Udbetaling af ydelser fra ATP

Sidst redigeret den 13.01.2021

ATP Livslang Pension
Pensionen kan udbetales fra folkepensionsalderen og udbetales livsvarigt. Den kan ikke arves, og man kan ikke råde over den via testamente.

Pensionen udbetales automatisk med en månedlig ydelse, eller som et engangsbeløb, hvis den årlige pension er under 3.100 kr. (2021). Den maksimale årlige pension for personer, der begynder udbetalingen ved folkepensionsalderen, vil være 24.500 kr.

Cirka tre måneder før man når folkepensionsalderen, modtager man brev fra ATP, hvis man har bopæl i Danmark. Her oplyses størrelsen af den pension, der kommer til udbetaling via Nemkonto.

Dette beløb ændres ikke, selv om man fortsætter som lønmodtager efter folkepensionsalderen, og derfor fortsætter indbetalinger til ATP.

Hvis man ønsker at udsætte udbetalingen af sin pension, skal man meddele dette til ATP inden den 5. i den måned, man når folkepensionsalderen.

Udsættelse af udbetalinger
Man kan udsætte udbetalingen i op til 10 år regnet fra den 1. i måneden efter man har nået folkepensionsalderen. Pensionen forhøjes for hver måned udbetalingen udskydes. Pensionen forhøjes i overensstemmelse med den årlige tarif, der kan ses på www.borger.dk/atp.

Hvis man udskyder udbetalingen i f.eks. 5 år, kan det betyde en forøgelse af pensionen på ca. 28 %.

Vil man udsætte sin pension, kan man gøre det via ATP's hjemmeside eller via telefonisk "tast selv".

Selv om det kan være fristende, skal man huske, at udbetalingen stopper, når man dør.

Frem for at forsøge at beregne "afkastet" ved at udskyde udbetalingen, skal man overveje, hvornår pengene gør mest gavn. Har man f.eks. en ratepension, hvor udbetalingen stopper ved 75 år, kan udskydelse af ATP-udbetalingen være en enkel måde at udjævne indkomsten på.

Udbetaling af ydelser fra ATP ved dødsfald
ATP udbetaler automatisk ydelserne, hvis betingelserne er opfyldt.

ATP-bidrag efter 01.01.2002
Betingelsen er, at afdøde har betalt til denne ordning i mindst to år og har betalt bidrag, som svarer til to års fuldtidsbeskæftigelse.

Samlevende skulle tidligere - forud for dødsfaldet - selv sørge for notering hos ATP som samlevende. Kravet om notering gælder ikke længere ved dødsfald. Er man ikke registeret som samlevende hos ATP, kan man søge om engangsbeløbet på www.borger.dk/atp.

Endvidere skal de samlevende have haft fælles folkeregisteradresse i to år før dødsfaldet. Hvis en eller begge samlevere har ophold på institution, f.eks. på plejehjem, er der krav om fælles bopæl i de seneste 2 år forud for opholdet.

Når betingelserne om bidrag og evt. notering af samlevende er opfyldt, vil en ægtefælle eller samlever og afdødes børn under 21 år, få udbetalt et engangsbeløb på op til 75.000 kr. før afgift på 40 %.

Beløbet til ægtefælle eller samlever aftrappes med 15.000 kr. om året fra året efter afdøde nåede folkepensionsalderen og bortfalder, når der er forløbet 5 år fra dette tidspunkt. 

Rettigheder efter de gamle regler (dvs. før 2002, se nedenfor) eksisterer sideløbende med ovenstående. Det betyder, at efterladte ægtefæller fortsat kan få udbetalt et engangsbeløb efter de gamle regler. Har den efterlevende ret til et engangsbeløb både efter den nye og den gamle ordning, så udbetales kun det største af beløbene.

ATP-bidrag før 01.01.2002
Hvis der er indbetalt ATP-bidrag før 1. januar 2002, kan der være tale om en eller flere af følgende ydelser:

1. Ægtefællesum
Der udbetales en ægtefællesum som et engangsbeløb til den efterlevende ægtefælle. Engangsbeløbets størrelse afhænger af, hvor meget der er indbetalt til ATP indtil 1. januar 2002 og af afdødes alder. Der betales 40 % i afgift til staten. Retten til engangsbeløbet berøres ikke af, at separation mellem parterne har fundet sted.

2. Børnesum
Børnesum udbetales til hvert barn under 18 år, hvis den afdøde far eller mor har betalt bidrag til ATP. Børnesummen er et engangsbeløb, der svarer til 1 års udbetaling af den ATP, der er optjent. Der betales 40 % i afgift til staten.

3. Ægtefællepension
Efterlevende ægtefæller, der allerede modtager løbende ægtefællepension efter de tidligere regler, fortsætter med at modtage deres ægtefællepension livsvarigt eller til nyt ægteskab indgås.

4. Fraskiltes ret til engangsbeløb
Fraskilte kan under visse betingelser bevare retten til et beløb efter deres fraskilte ægtefælle efter de gamle regler. En fraskilts ret til engangsbeløb bortfalder, hvis han eller hun gifter sig igen. Betingelserne er, at ægteskabet har varet mindst fem år, og at den afdøde tidligere ægtefælle var pålagt bidragspligt overfor den længstlevende.

ATP Livslang Pension
tlf. 70 12 80 00
www.borger.dk/atp

Indhold hentes