Behandlings- og livstestamenter

Sidst redigeret den 11.04.2019

Behandlingstestamenter
Fra 1. januar 2019 kan borgere over 18 år, som ikke er under værgemål for personlige forhold, herunder helbredsforhold, oprette et behandlingstestamente om fravalg af fremtidig behandling i nærmere bestemte situationer, hvor man ikke længere er i stand til at give udtryk for sin holdning til den påtænkte behandling. 

Behandlingstestamentet skal oprettes digitalt via www.sundhed.dk og opbevares i et elektronisk register (Behandlingstestamenteregistret) i Sundhedsdatastyrelsen.

Hvis man ikke kan anvende digital selvbetjening kan man kontakte Sundhedsdatastyrelsen, tlf. 40 35 97 66. Behandlingstestamentet sendes herefter i papirudgave, der udfyldes og returneres til styrelsen, som derefter lægger det ind i Behandlingstestamenteregistret.

I et behandlingstestamente kan man bestemme, at man ikke ønsker behandling i følgende 3 situationer:

  • livsforlængende behandling, hvis man er uafvendeligt døende
  • livsforlængende behandling, hvis sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at man varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt
  • behandling, som kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Man kan desuden tilkendegive i behandlingstestamentet, at man ikke ønsker at modtage behandling med brug af tvang efter Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Det betyder, at der - som altovervejende udgangspunkt - ikke vil kunne gives livsforlængende behandling ved brug af tvang. 

Det er en lægelig vurdering, om man helbredsmæssigt befinder sig i en af de situationer, som er omfattet af behandlingstestamentet. Hvis det er tilfældet, skal det undersøges, om der er oprettet et behandlingstestamente. Alle tilkendegivelser i et behandlingstestamente er bindende for sundhedspersonen. 

De nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig kan ikke modsætte sig bestemmelserne i et behandlingstestamente. Men man kan dog betinge sig, at de nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig accepterer fravalget af behandling. Det gælder dog ikke for den situation, hvor man er uafvendeligt døende. Pårørende får således kun det sidste ord, hvis man udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet.  

Livstestamenter
Livstestamenter, som er oprettet i Livstestamenteregisteret inden 1. januar 2019, er fortsat gyldige. 

Et livstestamente kan udelukkende indeholde tilkendegivelser om, at man ikke ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor man enten er uafvendeligt døende eller hvor sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at man varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Det er udelukkende fravalget af livsforlængende behandling som uafvendeligt døende, som skal følges af sundhedspersonen, mens ønsket fravalg af livsforlængende behandling som svært invalideret kun er vejledende for sundhedspersonen og skal indgå i dennes overvejelser om behandling.

Et behandlingstestamente giver således en langt større mulighed for selvbestemmelse end et livstestamente.  Hvis man allerede har et livstestamente og ønsker en udvidelse af sine ønsker om fravalg af behandling, skal man oprette et behandlingstestamente, da livstestamentet ikke automatisk bliver omlagt til et behandlingstestamente efter 1. januar 2019.

Indhold hentes