Udbetaling af ydelser fra ATP

Sidst redigeret den 15.01.2024

ATP Livslang Pension
Pensionen kan udbetales fra folkepensionsalderen og udbetales livsvarigt. Den kan ikke arves, og man kan ikke råde over den via testamente.

Pensionen udbetales automatisk med en månedlig ydelse, eller som et engangsbeløb, hvis den årlige pension er under 3.300 kr. (2024). Den maksimale årlige pension for personer, der begynder udbetalingen ved folkepensionsalderen, vil være 26.600 kr. (2024). Det udbetalte beløb er skattepligtig indkomst.

Cirka 3 måneder før man når folkepensionsalderen, modtager man brev fra ATP, hvis man har bopæl i Danmark. Her oplyses størrelsen af den pension, der kommer til udbetaling via NemKonto.

Beløbet bliver løbende reguleret, hvis man er i arbejde som lønmodtager, efter man har nået folkepensionsalderen, og derfor fortsætter indbetalinger til ATP.

Man kan se sin pensionsoversigt på www.borger.dk/atp

Udsættelse af udbetalinger
Man kan udsætte udbetalingen i op til 10 år regnet fra den 1. i måneden efter, man har nået folkepensionsalderen. Den månedlige pension forhøjes for hver måned, udbetalingen udskydes. Pensionen forhøjes i overensstemmelse med den årlige tarif, der kan ses på www.borger.dk/atp.

Her skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis man kun kan få udbetalt pensionen som et engangsbeløb. Læs mere på www.borger.dk/atp-udskyd.

Selv om det kan være fristende, skal man huske, at udbetalingen stopper, når man dør.

Frem for at forsøge at beregne "afkastet" ved at udskyde udbetalingen, skal man overveje, hvornår pengene gør mest gavn. Har man fx en ratepension, hvor udbetalingen stopper ved 75 år, kan udskydelse af ATP-udbetalingen være en enkel måde at udjævne indkomsten på.

Ønsker man at udskyde sin pension – eller fortryde sin udskydelse – skal man via www.borger.dk/atp logge på under Selvbetjening med MitID.

Udbetaling af ydelser fra ATP ved dødsfald
ATP udbetaler automatisk ydelserne, hvis betingelserne er opfyldt.

ATP-bidrag efter 01.01.2002
Betingelsen er, at afdøde har betalt til denne ordning i mindst 2 år og har betalt bidrag, som svarer til 2 års fuldtidsbeskæftigelse.

Samlevende skulle tidligere - forud for dødsfaldet - selv sørge for notering hos ATP som samlevende. Kravet om notering gælder ikke længere ved dødsfald. Er man ikke registeret som samlevende hos ATP, kan man søge om engangsbeløbet på www.borger.dk/atp.

Endvidere skal de samlevende have levet i et ægteskabslignende forhold og have haft fælles folkeregisteradresse i 2 år før dødsfaldet. Hvis en eller begge samlevere har ophold på institution, fx på plejehjem, er der krav om fælles bopæl i de seneste 2 år forud for opholdet.

Når betingelserne om bidrag og evt. notering af samlevende er opfyldt, vil en ægtefælle eller samlever automatisk få udbetalt et engangsbeløb på op til 75.000 kr. før afgift på 40%.

Børn under 21 år vil som hovedregel hver få udbetalt 50.000 kr. før afgift på 40%.

Beløbet til ægtefælle eller samlever aftrappes med 15.000 kr. om året fra året efter afdøde nåede folkepensionsalderen og bortfalder, når der er forløbet 5 år fra dette tidspunkt. 

Rettigheder efter de gamle regler (dvs. før 2002, se nedenfor) eksisterer sideløbende med ovenstående. Det betyder, at efterladte ægtefæller fortsat kan få udbetalt et engangsbeløb efter de gamle regler. Har den efterlevende ret til et engangsbeløb både efter den nye og den gamle ordning, så udbetales kun det største af beløbene.

ATP-bidrag før 01.01.2002
Hvis der er indbetalt ATP-bidrag før 1. januar 2002, kan der være tale om en eller flere af følgende ydelser:

1. Ægtefællesum
Der udbetales en ægtefællesum som et engangsbeløb til den efterlevende ægtefælle. Engangsbeløbets størrelse afhænger af, hvor meget der er indbetalt til ATP indtil 1. januar 2002 og af afdødes alder. Der betales 40% i afgift til staten. Retten til engangsbeløbet berøres ikke af, at separation mellem parterne har fundet sted.

2. Børnesum
Børnesum udbetales til hvert barn under 18 år, hvis den afdøde far eller mor har betalt bidrag til ATP. Børnesummen er et engangsbeløb, der svarer til 1 års udbetaling af den ATP, der er optjent. Der betales 40% i afgift til staten.

3. Ægtefællepension
Efterlevende ægtefæller, der allerede modtager løbende ægtefællepension efter de tidligere regler, fortsætter med at modtage deres ægtefællepension livsvarigt eller til nyt ægteskab indgås.

4. Fraskiltes ret til engangsbeløb
Fraskilte kan under visse betingelser bevare retten til et beløb efter deres fraskilte ægtefælle efter de gamle regler. En fraskilts ret til engangsbeløb bortfalder, hvis han eller hun gifter sig igen. Betingelserne er, at ægteskabet har varet mindst fem år, og at den afdøde tidligere ægtefælle var pålagt bidragspligt overfor den længstlevende og at den længstlevende senest 5 år efter dødsfaldet meddeler ATP, at retten til ægtefællepension er bevaret.

ATP Livslang Pension
tlf. 70 12 80 00
www.borger.dk/atp

Indhold hentes