sted.

2. Børnesum
Børnesum udbetales til hvert barn under 18 år, hvis den afdøde far eller mor har betalt bidrag til ATP. Børnesum er et engangsbeløb på i gennemsnit 6.700 kr., hvoraf der betales 40% afgift til staten.

3. Ægtefællepension
Efterlevende ægtefæller, der allerede modtager løbende ægtefællepension efter de tidligere regler, fortsætter med at modtage deres ægtefællepension livsvarigt eller til nyt ægteskab indgås.

4. Fraskiltes ret til engangsbeløb
Fraskilte kan under visse betingelser bevare retten til et beløb efter deres fraskilte ægtefælle efter de gamle regler. En fraskilts ret til engangsbeløb bortfalder, hvis han eller hun gifter sig igen. Betingelserne er, at ægteskabet har varet mindst fem år, og at den afdøde tidligere ægtefælle var pålagt bidragspligt overfor den længstlevende.

ATP
tlf. 70 12 80 00
www.borger.dk/atp

Indhold hentes